Cong doan nao pathau khan dong ba ka rahra urang ngak 

Bruk nao sa jalan brei mboh tapa rilo bruk ngak, dalam nan hu dom pok lisei ndung bak hatai anit ranam. Meda ndom tal dom bruk yau“GING BHONG LABIK PA-ATAH DI GAUK” di quận 12; bruk ini kayua Liên đoàn Lao động Quận 12 pambuak haong Đảng ủy – UB bhap bini 4 phường lac: Trung Mỹ Tây, An Phú Đông, Hiệp Thành, Đông Hưng Thuận peih tabiak ngak. Dalam 4 harei peih tabiak (meng harei 5/7 tal harei 8/7) ging bhong labik pa-atah di gauk hu tahanek 2.168 pok lisei brei ka dom Y, Bác sĩ di Sang iek ruak Quận haong bhap bini daok dalam dom labik pacang veik, labik pa-atah di gauk di 6 phường dalam Quận lac: An Phú Đông, Trung Mỹ Tây, Thạnh Lộc, Đông Hưng Thuận, Hiệp Thành saong Tân Thới Nhất. Jien piah ngak bruk nan abih labaih 50 triệu đồng.

Tui panuac khan di urang jakar công đoàn quận 12, ini lac dom pok lisei yaom lac sit min nyu ndung bak hatai sangka di Đảng, di dom kapul nyaom brei ka urang ngak, menuac ngak bruk gaok kan kandah dalam mbang jit Covid -19 ini.

Atau bruk “Pok lisei jala anit ranam”di Liên đoàn lao động quận 3. Công đoàn hu pambuak bruk haong Pasak Pato pakai Tài năng trẻ Châu Á-Thái Bình Dương ATY tahanek saong alin hadiah 3.750 pok lisei var jala ka dom kapul urang halan hatian ngak bruk di dom labik dut iek, pasang duah SARS-CoV-2 dalam bhap bini kuhria meng dom harei ban raya tamuh jit mbang ka 4. Abih tih jien ngak lisei nan tagok tal 125 triệu đồng. Rilo urang halan hatian ngak bruk mek mẫu dut iek dalam quận hu dom pok lisei pandiak ba tal labik. Bruk ini yau panuac pachreih urang kham merat ngak siam bruk di labik pacang jit.

Lambaok Liên đoàn lao động quận jeng brei thau, lingiu dom pok lisei hu alin hadiah, daok hu alin hadiah brei lambaok tapon nyom bol pan phao kraong quận 3 daok hu mbaok tame bruk pacang caga jit ruak Covid -19 dalam quận dom janih lac camin pacang ia prah, ia jru pametai anek ruak haong 10.000 blah pataih pacang mbaok. Lingiu di nan, dalam mbang jit Covid-19 ka 4, Liên đoàn lao động quận hu daong brei 786 urang ngak lac F0, F1, F2 yaom jien abih tih lac 424 triệu đồng. Jak ba urang đoàn, menuac ngak bruk rik daong kadung jien klauk vắcxin 1 tỉ 300 triệu đồng; daong dom labik daok pacang jit; brei brah ka menuac ngak bruk tự do, sang urang daok dalam labik pa-atah di gauk… Abih tih yaom jien daong ka urang đoàn, menuac ngak bruk gaok kan kandah kayua jit Covid-19 mbang ka 4 lac labaih 2 tỉ 500 triệu đồng.

Abih di nyu nan lac, di Liên đoàn lao động quận Gò Vấp hu bruk “Var mbang mesup anit ranam”. Meng bruk ngak ini, dom urang jakar Công đoàn chuyên trách quận Gò Vấp hu alin hadiah 1.000 bánh giò  ka dom kapul urang daok ngak bruk di labik pacang jit COVID-19 saong đoàn viên Công đoàn, menuac ngak di dom labik pacang veik, labik pa-atah di gauk. Jien ka bruk nan abih labaih 10 triệu đồng. Yaom jien ini kayua dom urang jakar công đoàn halan hatian rik tame piah klah rabha saong pachreih hatai pacang jit haong bhap bini dalam quận.

Oh padeih veik di dom pok lisei, pandap mbang, Công đoàn Cty cổ phần Ia tasau Vinamilk dalam Công đoàn Khối Doanh nghiệp Pablei salih pakat negar daok di ban raya HCM jeng hu daong 300 pa-op ia tasau Vinamilk brei ka anek di urang ngak, menuac ngak bruk dalam dom labik ngak kong, khu chế xuất, khu công nghiệp ban raya, yaom labaih 87 triệu đồng. Ini lac 1 dalam dom bruk ngak piah klah rabha haong urang ngak anak dom kan kandah di jit ruak Covid-19, saong piah daong ka dom urang nan hu pabak prein piah ngak 2 bruk haong gauk lac, gam pacang jit, gam sản xuất hu siam mekre, salamat.

Sruh radaih anit ranam di Cty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây hu pajeng phở, mì jaluk mbang chip nao alin hadiah brei dom kapul urang daok ngak bruk pacang caga jit Covid-19 di 40 bilai pasang iek di dom quận 3, 4, 7, 8, Bình Tân haong Tân Bình. Lingiu di nan, sruh radaih anit ranam daok hu pajeng pandap tal UBND phường 14 (quận 8) labaih 100 thùng mì, phở jaluk mbang chip piah daong ka labaih 100 sang daok dalam dom labik urang ngak bruk cakaong pandap Bến Bình Đông daok gaok kan kandah dalam dom harei pa-atah di gauk meng blaoh.

Amuk Lê Thị Giàu, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây brei thau, meng di tuk jit Covid-19 mbang ka 4 tamuh tabiak di ban raya HCM saong rilo tỉnh, ban dalam taneh ia, Cty hu jaik 100 mbang radaih anit ranam pajeng yaok ratuh tấn brah, mỳ, pandap mbang huak yaom labaih 3 tỷ đồng daong ka urang y tế haong dom kapul urang pacang caga jit Covid-19 di labaih 50 labik pacang veik, labik daok karei pataom gauk di sa labik praong, dom bilai pasang iek saong dom labik y tế.

Urak ini, Cty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây hu jaik 200 urang ngak, dalam harei ngak 3 ca piah hu ginup pandap pablei tapa dom taneh ia châu Âu haong Mỹ saong pabak ka darak pasar dalam taneh ia. Lingiu di nan, Cty hu kaoh tabiak meneing piah daong ka bhap bini gaok kan kandah, dom kapul urang hu mbaok tame bruk pacang caga jit Covid-19 di TPHCM.

Dalam dom harei ban raya peih bruk brei pa-atah di gauk tui Sarak 16, Cty daok hu rilo mbang radaih anit ranam nao tal dom quận huyện piah daong ka bhap bini gaok kan kandah kayua jit Covid-19./.

Urang lang: Mousaphuong -1/8

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân