Tui yaok pataom di Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam 13 tỉnh Bhum taneran kraong Cuu Long urak ini tok hu 1.461 doanh nghiệp pabak dịch vụ logistics, meblah jaik 4,4% dom doanh nghiệp logistics di dalam taneh ia. Dalam nan, doanh nghiệp pabak dịch vụ logistics hu ilamo biak takik, rilo meng lac dom doanh nghiệp ngak nong bo abih di nyu nan lac doanh nghiệp kaya ikan eng drei ngak, eng drei pabak hạ tầng logistics ka pandap panda di drei. Bruk ini ngak brei tagok yaom phun jien ka dom doanh nghiệp, trun prein maraik gauk di kaya nong di ĐBSCL saong abih di nyu nan lac kaya nong di Việt Nam.

Tukvak jaik di ini, yaom khak saong yaom pandap ngak nong tagok glaong, hu dom janih khak tagok jang jiak dua mbang, dalam tuk yaom padai tagok takik. Anak bruk yau ini, rilo urang ngak nong di Vĩnh Long klaak bilan hè thu. Tui Sở ngak nong saong patagok palei pala, yaok thun urang nong ngak 3 vụ padai, mikva bhian hu mbaok tame dom tal pasram ilamu pala drak bahrau, min bilan hè thu thun ini, kayua yaom khak tagok, ngak oh hu laba, nan ye rilo urang nong oh trun pajaih.

Meng akaok thun tal urak ini, yaom li-u thu di Trà Vinh gam gam trun khang, urak ini yaom li-u thu hu urang blei tui kuhria meng 37.000 - 47.000 đồng sa chục (12 baoh), trun labaih 70.000 đồng sa pluh dut saong tukvak akaok bilan 12/2021. Kayua yaom li-u trun bier nan ye dom sang pala  li-u oh daok mbak carak haong bruk sangka phun li-u, saong hu rilo baoh sang daok tak klaak phun li-u piah salih pala phun karei. Gah ngak nong huyện hu kakei bhap bini juai tah klaak phun li-u, kayua ini lac phun pala hu tỉnh pilih ruah paglaong chuỗi giá trị piah ba jien tame khang kajap ka urang ngak nong.

UBTƯMT negar Việt Nam tỉnh An Giang pambuak haong kapul phật tử baha Đông Thạnh (ban Long Xuyên) hu alin hadiah pandap brei ka 200 baoh sang kathaot, sang jaik kathaot saong sang kan kandah daok di xã Tân Hòa saong ban sit Phú Mỹ (huyện Phú Tân). Meng akaok thun tal ini, kadung jien brei ka urang kan kathaot dom pakat dalam tỉnh hu taduan jien saong pandap yaom labaih 78 tỷ đồng. Langiu di bruk daong sang daok, sang kan kandah, UBMT negar Việt Nam tỉnh An Giang hu peih bruk tangi sua , alin hadiah pandap brei ka labaih 157.700 mbang baoh sang kathaot, haong yaom jien jaik 54 tỷ đồng.

Ban raya Hồ Chí Minh urak ini oh ka hu mboh urang njauk ruak đậu mùa khỉ, min, ban raya  daok patagok pacang caga ruak ini. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh hu panuac ieu pasak pasang iek ruak kik ban raya pakhang bruk pasang iek di dom pabah mbang negar piah samar mboh urang yau njauk ruak đậu mùa khỉ tuk pasang iek tapa jamraik dut thân nhiệt meng atah saong pasang iek duah urang meng negar langiu tame mboh yau njauk ruak, abih di nyu nan lac urang mai meng dom taneh ia daok hu ruak. Taphia di nan, njauk patagok pathau khan ka jit ruak, jalan njom mbak saong dom jalan pacang caga jit ruak.

Akaok mintri Dầu mỏ Iran Javad Owji brei thau, taneh ia ini saong Nga bahrau mbaoh tangin tame harak sanya gauk, tui nan, Nga meda pabak 5 triệu tấn lúa mì haong ngũ cốc ka Iran.  Iran njauk pandiak bhang thun ka 2 gam gam, ngak kan kandah tal bruk pala drak, nan ye njauk blei meng negar langiu tame takik di abih lac 7 triệu tấn lúa mì dalam thun ini. Urak ini, Iran saong Nga jeng gaok kan kandah meng dom bruk taong phạt di phương Tây. Abih di nyu lac, Iran gaok cuang kandah haong dom bruk taong phạt di Mỹ, pambuak tal bruk ginum biai pasiam veik Thỏa thuận hạt nhân thun 2015.

Japon meda peih pabha mbang raok tuai negar langiu mai ravang main meng harei 10/6. Yau nan, meng camriep di abih dalam labaih 2 thun tapa, kuhria meng di tuk jit praong Covid-19 tamuh tabiak, tuai negar langiu hu mai tal Japon. Taneh ia ini ndem lac, tui bruk jit ruak yau habar bo brei patagok dom manuac hu adat tame negar tui yaok tukvak. Yaom lac rilo taneh ia di dunya hu pacadu jaik abih dom jalan pacang caga jit Covid-19, dalam nan hu bruk cuk pataik pacang mbaok.

Hãng jru Roche di Thụy Sĩ brei thau lac patagok hu dom bộ dut iek PCR meda duah mboh ruak đậu mùa khỉ. Tui nan, pandap dut iek camereip meda duah mboh virus dalam chủng Orthopoxvirus. Pandap dut iek ka 2 meda mboh hu sa janih virus đậu mùa khỉ, dalam tuk pandap dut iek ka 3 meda mboh hu 2 janih virus. Gah Y tế dunya (WHO) ndom lac, dut iek PCR brei hu ngak dahlau abih kayua bruk dut iek ini nyu tantu, cambaih laih jang. /.

Urang lang: Thu Thao & M.P – 28/5/2022

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân