Urang vak mbao Minh Hạnh - Rayo sap ndem Viet Nam di TPHCM

 

Giải báo chí pakat negar yaok thun lac sa bruk prong pachreih hu bruk sangka biak rilo di dom urang vak báo dalam negar, lac giải thưởng prong abih brei ka dom kadha báo chí gheih di abih, pok meyaom dom urang vak, nyaom urang vak hu kadha naih gheih abih yaok thun. Bruk njauk biai nan lac, thun ini hu 63/63 Kapul urang vak báo tỉnh, bal hu mbaok tame. Bruk nan brei mboh dom pakat Kapul saong hội viên dalam negar dak harei dak sangka tal  Giải báo chí pakat negar.

Tui taong yaom di Hội đồng Chung khảo Giải thun ini, dom kadha hu chất lượng samu gauk, patrun bruk atah biak prong gah chất lượng di dom jabat báo chí trung ương saong tỉnh, ban. Dom kadha hu mbaok tame Giải  brei thau samar drah dom bruk chính trị prong di taneh aia dalam thun 2020 yau Nyaom roya Đảng dom pakat yam tal Nyaom roya pakat negar mbang ka XIII; peih ngak sarak 05 di Bộ Chính trị ka bruk bac megru saong ngak tui jalan hadah krah siam mekre di Hồ Chí Minh... Báo chí thun 2020 daok hu mbaok tame biak rilo saong mek hu siam mekre dalam bruk mesruh pacang caga tham nhũng, palai pajua jien padai karja abih di nyu lac bruk ngak suan dalam khik ramik taneh riya; Xử lí urang jakar ngak suan dalam bruk urang jakar, dom tavak tavaiy dalam bruk pato megru; bruk xã hội đen, tội phạm srau kadau, dom janih tội phạm bahrau, bruk xâm hại uranaih, bruk pacang caga thong tin kanjah jak, oh siam angaok mạng xã hội, bruk hacih sa-at pandap mbang menyum, jalan khik ramik kinh tế. Dalam dom kadha mek hu giải, kadha Việt Nam - Jaman Hồ Chí Minh, Biên niên sử papar binguk di báo Nhân Dân nan lac sa kadha đặc biệt ka asal kadha saong jalan vak, hu  dom bruk oh ka brei thau mbang halei, Hội đồng chung khảo pok brei giải đặc biệt.

Abih di nyu lac dalam bruk pacang caga jit prong Covid-19, dom kadha báo chí hu khan brei thau samar drah saong cambaih laih bruk kham merat di Đảng, karja haong bhap bani dalam bruk peih ngak dua bruk haong gauk nan lac, gam pacang caga jit hu siam mekre, gam cak rok patagok kinh tế… Ong Hồ Quang Lợi, Phaok akaok Kapul urang vak báo Việt Nam ndom lac:“Báo chí di khaol drei daok brei mboh bruk ba akaok nao dahlau dalam dom bruk kan kandah bo pak nan brei hu mbaok di dom urang vak báo yau bruk pacang jit Covid 19, bruk pacang ribuk aia sua khang di bhum kreh negar, bruk pacang tham nhũng, palai pajua jien padai karja…. Nan lac dom bruk brei hu hatai khang, oh huac glaih glar, brei mboh biak hadah krah”.   

Hội đồng Giải daok hu jalan ngak karei ka thaot báo chí (urang thaot payua tapak blah thaot di drei mai ka Hội đồng Giải, oh tapa palih ruah di gah ala). Yau nan min, dom urang thaot saong dom blah thaot báo chí thun ini jeng tok hu labaih 100 kadha. Ong Hồ Quang Lợi brei thau:  “Dom tavak tavaiy bo dom thun dahlau hu ndom tal min thun ini jeng oh ka hu salih bahrau, dahlau abih nan lac thaot báo chí hu mbaok tame giải daok takik. Dom kadha vak ndom ka ilamo jeng daok takik. Dahlak saneng, ini lac dom tavak tavaiy bo dalam dom thun tal, giải báo chí jeng yau dom bruk ngak báo chí njauk caik hatai sangka piah gam haong cak rok patagok kinh tế ye khaol drei jeng njauk sangka jang tal ilamo, tal anek manuac piah ngak habar ka bol bhap rah ra di kol drei cak rok patagok ka nyu samu gauk”.

Kayua jit ruak COVID-19, thun ini bruk pataom iek veik saong pok brei Giải báo chí pakat negar mbang ka XV – thun 2020 oh peih ngak dalam harei 21.6 yau yaok thun saong meda hu peih ngak prong prang di tuk Nyaom roya mbang ka XI Kapul urang vak báo Việt Nam./.

Urang lang: Jasi - 21/6/2021

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân