Rilo gru pato duah hu bruk ngak pak di labik dok 

Ong Nguyễn Thanh Hồng, Akaok Kapul Doanh nhân ranaih umo tỉnh Ninh Thuận brei thau, meng hatai caong gam haong dom doanh nghiệp dalam tỉnh ba tangin tame klah rabha kan kandah saong daong ka urang ngak meng dom tỉnh, ban gah meraong mai Ninh Thuận, jeng yau urang ngak dalam tỉnh gaok kan kandah kayua pa-atah di gauk samar hu bruk ngak, Kapul Doanh nhân ranaih umo tỉnh peih ngak danak dak "ATM bruk ngak" brei saoh piah brei thau, piah yaih khan dom urang ngak caong hu daong bruk ngak tal dom doanh nghiệp, dom sang ngak mbang, pablei salih.

Piah ba mbuan lagaih dalam bruk brei thau ka bruk ngak, jabat “ATM bruk ngak” hu padang di labik ngak bruk di Kapul Doanh nhân ranaih umo tỉnh (labik 34, jalan 16/4, phường Tấn Tài, ban sit Phan Rang - Tháp Chàm), urang ngak meda nao tapak tal labik atau tut angan ngak bruk tapa fanpage mạng xã hội di kapul. Yaok adit, dalam jabat di kapul hu peih dom mbang taom gaok tui bruk ngak di doanh nghiệp haong urang ngak piah ndom biai nao mai, mbaoh tangin tame dom harak pambuak bruk ngak.

Hu mbaok tame danak dak “ATM bruk ngak”, sa-ai Nguyễn Thị Kim Xuyến (xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước) khan lac, dahlau daih sa-ai lac gru pato di sa pasak sap Anh di ban Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Kayua jit COVID -19, sa-ai nao palei. Hu urang yaih khan saong tapa duah thau “ATM bruk ngak”, sa-ai Xuyến ngak đơn likau saong hu phỏng vấn, brei thau ka jien bilan haong urang lambaok labik sang bac pilih ruah gru pato sap Anh dalam ban Phan Rang - Tháp Chàm.

Tui kapul Doanh nhân ranaih umo tỉnh Ninh Thuận, hu peih tabiak meng harei 31/8 tal urak ini, danak dak “ATM bruk ngak” taduan hu angan di labaih 1.200 urang tut angan duah bruk ngak, dui pachreih 18 doanh nghiệp, đơn vị dalam tỉnh tut angan pilih ruah labaih 100 urang ngak bruk di dom gah, dom bruk, lac: gru pato, kế toán, pajeng ba, padang ngak, chế biến, raong pala kaya ikan, saong dom bruk ngak karei karei. Tapa 2 mbang, 30 urang ngak hu pambuak bruk jak jeng haong dom urang pilih ruah.

Piah pambak tabiak danak dak, anak tal, kapul Doanh nhân ranaih umo tỉnh Ninh Thuận daok pambuak bruk haong Pasak Dịch vụ bruk ngak tỉnh ieu dom doanh nghiệp, labik ngak caong hu rilo urang ngak, tame danak dak “ATM bruk ngak” piah pambuak haong urang ngak caong hu bruk ngak lagaih; brei thau ka dom danak dak pato bruk ngak, harei pataom bruk ngak. Gam haong nan, pataom tame langyah, taong yaom, duah thau ka darak pasar urang ngak piah tui nan padang sàn giao dịch bruk ngak dalam tỉnh./.

Urang lang: Mousaphuong -25/9

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân