Bruk rong long be di angaok tasik hu tỉnh Ninh Thuận ngak biak catang 

Buh jien tame jiak 1 tỷ đồng piah ngak lồng bè rong ikan bớp, ikan cim song hadang ginraong hajao meng  4 thun ni mai, kayua labik rong di bhum tasik hu riyak prong, hangin khang, saai  Nguyễn Văn Thọ daok di palei  Phú Thọ, phường Đông Hải, ban Phan Rang – Tháp Chàm ba  lồng bè rong mai labik tasik  Bình Sơn - Ninh Chữ. Min, ni lac labik bo tỉnh Ninh Thuận rami ramik patagok  du lịch. Tapa rilo mbang pathau khan , jak ba, saai Thọ lac urang camereip abih  di labik rong suan hukum  panduan ba nao labik karei. Bruk bo saai Thọ saong dom sang rong  dalam lồng bè cong khin tuk ni lac, tỉnh rami ramik labik rong bahrau, piah ka rahra sahnang hatai  pambuak pagam song bruk rong pala kaya ikan.

“Tỉnh, ban ieu kol dahlak ba nao labik karei jeng taduan ngak tui. Hatai khin di hulin lac caong dom pakat karja ngak habar ka kol hulin hu tani tanat bruk raong, hu labik raong halei siam mekre jang ”.

Jeng hu hatai caong yau saai  Thọ, saai  Thập Văn Truyền, daok di palei Văn Lâm, Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận brei thau:

“Bè di labik ni  rong hu 20 thun ni ye. Hatai caong di rahra lac khin hu labik halei nan dalam  vụ nam ni, ia kandang siam piah rong pala kaya ikan ka nyu lagaih . Daok meyah tapa gah deih ye rayak glong paoh jaoh bè abih.”

Bruk rong kaya ikan dalam lồng bè suan hukum di Ninh Thuận hu meng rilo thun dahlau. Tuk camereip, tok hu dom sang rong, rilo meng lac urang dok pak ni. Dom thun jiak di ni, labik ni rayak kandang, nan ye, oh lac bhap bini dalam tỉnh bo meng dom tỉnh karei  ba bè mai dak harei dak rilo, urak ni, tagok tal labaih  100 lồng bè. Pandap mbang labaih gam song hareik pandar di bhap bini meng dom lồng bè prah tabiak tasik lac makna ba janih  sứa biển tame jiak takai tasik, ngak ka tasik nerak tasuak, song tuai damuia oh khin menei ia tasik kayua huac njauk sứa ngak brei katal. Ong Nguyễn Tuấn Chung - Akaok  UBND phường Đông Hải, ban  Phan Rang – Tháp Chàm, t. Ninh Thuận lac  

“Dom lồng bè rong di tasik  Bình Sơn – Ninh Chữ rilo, ba tal bruk pandap mbang rong song dom pandap rong yau kadung, bịch ni lông atau dom janih nerak karei ngak ka tasik Bình Sơn nerak tachauk biak trak.”

Piah ramik pasiam bruk rong kaya ikan dalam lồng bè suan hukum, UBND ban  Phan Rang – Tháp Chàm bhian peih bruk pasang iek, duah thau, pathau khan , jak ba dom po rong kaya ikan oh ba dom lồng bè mai labik tasik Bình Sơn-Ninh Chữ; gam song nan, brei pacang cakak , langyah catang tui adat hukum dom bruk ngak suan . Urak ni, UBND ban  Phan Rang – Tháp Chàm hu ngak biên bản, taong phạt urang raong kaya ikan oh njauk quy hoạch lac  33 urang.Ong Trần Minh Thái –Phaok akaok  UBND ban  Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hu panuac kakei mikva yau ini:

“Mikva brei rong njauk tui  qui hoạch hu batabiak blaoh  , oh rong tui hatai drei di bhum  tasik  Bình Sơn – Ninh Chữ ngak jhak tal alam môi  trường tasik song ngak kan kandah tal bruk patagok du lịch di ban , jang yau patagok  du lịch di  tỉnh.”

Piah khik hu siam mekre kein laba di bruk rong pala kaya ikan song patagok  du lịch di Ninh Thuận, dalam bilan  5 thun  2022, Ninh Thuận hu peih  bruk  cưỡng chế taoh talaih  dom labik raong oh ngak tui bruk ba nao labik karei  . Ngan song dom sang halan hatain panduan nao, meyah khin dui  lồng bè mai bhum quy hoạch, UBND ban  Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hu brei menuac, brei gilai mai daong dui, saong daok hu daong jien panduan ba , gam song nan, pasang iek oh taong phạt atau trun yaom taong phạt tui adat hukum./.

Urang lang: Hanipha- 23/5

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân