Kapul urang dahlau deih ngak bol loin halan hatain pasiam veik jalan

Bilan 5 meng blaoh, sa labik jalan di ribaong Nông trường (ấp Tấn Ngọc Đông, xã Ngọc Chánh) glut jaleih. Taong abih mbaok jalan praong 1 met meteh, atah 20 mét jaleih abih trun kraong nan ye mikva nao mai biak kan kandah. Mboh yau nan, “Kapul halan hatian pasiam jalan” di palei, dalam nan rilo meng lac dom anai, cei urang dahlau daih ngak bol lin umo labaih 70 thun ba gauk nao ngak veik labik jalan ini.

Jien piah pasiam jalan nan biak rilo nan ye Chi bộ ấp Tấn Ngoc Đông dang tabiak jak ba meneing, UBND xã Ngọc Chánh daong meneing. Hadei di nan, dom urang di “Kapul halan hatian pasiam jalan” ba gauk nao ramik, ngak veik jalan. Dom anai, cei ngak bruk nan, lac dom urang dahlau daih ngak bol lin khin rik daong prein ngak pasiam mbaok meta palei negar. Ong Liêu Văn Phát, urang dang akaok “Kapul halan hatian pasiam jalan” khan lac:

"Kol dahlak dahlau daih nao mesruh peih paha bangsa. Sron mbon blaoh, mai veik palei, tal thun 2013 hu jalan ini biak uan tabuan, min 2 thun hadei jalan nyu khut. Kol dahlak padang kapul piah rik prein yava haong dom pakat dalam palei, ngak ka mbaok meta palei hu siam jang. Kol dahlak pataom jien, rik prein tame ngak. Meyah khut rilo, ye tapa Chi bộ jak ba urang hu jien daong brei"

Bahrau ini, sa cống vuông di bhap bini labik jalan ribaong Nông Trường nyu glut, khut mbaok jalan. Dom urang dalam “Kapul halan hatian pasiam jalan” menuac pajeng xi măng, menuac ngak hareik, menuac jhul haluk…, labik khut samar hu ngak pasiam veik, jalan nao mai hu veik.

Nan bahrau lac sa dalam biak rilo bruk bo dom mikva urang dahlau daih ngak bol lin di labik ini ngak hu. Di dom labik abih takik jien piah ngak, dom urang dalam kapul ba gauk rik jien tame piah ngak. Bruk njauk biai nan lac, dom urang dalam kapul ini oh labaih jien ndo hagait, saong daok hu urang kan kandah. Yau amuk Nguyễn Thị Lan, thun ini umo labaih 70 thun, min jeng daok nao mbang pah laok kanduh hadang ka xí nghiệp piah duah jien. Min tuk “Kapul halan hatian pasiam jalan” nao ngak ye amuk tuk halei jeng hu mbaok. Kayua bruk ba kaok nao dahlau di dom urang lin dahlau daih hu rik prein tame piah hu sron mbon jeng daok tamo dalam rup. Dom anai, dom cei daok sahneng lac, daok rik daong mbiah tal tuk halei oh daok ngak hu meng padeih. Anai Nguyễn Thị Lan khan lac:

"Drei nao ngak mbang pah, laok kanduh hadang. Tuk mai sang, hu kapul ieu phone lac nao pasiam jalan ye nao chip, bui sambai lo. Dalam kapul di drei hu 3 kumei min 2 urang daih prein yava oh daok khang. Nao ngak ye jhul haluk, ngak hareik jeng ngak abih. Drei ngak piah anek taco nao bac juak radaih oh labuh."

“Kapul halan hatian pasiam jalan” palei Tấn Ngọc Đông hu padang tabiak meng thun 2015, hu 12 urang. Menuac praong thun abih, thun ini jaik 80 thun, dom urang daok veik umo jeng labaih 70 thun. Rilo thun tapa, oh thei ieu ngak min dom urang nan halan hatian nao ngak pasiam dom jalan palei piah ka mikva, abih di nyu lac anek taco nao bac hu mbuan lagaih jang. Bruk dom urang dahlau daih ngak bol lin nao ngak pasiam jalan, hu jeng thaot binguk anit ranam di mikva dalam palei. Bruk ngak di dom anai, dom acei jeng hu karja palei mboh saong daong palagaih. Ong Đặng Văn Suôl, Phaok akaok UB bhap bini xã Ngọc Chánh lac:

"Meng hatung hatian brei ka palei negar, meyah ngak abih 500 rabau – 700 rabau atau 1 triệu đồng ye dom anai, dom cei buh jien kadung tabiak ngak, khut rilo ye xã daong jien ngak. Bruk ini xã taong yaom biak glaong. Dom anai, dom cei ngak yau nan lac biak siam. Tui nan, pakat angaok tacei pato dom dhar kapul pambak praong bruk ngak ini"

Akaok thun ini, Akaokh UBND tỉnh Cà Mau hu pok Harak meyaom brei ka dhar kapul urang dahlau daih ngak bol lin palei Tấn Ngọc Đông haong 4 urang di “Kapul halan hatian pasiam jalan”. Jien meyaom brei Kapul lac 3 triệu đồng, hu dom urang dahlau daih ngak bol lin U70 mek nao blei 1 jamriak ngak hareik. Jalan sang hei hu hareik tamuh bak, oh lagaih ka bruk nao mai bo sang nan oh ngak, ye Kapul nao ngak. Rilo thun tapa, dom urang dalam “Kapul halan hatian pasiam jalan” kakei gauk ngak bruk yau nan, saong daok halan hatian ngak./.

Urang lang: Hanipha- 27/7

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân