Urang di angaok tasik , palao kaoh hu khan ka bruk buh hala phieu 

Tui panuac likau di Ủy ban pilih dom tinh, bal, kapul pilih ruah pakat negar hu brei adat dom labik buh phieu di 14 tỉnh, bal di dalam negar peih bruk buh phieu dahlau dut saong harei pilih ruah 23/5/2021 hu Quốc hội ba tabiak. Dalam 14 tỉnh, ban nan, Bà Rịa-Vũng Tàu lac tinh hu labik buh phieu dahlau rilo abih dalam negar. Hadei di tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, harei 16/5, dua tinh Khánh Hòa saong Quảng Nam meda peih bruk buh phieu dahlau di dom labik pilih ruah di bhum tasik pulao saong tapen negar.

Ủy ban palih ruah tỉnh Bình Phước brei thau, tỉnh hu  933 tổ palih ruah, 2 jabat palih ruah urang ka QH mbang XV ngan song  10 urang tabiak mbaok  piah palih ruah 6 urang kaQH; 98 urang tabiak mbaok  ĐB HĐND tỉnh piah palih ruah 60 urang ka HĐND tỉnh Bình Phước mbang ka X. Dalam 10 urang tabiak mbaok piah palih ruah ka QH hu  3 urang lac  bangsa takik . Dom urang tabiak mbaok piah pilih ruah ka QH) mbang  XV tỉnh Bình Phước song ka HĐND tỉnh Bình Phước (vaktu 2021-2026) dok dalam tuk taom gaok cử tri, kuhria caga ka harei palih ruah 23/5. 

Dah page ni 14/5, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh brei thau, tinh bahrau hu gac 21 urang dương tính haong SARS-CoV-2, dalam nan hu 20 urang di huyện Thuận Thành saong sa urang di huyện Yên Phong, patagok dom manuac njom di dalam tỉnh lac 162 urang kuhria meng harei 5/5 tal urak ni di 34 sruh jit. Dalam 162 urang dương tính haong SARS-CoV-2 di tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành lac labik hu urang njom glaong di abih ngan haong 144 urang. Piah  pacang caga jit ruak daoh rahtabiak sarau kadhau, tỉnh Bắc Ninh hu samar drah pasang iek dom urang hu pambuak haong dom urang ruak, mek jaik 6.000 mẫu dut iek dom urang hu pambual tal saong urang ngak kong di dom doanh nghiệp. Taphia din an, tinh jeng hu ieu kakei dom sở, ban, gah dalam tinh pambuak gauk peih bruk mek mau dut iek ngẫu nhiên SARS-CoV-2 meng test samar ka manuac ngak bruk, pabak dịch vụ di dom labik ngak kong, labik pablei salih, dịch vụ di dalam tinh.

Ieu kakei bhap bini takik tabiak truh sang, oh pataom gauk rilo jang 5 urang dalam bhap bini , langui jabat ngak bruk, sang bac. Bruk ni hu  ong Lê Trung Chinh, akaok UBND ban Đà Nẵng batabiak di melam  13/5, tagok bruk pacang jit glong jang dut song hukum brei padeih dom bruk oh thiết yếu, oh pataom gauk tapa 30 urang hu batabiak  10 harei dahlau. Meng harei  4 tal  13/5, Mintri  Y tế brei thau hu  112 urang njom Covid-19 dalam bhap bini di Đà Nẵng. Urang pal akaok Đà Nẵng brei thau jit ruak daok pasang iek hu min dok jhul khang bruk dut iek di rilo labik piah thau cambaih jalan njom mbak dalam bhap bini  .

Tui mban pato tacei pacang caga jit COVID-19 tỉnh Ninh Thuận, langiu di dom labik yau ye sang iek ruak Y học cổ truyền, sang iek ruak Đa khoa tỉnh, Pasak pato pasram, paglaong ilamo quốc phòng - an ninh di Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) daok  pandar ngak labik daok karei pataom gauk, taong ruak ka urang dương tính haong SARS-CoV-2… anak mata, tỉnh brei padang ngak sang iek ruak dã chiến di huyện Thuận Nam, hu 200 manieng ndik ka urang ruak.

Harei 13/5, Jabat pasang iek dịch tễ pakat negar Brazil (Anvisa) brei adat pandar chip janih jru iek ruak COVID-19 meng 2 janih pacang veik hu angan ieu banlanivimab song etesevimab kayua sang mac di hãng jru  Eli Lilly (Mỹ) di negar ni ngak tabiak  . 2 janih pacang veik nan hadei di tuk klauk tame rup pabhap  sa mbang, hu pabak tagok dom kháng thể karei hu  dalam rup pabhap, dong pacang  pacak dom janih njom tame jhak ka pren yava  . 2 kháng thể ni  hu tacei brei pandar piah iek ruak ka urang ruak  COVID-19 hajuan atau mbiah, umo labaih 12 thun song  trak takik di abih 40 kg. Min, jabat nan hu panuac kakei dom bác sĩ oh pandar janih jru nan ka dom urang ruak suah yava meng jam riak  dalam tuk iek ruak.

Tui khau tin meng Kapul Di cư dunya (IOM) harei 13/5, hu takik di nyu 17 urang di cư lahik hadei di tuk kram gilai di tasik Địa Trung Hải langiu tasik Tunisia. Tui dom urang di cư hu IOM sraong daong, sruh gilai ni tabiak  pambah lange Zouara di Libya harei 11/5 piah nao tal châu Âu. Tunisia bhian sraong daong ka dom urang di cư meng dom negar jaik taphia Libya gaok bala di mangaok tasik Địa Trung Hải, sa dalam dom jalan nao di cư kan kandah abih tui Liên hợp quốc. urak ni dom urang di cư njauk hukum Tunisia saong rahra châu Phi jaik Sahara tabiak meng Tunisia tagok glaong tal tabung ka oh bhian hu kuhria meng thun 2011, lac meng di tuk taneh ia ni laik tame dom bruk masuh gauk meblah quyền lực chính trị saong njauk kan kandah kinh tế kayua jit praong COVD-19

Harei ni, blah rup cih urang kamei dok la tapen pabah mbang merang di urang cih dane angan urang Tây Ban Nha lac Pablo Picasso hu pablei yaom 103,4 triệu USD di sang to yaom Christie's di ban New York (Mỹ).Ni lac sa blah rup cih  hu cih di thun 1932, cih thaot binguk "Nàng thơ" Marie-Therese Walter di Picasso tuk dok la tapen pabah mbang merang . Tui gah pablei to yaom Christie's, hadei di 19 minite  ieu pablei, blah rup cih ni hu tame tangin po bahrau blei yaom 90 triệu USD, kuhrai dom janih jien karei ye yaom jien puac di abih lac  103,4 triệu USD. Pablo Picasso lac urang cih song sarak Tây Ban Nha hu angan je di dunya dalam abhap 20. Ong lac sa dalam dom urang padang tabiak trường phái lập thể dalam bruk cih  song sarak điêu khắc../.

Urang lang: Thu Thảo- Hanipha- 14/5 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân