Rilo kapan gaiy dok pataok oh tabiak tasik hu 

Ong Đỗ Hoa, daok di palei Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu brei thau, bilan 9/2016 sang ong meraiy di gilang pariak jiak 33 tỷ đồng piah ngak bahrau sa kapan  dịch vụ hậu cần kanduh pasei  yaom labaih 34 tỷ đồng, bayar sre dalam 15 thun. Min, tuk caga brei kapan peih, ong Hoa meng thau kapan dịch vụ hậu cần di sang ong tok hu brei pajeng ia gar, halam nyul, pandap tong chap, pandap mbang menyum song blei kaya ikan. Kayua oh brei pajeng,, pablei salih xăng menyek nan ye hadei di labaih  3 thun, ong Hoa khat jiak 2 tỷ đồng, njauk ba kapan tagok thu song likau dui atah tuk vak bayar sre 

"Kapan  dịch vụ hậu cần bhian pabak ginup pandap mbang menyum, ia gar, ia yamen . Kapan tuk ngak hu caga ginup abih, hu adat di Cục đăng kiểm, Mintri ngak nong, tuk ngak bloh harak adat jeng hu ginup abih, min oh hu harak adat  brei pablei  xăng menyek  yau nan ye kapan brei pataok, njauk bayar laba ka gilang pariak".

Jeng dreih yau nan, kapan  dịch vụ hậu cần ngak tui sarak 67 yaom  35 tỷ đồng di sang ong Châu Văn Nhỏ, daok di xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền jeng dok daok angaok thu, yaok thun khat  1tỷ  2 rituh triệu đồng. Mbiah tal urak ini sang ong  Nhỏ jeng ka oh thau ngak habar piah bayar sre ka gilang pariak:

"Tuk ngak bloh kapan  dịch vụ ye oh hu adat pablei rai xăng menyek angaok tasik, khol hulin gaok rilo kan kandah, brei kapal tagok angaok thu. Rajaei njauk pasang iek veik sarak  piah khol hulin hu jien bayar sraiy ka karja, dok urak ni khol hulin oh hu jalan halei karei ".

Tui  Sở ngak nong patagok palei pala tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, peih ngak sarak  67 di rajaei, tỉnh brei ngak bahrau  song ba tame pandar  9 kapan dịch vụ hậu cần kaya ikan  kanduh pasei  yaom abih tih labaih  324 tỷ đồng. Dalam nan, phun jien mesraiy di urang tong chap  di gilang pariak piah ngak bahrau lac 298 tỷ đồng. Kapan dịch vụ hậu cần tong chap ikan  hu bruk dong ka dom kapal tong chap samar drah ba kaya ikan tame boh taneh, patak pataom jien tong chap. Tui nan tapa kapan dịch vụ, kaya ikan hadei di tuk tong chap di dom kapan tong chap hu salih tapa menyek, hadei di nan dom kapan dịch vụ ba kaya ikan tame boh taneh piah pablei atau chế biến, piah paglaong yaom kaya ikan  hadei di tuk tong chap, oh njauk khik piah lavik harei.

Min, meng tuk hukum kaya ikan thun  2017 hu batabiak pandar meng harei 1/1/2019, dalam nan tacei lac kapan dịch vụ hậu cần ngak tui sarak  67 oh brei adat pablei salih pajeng ba  xăng menyek, gam song sarak  47/2015 di mintri  Công thương tacei lac kapan  pablei salih  xăng menyek brei pataok di sa labik angaok tasik, nyu “kak takai ” 9 kapan kanduh pasei  dịch vụ hậu cần. Ong Trần Văn Cường, Yam ndoc Sở ngak nong song patagok palei pala tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu brei thau, jabat njauk hatai song dom gah chức năng di pak ni pok panuac tagok dom mintri, dom gah di Trung ương piah hu jalan tacei pato lang talaih tavak tavaiy ka dom kapan  dịch vụ hậu cần tui sarak  67:

"peih ngak chứng nhận kapan dịch vụ tui sarak  67 pabak menyek hadom brei kapan taong ikan lac jalan piah kuhria hadom kaya ikan hu ba tame baoh taneh. Tui jalan ngak nan gam khik hu asar di nyu, gam khik hu labik piah khik iek dom menyek ni. Bruk di kapan pablei menyek lac  brei hu  hóa đơn, brei thau ka menyek nan di labik halei , hu asar brei ka jabat khik iek angaok tasik"

Piah ngak hu bruk di kapal dịch vụ ngak tui  sarak 67 di rajaei, plaih palai pajoa drap ar yaok pluh  tỷ đồng di bhap bini, caong lac tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu samar pok panuac tagok Rajaei, dom mintri, dom gah pambuak tal piah hu jalan dong, lang talaih kan kandah piah  urang tong chap ikan  sahanang hatai tabiak tasik, paglaong yaom kaya ikan tong chap,  ngak tabiak pandap panda hu yaom ka xã hội./.

Urang lang: Hanipha- 20/4

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân