Hu rilo urang di ban raya huklauk jru vacxin pacang caga ruak covid 19

Page 18/6, Mentri Y tế brei thau dalam 12 tuk tapa, dalam negar hu 81 urang njom Covid-19, di Ban raya HCM 60 urang saong Bắc Giang 21 urang,  dalam  nan hu 76 urang dalam labik brei daok karei atau labik pacang veik. Kuhria tal page ini, Viet Nam hu abih tih 10.564 mbang urang njom Covid-19 dalam negar saong 1.667 urang tame negar. Urang birau njom ruak kuhria meng harei 27-4 mbiah tal ini lac 8.994 urang, dalam nan hu 1.879 urang ruak hu brei thau lac abih ruak. Urak ini hu 25 tỉnh tapa blaoh labaih 14 harei oh hu thei njom birau .

Beir harei 17/6, Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Trường Sơn hu pasang iek gilang khik piah  800.000 mbang  vaccine Covid-19 di Viện Pasteur TP.HCM dok di khu công nghiệp Cát Lái (Ban .Thủ Đức). Ni lac  lô vaccine dok dalam jiak  1 triệu mbang bo Japon alin brei ka Việt Nam. Ban raya HCM lac sa labik taduah hu vaccine prong abih dalam negar  dalam mbang ni.Tui kuhria di harei page (19/6), ban raya hu peih bruk klauk vaccine ni di 1.000 labik. Langiu dom urang  dalam sarak  21 ye hu brei labaih 50.000 mbang ka gah công an, bộ đội.

Pasak Pasang iek ruak kik tỉnh Đồng Nai brei thau diuk saong dua urang nek di urang ruak 11669 hu tame blei pandap di Big C Đồng Nai dut iek mboh dương tính saong virus SARS-CoV-2.  Tui duah thau, di ban Biên Hòa, diuk di urang ruak 11669 bhian tame darak Long Bình Tân, phường Long Bình Tân saong darak An Bình yau nan ye gah chức năng brei pacang 2 labik ini saong brei pruh jru pametai anek ruak saong duah dom urang F1 hu taom gaok urang ruak. Đồng Nai brei pacang veik darak An Bình dalam 21 harei kuhria meng mon 12 kreh melam 18/6.

Anak bruk rilo labik ar pacang  tapen krong njauk glut jaleih trak  , UBND tỉnh Trà Vinh hu tacei pato gah ngak nong  tỉnh samar duah jalan ngak pasiam veik song hu jalan khik ramik siam mekre ka nenuac urang, drap ar di bhap bini . Labik krong dok njauk glut jaleih trak  daok di palei  Đức Mỹ A song Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, atah abih tih jiak  700m, glut tame meng 1-3m, hu labik glut jaleih dalam jiak mbang abih ar pacang 

Ralo bhap bini dom bangsa takik di huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tal urak ini hu bruk ngak saong jien mek tame tani tanat meng bruk ngak kong ka dom Cty dalam huyện. Huyen hu 1 khu CN, 4 kong ty jhik, 29 D.N, ba bruk ngak ka  labaih 30.000 urang ngak. Dom urang ngak lac bangsa takik hu bruk ngak tani tanat meblah labaih 86%. Hu yau nan, raidiuk di bhap bini hu siam jang dahlau.

Gah Y tế dunya  (WHO) hu panuac brei thau dahlau lac, yaok  triệu urang di dunya meda dang anak bruk mbuan si metai  atau jaoh jo luac rai kayua  negar Anh bahrau brei padeih danak dak dong ka dom urang njauk dom ruak  nhiệt đới daok njauk war klaak (ASCEND) di 19 negar. Tui yaok pataom urak ni , hu labaih 1,7 tỷ menuac di dom negar kan kathaot abih di dunya  njauk dom ruak ni. Mintri Ngoại giao Anh brei thau thun ni negar ni meda buh tabiak  labaih  10 tỷ bảng dalam bruk pacang cakak jit prong  Covid-19 di dunya song dong ka dom negar njauk kan kandah kayua dom jit ruak nhiệt đới njauk war klaak.

Bruk njom ruak Covid-19 di Mátx-cơ-va (Nga) dom harei tapa jhak nao biak samar saong langiu di bruk kuhria caga dahlau. Karja ban oh lac langiu tukvak anak tal brei pandar dom jalan brei takik tabiak langiu catang jang piah pacang caga bruk njom mbak ruak. Tui nan, brei pabak tagok 24.000 laneing giay ndih iek ruak saong brei ngak tui dom jalan catang piah patrun patakik bruk njom mbak . Gam haong nan, iew dom urang gah pablei rai, dich vu duh ka urang brei klauk ginup 2 mbang jru vaccine dahlau di harei 15/8/.

Mintri Y tế song Dịch vụ nhân sinh Mỹ brei thau negar ni meda buh tabiak labaih 3tỷ đô la piah patagok song ngak tabiak  jru  pacang  virus piah iek ruak Covid-19, lac janih prong  piah patrun patakik urang tame sang iek ruak song metai lahik, pamong tal bruk pasang iek jit prong Covid-19. Karja  Tổng thống Biden meda caik tabiak  3,2 tỷ đô la dalam pok jien dong  Covid-19 yaom 1.900 tỷ đô la,piah patagok song ngak tabiak dom janih jru  iek ruak Covid-19. Meyah  jak jeng meda pandar dom janih jru ni di sang piah iek ruak dom  triệu chứng njom mbak camereip./.

Urang lang: Hanipha- Ái  Nghiêm -18/6

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân