Bruk peih ngak piah padang ngak mblang kapan haoh 

Rilo asal kadha hu makna praong hu pathau khan dalam mbang ngak bruk camriep di mbang nyaom ka 2, Quốc hội mbang XV, hu peih tabiak praong prang di harei 20/10. Tui kuhria Jalan cak rok patagok kinh tế, xã hội thun 2022, Rajaei hu ba tabiak 16 bruk praong abih di dom gah kinh tế, xã hội, alam langik tasik, dalam nan hu jalan patagok taong abih pandap panda dalam taneh ia (GDP) mek hu labaih 6-6,5%;tbruk tagok yaom blei pandar (CPI) tui kuhria lac labaih 4%; bội chi kadung jien kanja dut saong GDP labaih 4%. Piah ngak hu dom bruk ni, Rajaei hu ba tabiak dom bruk, dom jalan ngak praong, dalam nan pataom tame ngak siam lagaih 2 bruk gam pacang caga jit COVID-19, gam ngak pasiam, cak rok patagok kinh tế-xã hội; peih ngak siam lagaih Jalan ngak taong abih gah di bruk pacang caga jit, hu jalan ngak lagaih, salamat, pasang iek hu siam jit COVID-19, maong ini lac sa bruk ngak hu makna praong, samar drah di dom pakat, dom gah meng di akaok thun 2022.

Dalam var ngak bruk beir harei ni 21/10, Quốc hội hu pang akaok mintri  Bộ Công an Tô Lâm, tui ủy quyền di Thủ tướng rajaei puac harak pathau khan ka danak dak  Hukum Cảnh sát cơ động; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng song  An ninh di  Quốc hội Lê Tấn Tới puac harak  pathau khan taong yaom ka danak dak hukum ni.Patui di nan, Akaok mintri Khoa học song  Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, tui ủy quyền di Thủ tướng rajaei puac harak pathau khan ka danak dak hukum pasiam, pabak dom paka di hukum Sở hữu trí tuệ; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật di  Quốc hội Hoàng Thanh Tùng puac harak pathau khan taong yaom ka danak dak hukum ni. Tuk vak dok veik di mbang nyaom, Quốc hội ginum biai pak di tổ ka 3  danak dak Hukum nan.

Hadei di sa tukvak brei padieh kayua njauk kan kandah di jit COVID-19, Ban raya Hồ Chí Minh hu peih ngak veik căn cước công dân (CCCD) bahrau hu pagam chip ka bhap bini. Dalam mbang ini, Ban raya Hồ Chí Minh meda pabak CCCD ka abih tih bhap bini daok thường trú, tạm trú hu ginup harak gar piah ngak bahrau, salih veik, oh daok pacang meneing manuac ngak, dalam nan hu gam urang daok pandar CCCD mã vạch caong hu salih tapa CCCD pagam chip.

Sở jalan mbak pajeng ba Bình Thuận brei thau, urak ni  tỉnh hu ngak salah bruk bayar jien, peih taneh labaih 545 ha piah padang ngak  Cảng kapan haoh Phan Thiết.  Tỉnh hu jao ka mintri  Quốc phòng khik ramik  150 ha taneh labik quân sự song labaih 247 ha taneh labik par. Langui di nan, Bình Thuận hu jao ka po padang ngak ieu lac BOT khik iek labaih 144 ha taneh labik hàng không dân dụng. Mblang taneh di dom labik dok veik dok hu dut yaok, peih bruk bayar jien, peih taneh…  Cảng kapan haoh  Phan Thiết lac mblang kapan haoh pandar song gauk, gam ka dân dụng gam duh ka quân sự. Danak dak hu abih tih phun jien buh tame labaih 3.800 tỷ đồng- lac sa dalam dom danak dak prong di  tỉnh Bình Thuận.

Dah page ini 21/10, Jabat An ninh pasang iek di Công an tỉnh An Giang brei thau, daok cap khik 2 urang lac Trần Thanh Tuấn, umo 33 thun, daok di xã Khánh An saong Nguyễn Thanh Long, umo 30 thun, daok di ban sit Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, piah duah thau bruk “ba menuac tabiak negar suan hukum”.  Hu thau,  di melam  18/9, Tuấn hu 1 urang daok di Ban raya HCM ieu phone raok pajeng 16 urang piah ba tapa Campuchia, gam haong nan payua ka Tuấn 12 triệu đồng jien pajeng. Hadei di tuk raok 16 urang ini, maong 6 melam  19/10, Tuấn  pah radaih kuan pajeng 1 urang, daok Tuấn peih radaih ô tô 7 kik daok pajeng 6 urang nao tal labik ấp Tân Khánh, ban sit Long Bình piah jao ka Long ba tabiak negar suan hukum tapa Campuchia. Min, tuk nao tal labik xã Nhơn Hội, huyện An Phú, Tuấn njauk Công an huyện An Phú pambuak saong dom jabat nghiệp vụ Công an tỉnh mboh song cap khik.

2 taneh ia Đông Nam Á gaok kan kandah trak kayua jit Covid-19 lac  Indonesia song Philippines urak ni dok patagok bruk klauk jru. Ban ine  Jakata di  Indonesia harei kabroi  (20/10) brei thau mek hu  99,8% bruk klauk  vaccine Covid-19. Ni lac labik  hu klauk vaccine Covid-19 glong abih di Indonesia.   Dalam tuk nan, , Rajaei Philippines patagok bruk klauk jru Covid-19 tagok 1,5 triệu mbang  klauk yaok harei. Harei kabroi, gah pacang caga Covid-19 di  Philippines khan lac, bruk ngak ni piah khik ramik ka harei padeih  Giáng sinh song raok thun bahrau siam mekre dalam thun ni

Pasak pacang caga jru mek Oregan di Mỹ bahrau ba tabiak pathau khan ka bruk tagok khang dom bruk njauk jru mek tuk pandar jru pacang ký sinh trùng In-tơ-mếch-tin (Invermectin) piah taong ruak atau pacang caga COVID-19. Tui nan,  dalam bilan 8, jabat ini hu taduan 21 mbang ieu phone brei thau urang njom jru mek In-vơ-mếch-tin. Hu brei adat piah taong ruak ula pui diuk pambak tame anek menuac haong athur raong, In-vơ-mếch-tin hu urang thau rilo dalam tkvak jaik di ini tuk dom kapul daok madil vaccine  saong dom jalan khau tin yaih khan yau ini sa jalan taong ruak COVID-19 lap jien saong mbuan ngak yaom lac ka oh hu hagait brei mboh siam lagaih di jalan taong ruak ini.

Harei  20/10, sdalam harak pathau khan pok tagok Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ka bruk peih ngak sarak 1559 di HĐBA LHQ gam tal bruk Liban, Phó Tổng Thư ký LHQ Khaled Khiari tong yaom lac, Liban gaok rilo cuang kandah tuk bruk  kinh tế-xã hội gaok rilo kan kandah, srau kadau, bruk kan kathaot eik lipa oh hu bruk ngak dok tagok song rai duik di rahra njauk kan kandah trak. Taphia di nan, quyền ngak po, taneh riya negar ni daok njauk lih mek. Dom bruk ni brei mboh lac oh siam lagaih halei dalam bruk peih ngak sarak  1559 dalam tuk vak tapa./.

Urang lang: Thu Thảo -Hanipha- 21/10

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân