Soc Trang padang ngak labik pablei salih brah biak siam

Ong Võ Văn Thạnh, Phaok Yam  ndok  Hợp tác xã ngak nong Hưng Lợi, xã Long Đức, huyện Long Phú brei thau, labaih 5 thun dahlau, HTX hu padang tabiak song hu 538 urang, tong abih mblang taneh pala padai lac labaih 600ha. Tok dalam  4 thun  tapa,  tong abih mblang taneh mbaoh tangin tame pambuak bruk ngak saong pablei padai hu labaih 3.900ha, song padai pabak hu 29.500 tấn, dalam nan, rilo meng lac padai siam chất lượng glong, dong ka bruk pablei tuk halei jeng khik hu tani tanat. Taphia di nan, dalam tukvak tapa, HTX dok taduan hu bruk dong biak prong meng danak dak ngak nong  khang kajap, di karja palei ka jien padang ngak cơ sở hạ tầng, yau ye: sang khik piah, jamriak bluh thu, jamriak halang pilih asar pajaih, jamriak pataom mek hareik… song  dom urang dalam  HTX hu pasram megru, ba brei ilamu kỹ thuật, ngak padai pajaih, meng nan dong ka padai di  HTX tuk halei jeng hu siam, trun yaom phun jien, kein laba glong. Ong Thạnh lac:

Urang nong pala ngak hu kein laba jang kayua trun yaom phun jien. Bruk blei pajaih piah ngak jeng lap jang, kayua pasak pajaih ngak nong pabak brei. Yaom pablei  ye hu urang blei glong jang yaom menuac blei dalam palei. Kayua yau nan ye, kein laba di mik va hu tagok jang.

Yam ndok  sở ngak nong song patagok palei pala tỉnh Sóc Trăng, ong Huỳnh Ngọc Nhã brei thau, meng kham merat peih bruk pambuak gauk di Doanh nghiệp song dom  HTX, kapul pambuak gauk song urang nong, nan ye, bruk pablei kaya nong tapa harak pambuak bruk dak harei dak rilo, bruk padang labik ngak padai praong saong pambuak gauk pablei dak harei dak hu iek prong, mblang taneh pambuak gauk pablei di phun padai dak harei dak tagok.

Ong Huỳnh Ngọc Nhã jeng brei thau, yaom lac yau nan, urak ni, bruk pambuak gauk di  Hợp tác xã song doanh nghiệp dalam tỉnh dok gaok rilo kan kandah, tavak tavaiy, yau ye dom doanh nghiệp hu mbaok tame blei dalam bruk peih ngak mblang hamu prong dok takik, tukvak pambuak bruk dok katut panak (rilo meng lac sa vụ); bruk oh ngak tui harak pambuak bruk jeng dok rah tabiak di rilo labik. Taphia di nan lac, cơ sở hạ tầng di rilo puk palei oh ka siam, oh ka pabak hu tanut ngak mbang prong; Yaom pablei padai oh dang sa labik, oh tani tanat, ngak khat lahik ka urang nong… 

Dalam tuk vak meng ni tal thun 2025, tỉnh Sóc Trăng kham merat paglong yaom kaya nong, piah patagok jien mek tame ka urang nong, tagok yaom jien mek tamedi angaok sa mblang taneh, lac labaih  250 triệu đồng/sa ha. Dalam nan, padai siam, chất lượng glong meblah labaih 80% padai di tỉnh. Piah ngak hu bruk ni, tỉnh daok pamaong tal patagok angan je song paglong chuỗi giá trị padai brah đặc sản tỉnh, tui nan, pataom dom pajaih padai  nyaom ST, padai  Tài Nguyên mùa, pahe tui jalan hacih saat, siam ka alam môi trường, rik dong paglaong jien mek tame ka boh sang urang nong pala padai, pamong tal bruk patagok ngak nong siam mekre, khang kajap.

   Di nyaom biai pambuak gauk ngak, pablei brah khang kajap tỉnh Sóc Trăng hu peih tabiak meng bloh, ong Vương Quốc Nam, Phaok akaok  UBND tỉnh Sóc Trăng, brei thau, piah ngak song pablei hu ye brei hu doanh nghiệp piah pablei, urang nong ye tapa dom HTX, kapul pambuak gauk piah peih bruk ngak padai mek hu tanut pablei tabiak negar langiu. Bo jeng lac ngak tabiak pandap panda prong, ye brei hu  doanh nghiệp piah peih bruk mbaoh tangin tame blei veik abih.

Tapa nyaom biai ni, hulin sahneng lac, dom  doanh nghiệp hu ngak mbang song  Sóc Trăng  harei ni song anak tal meda cong khin lac, dom  doanh nghiệp klak song doanh nghiệp bahrau hu mbaoh tangin tame, pambuak bruk song   HTX piah ka bruk ngak padai brah hu khang kajap saong suai lavik, dong ka urang nong duah hu jien mek tame siam jang.

Tỉnh jeng tacei tabiak cambaih laih bhum ngak padai đặc sản lagaih song bruk pablei dalam taneh ia song pablei tabiak negar langiu. Pakhang, pasiam saong  padang ngak  dom kapul pambuak gauk, HTX ngak padai. Pandar ilamu kỹ thuật bahrau dalam bruk ngak padai gam song bruk padang mblang hamu prong song pambuak gauk ngak tui jalan siam mekre. Dong ngak tabiak pajaih siêu nguyên chủng song nguyên chủng, padang jalan ngak pambak praong pajaih pakat xác nhận. Patagok bruk pablei salih song drak pasa, jhul patagok bruk hu mbaok buh jien tame ngak mbang song blei veik di doanh nghiệp./.

Urang lang: Hanipha- 24/5

 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân