Phaok akaok Cục Uranaih Nguyễn Thị Nga brei thau, tuk jit COVID-19 rah tabiak srau kadau di taneh ia drei di thun 2020, Mintri LĐTB saong XH hu pambuak bruk haong Kadung jien Uranaih Liên hiệp quốc (UNICEF) padang baoh siphau tacei jalan khik caga siam mekre salamat ka urang kumei haong uraniah dalam labik daok pa-atah pataom gauk praong, saong tacei jalan khik caga siam mekre salamat ka uranaih dalam jit ruak. Dom baoh siphau ini hu payua tal 63 tỉnh, ban piah pandar ka bruk pathau khan, ba tal dom labik daok pa-atah. Bharau ini, tapa dom jalan brei thau karei di gauk, Cục Uraniah hu ba tabiak dom asal kadha ini piah pathau khan praong dalam tal uraniah, dom amaik ame... piah thau saong piah ngak.

Mintri LĐTB saong XH jeng hu sarak daong ka uraniah njauk COVID-19 saong uraniah njauk brei daok pa-atah di labik pataom praong piah pacang caga jit COVID-19; tacei pato dom tỉnh, ban biak sangka tal uraniah. Dalam bilan ngak ka uraniah, dom tỉnh ban jeng hu peih bruk nao ravang uraniah sang kan kandah, uraniah metui medhar. Kayua jit ruak nan ye uraniah oh hu mbaok tame dom bruk ngak bui, me-in sambai, nan ye Cục Uraniah haong Hội đồng Đội TW meda ba gauk padang dom bruk me-in hè ka nyu lagaih haong dom adei.

Tui jalan ngak lac “oh caik ka uraniah halei caong hu daong   njauk klaak veik atau oh hu daong”, anak tal, Cục uraniah, Kadung jien daong uraniah Việt Nam meda hu dom danak dak piah jak ba urang daong ka uraniah gam haong kadung jien karja saong dom kapul nyaom dunya yau ye UNICEF, World Vision (kapul Meta maong Dunya)...

Tui Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Bắc, dalam tuk uranaih hu padeih hè min oh tame dom bruk ngak bui, me-in sambai di gah lingiu hu, nan ye dom amaik ame njauk caik tukvak me-in haong anek dalam bui sambai, chreih chrai di abih. Bruk caik ka anek tukvak me-in siam mekre meda daong ka amaik ame mboh hu bruk cakrok, praong tagok di anek, dom anek jeng oh daok mboh mblung hatai.

Jeng hu hatai sahneng yau nan, chuyên gia tâm lý Hà Thành ndom lac, amaik ame njauk ba abih hatai me-in haong anek dalam 5-10 minit jeng lac biak siam jang duk haong daok ala haong anek dalam 30 minit min tok maong tame phone tangin, tivi, máy tính... atau lac tok ndom biai haong anek njauk ngak bruk ini, bruk daih. Gam haong nan, amaik ame jeng njauk klah rabha haong anek dom hatai sahneng, dom caong khin di anek piah thau ka anek jang, saong khan brei anek thau hatung hatian di drei.

Kayua urang praong tuk halei jeng dang anak rilo bruk karei di gauk nan ye yaom lac kham merat du halei jeng oh plaih hu dom hatai sahneng oh siam. Min amaik ame meda thau hu hatung hatian di drei saong klah rabha haong dom anek, dom menuac daok jaik taphia piah hu thau, hu sangka, langyah ... Ini lac jalan daong ka dom anek hu pasram ka bruk sangka, iek glang amaik, ame saong oh caik ka amaik ame tuh dom bruk duh hatai tagok anek...

Tukvak tapa, quyền hu mbaok tame di uranaih hu patagok biak rilo. Min tui dom pasang iek jaik ini, quyền uranaih oh hu rilo di dalam baoh sang. Hu biak rilo menuac ngak amaik, ngak ame kayua bruk hit ngak mbang, kuhri kuhria rilo bruk, ka oh hu tukvak caik hatai tui pang, sangka rilo tal anek. Rilo uraniah tok maong lac amaik, ame yaok harei caik tabiak brei anek 30 minit ndom biai nao mai, klah rabha. Amuk Nguyễn Thị Nga caong lac meda hu rilo sang tuk halei jeng caik tukvak tabiak ndom biai nao mai piah thau hatai sahneng, hatai caong, langyah brei anek thau dom bruk, dom kadha dom anek daok caong thau...

Amuk Nguyễn Thị Nga jeng brei thau, bruk jhul patagok quyền hu mbaok tame di uraniah dalam sang lac 1 dalam dom kadha praong di Mintri LĐTB saong XH pamaong tal dalam vaktu anak tal; gam haong nan kakei uraniah haong dom amaik ame tuk hu dom bruk tamuh tabiak oh yau hatai caong khin, dom tavak tavaiy caong hu langyah pambuak tal uraniah, caong khin daong tacei jalan tư vấn tâm lý... meda ieu tal Tổng đài điện thoại Quốc gia khik caga uraniah – laik 111 di tuk halei dalam harei jeng hu piah hu daong brei saoh./.

Urang lang: M.P -20/06/2021

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân