Ban raya HCM brei padang 12 blai khik iek dom jalan tame tabiak ban raya meng harei 15/5 piah pacang caga jit

Pasak Pasang iek ruak kik Ha Noi birau brei thau hu 2 urang birau njom ruak Covid-19, dalam nan hu sa urang nao kapal hoak VN160 meng Đà Nẵng nao Ha Noi hoang 2 urang ilamu Trung Quốc dahlau di ini 14 harei saong urang ruak pambak tal Sang iek ruak Bệnh nhiệt đới Trung ương labik ka 2, hu ba nao daok karei. Ini lac dia urang ruak birau abih di Ha Noi, 2 urang ini langiu di 33 urang ruak birau di page ini 13/5.

Urak ini jit ruak di taneh ia drei biak srau kadau, dom urang ruak dalam harei jeng daok di tanut glaong, rilo tỉnh ban hu urang njom anek ruak di Ấn Độ… Anak bruk yau nan, Mintri Y tế hu panuac ieu dom labik mbuan njaom, njauk thau cambaih bruk “pacang jit yau pacang khamang”, pataom prein tame peih ngak siam tui dom tacei pato di Mintri Chính trị, mBan Bí thư, Rajaei, Thủ tướng Rajaei ka bruk pacang caga jit. Pataom tame tacei pato saong patagok pasang iek bruk ngak tui 5 paka di Mintri Y tế, abih di nyu lac bruk cuk pataih pacang mbaok piah cakak jalan njom mbak dalam bhap bini, langyah catang dom kapul njaom, menuac urang ngak suan saong brei thau angaok dom jalan thông tin đại chúng piah rik daong pacang caga, ngak brei urang mboh huac.

C.A ban raya HCM pambuak saong gah bol lin, y te, jalan mbak…brei padang 12 blai khik iek dom jalan tame tabiak ban raya meng harei 15/5 piah pacang caga jit. Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó phòng CSGT Ban raya HCM brei thau, dom balai di jalan tame tabiak hu padang tagok nan lac: balai mek jien Long Phước, jalan cao tốc Trung Lương, tatua Đôi di jalan Trần Văn Giàu, jalan Ba Làng, jalan Xuyên Á (jalan raya 22), tatua Phú Cường, tatua Vĩnh Bình, tatua Sóng Thần, jalan raya 1K, jalan raya 50, jalan raya 1A saong tatua Đồng Nai. Yaok labik hu 4 CSGT salih gauk hu mbaok luac harei melam pambuak saong gah cơ động, y tế, jalan mbak…ngak bruk pacang caga jit.

Harei 12/5, 2 quận di Đà Nẵng hu taong phat 2 labik daoh karaoke, yaok labik 15 triệu đồng kayua oh padeih ngak dalam tuk ban hu harak brei padeih. UBND quận Sơn Trà tabiak harak phat jien 15 triệu đồng, mek veik harak adat quan Karaoke Xuân Tùng Gold; Quận Cẩm Lệ jeng taong phat 1 labik karaoke oh padeih ngak tui adat, phat jien 38 triệu đồng di 8 urang pataom rilo manuac saong 4 urang oh cuh pataik pacang mbaok. Bier hareu nan, gah tư pháp ban Đà Nẵng njauk gauk brei ba tabiak kaoh tui hukum ka duas ngak suan bruk khik salamat labik hu rilo manuac tui paka 359, Bộ luật Hình sự di Thẩm mỹ viện AMIDA.

Dom urang jaik hu daong miễn, trun jien điện takik veik tok brei trun jien điện ka labik daok ka urang tuai damuai mai rivang ma-in, dom labik brei ka urang daok karei, labik iek ruak ka urang Covid-19. Bruk nan hu cambaic dalam sarak 07/CT/BCT kayua Akok Mentri ộ Công thương Nguyễn Hồng Diên mbaoh tangin brei tabiak. Yau nan ngan saong bruk ba tabiak nan urang hu trun jien điện takik veik tuk urang pandar điện ka baoh sang, dom doanh nghiệp ngak tabiak pandap panda, labik ngak bruk hành chính sự nghiệp oh hu taduan tui sarak ini. Dalam tuknan thun dahlau, kan kandah kayua jit Covid-19, Mentri Công thương, Gah Điện lực Viet Nam hu dua mbang daong jien điện ka taong abih dom urang hu pandar, ngan saong yaom jien tagok tal 12.300 tỉ đồng.

Rajaei Australia saong hãng jru Moderna di Mỹ bahrau njauk gauk ka bruk pabak 25 triệu mbang vaccine caga Covid-19, dalam nan hu labaih mateh đơn đặt hàng lac janih vaccine paglaong piah pacang caga haong dom biến thể bahrau. Vaccine di Moderna urak ni ka oh hu jabat khik ramik jru tavao Australia brei adat pandar, min janih vaccine ni daok hu pandar biak rilo dalam danak dak klauk jru di Mỹ. Kayua yau nan ye meng bruk sanya gauk haong Moderna, Australia hu kakei blei abih tih jaik 200 triệu mbang vaccine Covid-19, ginup ka bruk klauk jru caga ka jaik 4 mbang rahra di negar ni.

Dalam tuk dak harei dak hu rilo mbang urang njom rauk Covid-19 chủng birau, harei kabroi 12/5, Rajaei Nhật Bản pakauk brei urang tame negar ngan saong dom urang negar langiu hu daok di Ấn Độ, Nepal atau Pakistan dalam 14 harei dahlau di tuk tame negar ini. Bruk nan hu ba tame pandar meng harei paguh 14/5, tuk Ân Độ daok patagok dom urang njom ruak chủng virus SARS-CoV-2 saong bruk huac kanda tuk mboh dom biến chủng ini pambak tapa dom taneh ia jaik taphia yau Nepal và Pakistan.

Tổng thống Mỹ Joe Biden harei kabroi (12/5) hu mbaoh tangin tame sarak paglaong an ninh mạng di Mỹ.Tui sarak bahrau hu ba tabiak, Tổng thống Mỹ ieu kakei rami ramik saong ngak bahrau dom tanut chuẩn an ninh mạng dalam phần mềm pablei salih, gam tui di nan jeng ieu kakei abih tih phần mềm hu rajaei liên bang pandar njauk pabak dom tanut chuẩn bahrau dalam 9 bilan. Dom tập đoàn cak rok patagok phần mềm hu pambuak haong rajaei Mỹ jeng njauk ngak cambaih số liệu an ninh. Tổng thống Mỹ jeng ieu kakei rajaei liên bang peih bruk pandar dom jalan yau ye ngak cambaih mã hóa saong thau cambaih angan./.

Urang lang: Ái Nghiêm – Thu Thảo – 13/05

 


 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân