Kadha hu parang iek di rilo sau khau 

Baoh tapuk dalikan kapal labaih 200 blah hu caik angan ieu lac “Nợ nước non” di PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - akaok kapul Lý luận phê bình văn học nghệ thuật pakat negar – bahrau hu Nhà xuất bản Văn học haong Cty CP văn hóa saong truyền thông Liên Việt tabiak mbaok di tuk pahadar 132 thun harei menek Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022) saong 111 thun harei Wa Hồ tabiak nao duah jalan daong taneh ia (5-6-1911 - 5-6-2022). Ini lac baoh tapuk peih mbaok ka  3 baoh tapuk dalian ka Chủ tịch Hồ Chí Minh hu angan lac “Nước non vạn dặm”.

Ndom ka baoh tapuk dalikan ini, akaok Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều ndom lac urang vak hu vak meng hatai anit ranam saong bruk iek praong di abih brei ka Wa Hồ. Sa kadha njauk iek praong gac lac urang vak tui roh duah biak tani tanat ka umo daok ranaih di Chủ tịch Hồ Chí Minh tapa dom harak gar biak ka dom bruk biak, min nyaik hu bruk labaih kurang sajarah bo văn học sa saman laik tame. Langiu dom urang dalam sajarah hu biak, urang vak daok hu sahneng tabiak dom urang karei, brei labik ka dom sahneng duah văn chương.

Dalam baoh tapuk dalikan ini, urang vak oh lac brei mboh dom bruk tapa blaoh hu hadar veik ka sajarah, bo tame dalam ginum biai, langyah dom bruk ilamu, jalan sahneng, xã hội hu ngak jeng Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành - Văn Ba, piah Wa hu mbang nao sajarah atah bayah meng palei di drei lac Nghệ An tal pabah lamnge Sài Gòn, meng nan tapa tasik praong, atah, piah daong taneh ia harei 5-6-1911.

Brei panuac di tuk tabiak mbaoh baoh tapuk, GS Hà Minh Đức ndom lac, urang vak Nguyễn Thế Kỷ hu hatai sahneng duah  biak njauk iek praong tuk khang hatai vak baoh tapuk dalikan ka urang hu pok ngak menuac pan akaok ba jalan praong uranam di Việt Nam. Tapa baoh tapuk brei mboh hatai iek praong saong anit ranam Wa Hồ. saong tapa nan daok brei mboh bruk biak takre di urang vak gah văn chương pambuak haong nghệ thuật, tuk dahlau di nan urang vak ini hu dom kadha văn học - sân khấu, yau: “Mai Hắc Đế” brei mboh veik raidiuk urang di sajarah lac Mai Thúc Loan; “Hừng đông” brei mboh veik raidiuk saong bruk ngak cách mạng di Phan Đăng Lưu… tal urak ini, lac “Nước non vạn dặm” ka rup binguk Chủ tịch Hồ Chí Minh. Meng dua kadha praong lac tiểu thuyết haong vở diễn sân khấu mbang ini di urang vak saong kapul nghệ sĩ abih hatai peih ngak, GS Hà Minh Đức brei mboh hatai caong lac, meda hu rilo kadha văn chương, nghệ thuật ka Wa Hồ dalam tukvak anak tal.

Vở diễn “Nợ nước non” di NSND Triệu Trung Kiên hu bruk pambuak gauk di cải lương haong dom janih nghệ thuật karei yau ye: ragu daoh bhap bini ví, giặm; daoh Huế; bài chòi saong ragu daoh bhap bini Nam Bộ gam haong âm thanh, ánh sáng hiện đại piah pamaong tal urang maong iek lac dam dara, urang daok ranaih. Bruk njauk chreih chrai nan lac, Wa Hồ tuk daok sit saong Wa Hồ tuk praong, jeng dam, tagok jalan daong taneh ia kayua 2 ame anek nghệ sĩ Minh Hải (ame) - Văn Đức (anek) thủ vai.

Urang vak Nguyễn Thế Kỷ brei thau, binah 2 saong binah 3 di vở diễn sân khấu saong baoh tapuk dalikan Nước non vạn dặm tui kuhria hu tabiak mbaok di thun 2023, 2024 haong angan ieu lac Mbleing mblang angaok tasik praong saong Gait mai. Urang vak meda brei mboh, langyah, pok meyaom jalan nao rambah rambup glaih glar daong taneh ia di Văn Ba - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh di negar langiu saong dom thun bilan Gait mai taneh ia pan akaok ba jalan tapak ka  cách mạng Việt Nam; prein ngak brei tatuan megei baoh hatai di Chủ tịch Hồ Chí Minh ngan haong bhap bini Việt Nam saong ayut sahabat dunya…

Dahlau di baoh tapuk dalikan sajarah ka Wa Hồ, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ hu brei tabiak mbaok rilo tập thơ, tiểu thuyết saong kịch bản sân khấu./.

Urang lang: Mousaphuong- 19/5

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân