Harei ini, Thành đoàn Cần Thơ pambuak haong Sở pato Megru, Sở Khoa học saong Công nghệ, Sở Thông tin saong Truyền thông, Hội Tin học ban Cần Thơ peih harei pataom pakacah “Tin học trẻ” ban Cần Thơ mbang ka 23. Harei pataom pakacah ini hu 138 anek saih di dom sang bac Tiểu học, THCS saong THPT hu pilih ruah meng dom puk palei. Harei pataom pakacah piah mboh, piah pataom veik saong patagok dom urang daok ranaih, naih gheih gah tin học pabak brei ka ban Cần Thơ. Tapa nan, patagok bruk bac da-a, sahneng duah bahrau saong pandar tin học dalam dam dara urang ranaih umo thun daok dalam ban Cần Thơ.

Uan bilan ngak ka “an toàn vệ sinh lao động”, Sở LĐTBXH tỉnh Long An hu nao ravang saong alin hadiah pandap brei ka 23 sang urang ngak - gaok bala tuk ngak bruk, dalam nan hu 21 công nhân metai saong 2 urang ngak - njauk rambuas. Tapa nan, Long An hu peih ngak rilo bruk daong paglaong hatai sahneng saong ngak njauk tui adat hukum gah “an toàn vệ sinh lao động” dalam dom doanh nghiệp, labik ngak, jhul khang bruk peih ngak dom jalan patrun patakik bala dalam tuk ngak bruk, pasiam labik ngak bruk, iek glang prein yava urang ngak, trun takik di abih bala dalam tuk ngak bruk, ruak kayua bruk ngak.

  Yaom xang, manyek gam gam tagok glaong ngak kan kandah biak praong tal yaom dom janih pandap mbang huak. Di dom darak meng kan di ban raya HCM, yaom rilo janih pandap mbang huak jeng tagok meng 30-50% dut haong akaok thun. Tui dom urang pablei salih, kayua yaom tagok rilo, nan ye tuai nao darak jeng patrun daok samateh dut saong akaok thun. Bhap bini rilo meng salih tapa ble pandap  di sieu thi atau di pasak pablei salih praong, piah hu rilo ưu đãi saong patak pataom jien ndo jang.

Urak ini dom urang njauk COVID-19 daok trun khang saong dom menuac metai jeng takik, nan ye gah y tế tỉnh Bình Dương brei rami ramik veik saong  yah klaak dom labik pataom mek urang tame iek ruak, dom sang iek ruak dã chiến saong ba dom Bilai y tế nao mai tapa Bilai y tế daok sa labik. Tuk jit ruak tamuh khang, Bình Dương hu padang 33 labik iek ruak ka urang ruak COVID-19 saong 173 labik brei daok karei praong, pabak bruk iek ruak, taong ruak ka 80.000 - 100.000 urang ruak tui jalan tháp 3 tal.

Piah pachreih patagok bruk du lịch, tỉnh Ninh Thuận daok samar ba tabiak rilo jalan ngak piah dui pachrieh tuai mai rivang main. Dalam nan dom sở, dom gah, dom puk palei daok padang jalan ngak cambaih laih, taduan raok tuaisiam makre, salamat, paglaong kein laba dom labik ravang main, padang dom tour du lịch katut panak harei dalam bilan tabung glaong ngan haong dom danak dak, paok pandap du lich siam makre salamat, pataom tame bruk du lich tasik, padeih padai, du lịch thể thao main sambai mangaok tasik, du lịch sinh thái, du lịch ilamo duah thau ka ilamo Cam, Raglai, du lịch ravang iek bein nho, bein madar, mblang hamu pabo, sara, mbuan cuah tapen tasik.

  Tổng thống bahrau di Philippines, ong Ferdinand Marcos Jr ndom lac, ong pachreih tui panuac kaoh di Tòa trọng tài dunya dalam bruk pathau Trung Quốc ngak oh njauk adat hukum dunya di mangaok tasik Biển Đông. Ong ndom lac, oh caik ka quyền mangaok tasik di Philippines njauk “juak tagok”. Dalam 6 thun tapa, Tổng thống jaik padeih lac ong Rodrigo Duterte klaak panuac kaoh tapa sa gah piah padang talei pambuak bruk haong Trung Quốc, salih mek dom panuac sanya gah pablei salih haong buh jien tame ngak mbang bo rilo menuac mboh lac oh hu peih ngak.  

Trung Quốc saong Nga pacang veik sarak hu Mỹ ba tabiak piah hu rilo jalan taong phạt di  Liên hợp quốc tagok Triều Tiên. Sarak kayua Mỹ ba tabiak bruk pakauk oh brei pablei pakao hala saong menyek di negar langiu tal Triều Tiên, tok taduan hu 13 phiếu pachreih tui. Langiu di bruk cấm vận Triều Tiên, sarak jeng ba tame angan “jhuk” kapul tin tặc Lazarus hu Mỹ mboh lac hu pambuak bruk haong Triều Tiên. Tapa bruk buh phiếu, nyu brei mboh bruk neh rabha gauk di dom taneh ia dalam Hội đồng Bảo an ka bruk Triều Tiên.

Akaok Mintri Kinh tế, Thương mại saong Công nghiệp Japon Koichi Hagiuda sa mabng tgra ndom lac, Japon  brei klaak dom sang máy nhiệt điện meng dhang takik kein laba di thun 2030 saong jhul tagok bruk kham merat salih meng nhiệt điện khử cacbon tapa bruk pandar saong khik piah hydro, amoniac, carbon di thun 2050. Panuac nan di Japon ba tabiak dalam tuk Jabat Năng lượng dunya hu panuac kakei dom taneh ia G7, dalam nan hu Japon ba akaok nao dahlau dalam bruk salih tapa  ngak thép haong ximăng melac oh hu khí thải./.

Urang lang: M.P & Thu Thảo – 27/5/2022

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân