Bruk jao giai thuong ilamo, Công nghệ dunya VinFuture mbang ka 1 hu peih tabiak dalam praong prang di melam 20/1, di Hà Nội, hu mbaok di Thủ tướng Phạm Minh Chính.  Ini lac jai thuong hu padang tagok meng Akaok Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vương saong diuk di ong, lac amuk Phạm Thu Hương piah pok manyaom dom danak dak ilamo bhiak gheih saong jhul patagok hatai saneng salih bahrau duh ka menuac sia dunya thun 2021. Mbang jao jai camriep ini dui pachreih hu bruk hu mbaok di dom utang tabiak jalan ngak sarak, urang par akaok dom tập đoàn công nghệ dang akaok dunya di 60 taneh ia dalam 6 châu lục. 

Harei  20-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MT negar  Việt Nam ban raya HCM peih nyaom biai urang pal akaok ban raya  taom gaok urang pal akaok  312 xã, phường, ban sit  dalam tuk Tết sak rimong  2022. Brei panuac di var taom gaok, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ndom lac Tết Nguyên đán 2022 lac  Tết dar phol, ban ray abih hatai thau dar phol  tal dom gah, dom urang hu ba tangin tame  song ban raya  dalam tuk pacang caga COVID-19.Pambuak tal jit ruak COVID-19 song dom urang njom biến thể bahrau Omicron, Bí thư Nguyễn Văn Nên ndom lac jhui suh sah huac kanda bo prong di abih lac oh caik ka nyu njom mbak tabiak bhap bini. 

Tỉnh Bình Thuận bahrau taduan paok jien daong Kadung brei ka urang kan kathaot raoh Tết thun sak rimaong 2022. Dalam nan, gilang pariak Nam A Bank hu alin Kadung jien ka urang kan kathaot tỉnh Bình Thuận 2 tỷ đồng, Gilang pariak Agribank Bình Thuận jeng hu jao 500 triệu đồng payua alin dom sang kan kathaot. Bruk ini  hu makna biak praong, daong ka urang kathaot dalam tỉnh bình thuận hu mbang tết dalam bui sambai, gam haong nan jeng pabak prein khang ba gauk yam tapa kan kandah di jit praong COVID-19.

Hadei di rilo adit lac bhum hijao - pakat jit COVID-19 di tanut mbuan si beir, urak ni, dom labik di ban raya HCM daok takik caik hatai tal bruk pathau khan y tế. Tui  ong Phạm Đức Hải, urang brei panuac di mban tacei jalan pacang caga jit  COVID-19 song pasiam veik kinh tế ban raya HCM, bruk takik caik hatai pathau khan y tế dok rah tabiak di dom jabat, đơn vị, kapul nyaom, dalam tuk nan, ban raya HCM hu 68 urang njom biến thể Omicron, lac 65 urang tame VN, song  3 urang dalam bhap bini. Urak ni, duah tabiak hu  11 F1 di bruk njom mbak  biến chủng Omicron.

  Harei 20/1, Jabat cảnh sát pasang iek, duah thau menuac duas tham nhũng, kinh tế, pablei salih suan hukum Công an Tây Ninh bahrau cap khik 2 bruk pajeng  jaik 6.000 paok pakao lậu. Di bhum tapen negar labik jalan raya 22A, di ấp Voi, xã An Thạnh (Huyện Bến Cầu), tapa pasang iek radaih ô tô biển số biển số 62A - 156.67 kayua Phan Văn Phú peih, pajeng tui Nguyễn Đức Trần Anh,  công an cap khik 2 urang nan daok pajeng 9 kadung các-tông hu 4.500 paok pakao blei meng negar langiu mai suan hukum. 2 urang nan khan lac pajeng mbang pah dom pakao nan meng Đức Huệ (Long An) mai TP.HCM piah pablei. Dahlau di nan Công an Tây Ninh jeng hu mboh radaih ô tô BS 61A - 081.39  pajeng 1.490 paok pakao blei meng negar langiu.

Mỹ daok hu panuac oh njauk hatai dom mbang cuh iek tên lửa di Triều Tiên tuk vak jiak di ni, saong ieu dom taneh ia dalam Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc  jum pataom gauk pachreih tui puac ieu  tong phạt Triều Tiên. Panuac di Mỹ batabiak dom mon hadei di  tuk  Nga song Trung Quốc padeih pasang iek panuac cong ni di gah Mỹ. Tui Đại sứ Mỹ di Liên hợp quốc, dom taneh ia dalam Hội đồng Bảo an,  brei sa hatai haong gauk dalam bruk ngak song peih ngak dom jalan tong phạt Triều Tiên. Min, Mỹ jeng dok pachreih tui sa jalan ngoại giao songTriều Tiên, piah ba mai sron mbon  tani tanat suai lavik ka bhum taneh.

Cảnh sát Liberia brei thau, hu takik di nyu 29 urang metai dalam mbang juak gauk di sa bruk ngak adat agama di langiu di ban ine Monrovia di melam 19/1 dah page 20/1. Bruk nan rahtabiak tuk dom urang Cơ đốc giáo daok pataom gauk ngak adat di sa mblang  caoh blaong. Cảnh sát Liberia brei thau lac, dom urang metai meda daok hu rilo jang. Liberia, lac sa taneh ia kan kathaot ieh lipa di châu Phi, jeng daok dalam tukvak  pasiam viek hadei di dom mbang mesuh metak saong jit ruak dahlau nan. 

  Ấn Độ  cuh iek hu jak jeng phiên bản bahrau di janih tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos di gah langiu tasik  Odisha di gah pai negar ni. Mintri  Quốc phòng Ấn Độ brei thau angaok mạng xã hội Twitter lac: "Tên lửa BrahMos hu ngak meng pandap dalam taneh ia rilo jang song siam mekre jang hu cuh iek jak jeng harei ni”. Dahlau di nan, harei 11/1, Ấn Độ hu cuh iek jak jeng tên lửa BrahMos meng sa kapan mesruh di Hải Quân./.

Urang lang: Thu Thảo & H.Pha – 21/1/2022

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân