Di labik pablei vải thiều di 1 baoh sang daok di palei Đoàn Kết, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, amuk Đỗ Thị Vân meyaih khan biak gheih ka janih baoh kayau di palei drei – yau dom streamer halei karei daok peih ngak dom bruk pablei salih online angaok facebook. Oh cang hu 1 labik hu rami ramik hadah mekre yau dom bruk livestream bhian mboh, urang nong Đỗ Thị Vân me-om ndol hala, angui cuk ao pacang khik urang ngak saong cuk siuk pabang mbaok tuk nao tabiak rivang bein. 44 minit khan brei thau saong pablei salih vải thiều angaok blah Web điện tử hu angan Sen đỏ, amuk Vân haong ayut sahabat hu daong ka baoh sang saong urang nong hợp tác xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn pablei tabiak hu 8 tấn vải thiều, ka yaok rituh đơn hàng, meng grauk labik dalam taneh aia.

“Ayut sahabat nao gam” di amuk Vân nan lac urang dalam sang, hu kapul chuyên gia di Sàn Pablei salih điện tử Sendo pato tacei saong pambuak bruk peih ngak bruk di “6 Sàn pablei salih điện tử daong ka kamikva urang nong Bắc Giang pablei baoh vải thiều”. Ong Nguyễn Đắc Việt Dũng – Akaok Hội đồng quản trị Sendo brei thau cambaih: “Khaol dahlak hu ngak bruk tani tanat haong mikva urang nong piah ka mikva thau hu ilamu bahrau – ilamu livestream. Mikva Bắc Giang live tapak pablei pandap panda piah hu rilo jang labik pablei kaya nong. Tukvak akaok mereip mikva daok huac kayua lac bruk pablei salih angaok mạng daok bahrau, min khaol dahlak hu brei menuac di drei nao trun tal tỉnh, ngak bruk tani tanat haong mikva ka jalan tame paok, pambuak haong dom gah pajeng ba saong jalan ba kaya nong tagok Sàn ngak habar khik hu baoh that bingi abih saong yaom siam di abih ngan saong urang blei mbang”.

Bruk ngak siam lagaih ini daok hu Sàn pablei salih điện tử Vỏ sò di Tổng Cty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) peih ngak biak siam. Tok kuhria dalam harei 6/6, Vỏ sò hu daong ka 15 baoh sang urang nong Bắc Giang ba kaya nong tagok Sàn, ngan haong jaik 10 ribau đơn hàng blei, samu haong jaik 52 tấn vải hu pablei tabiak. Kadha njauk caik hatai, ong Trần Trung Kiên – akaok Sàn ndom lac, ini oh njauk lac mbang akaok meti Vỏ sò daong ka mikva livestream pablei pandap. Bruk ngak ini hu peih ngak khang jang hadei di mbang peih ngak siam danak dak daong ka urang nong Hải Dương: “ Mikva urang nong meng lavik mai oh ka caik hatai tal bruk padang angan je ka pandap panda di sang drei saong bhian randap haong bruk pablei pandap tapa urang pablei salih kakei blei dahlau, mai pataom blei. Hadei di tuk urang pablei salih mai pataom blei ye nyu meda parabha tabiak saong pablei tui yaom karei di gauk. Bruk di mikva tok meblah sa binah sit dalam bruk pablei salih nan. Kayua yau nan ye, khaol dahlak hu nao tal puk palei, tacei pato ka urang nong. Drei njauk nao gam haong mikva, piah tal tuk mikva mboh ngak hu siam mekre jang, yaom pablei siam jang ye meda buh jien tame ngak piah patagok chất lượng saong salih bahrau jalan pablei salih”.

Nan jeng lac makna bo Cục Pablei salih điện tử saong kinh tế số Mentri Công thương padang ngak danak dak hu hệ thống: jak ba bruk hu mbaok di 6 sàn - Sendo, Voso, Tiki, Lazada, Postmart saong Shopee – piah daong ka urang nong, tapa  “Gian hàng Việt trực tuyến”. Amuk Nguyễn Thị Minh Huyền – Phaok akaok Cục Pablei salih điện tử saong Kinh tế số brei thau: “Anak bruk jit ruak daok tamuh khang ye bruk pambuak jalan pablei kaya nong angaok pablei salih điện tử môi trường số lac gah tangin pambuak atah taphia di jalan ngak meng kan, daong ka mikva urang nong  peih prong darak pasar pablei tabiak. Khaol dahlak hu jalan ngak piah peih ngak khang bruk ini di dom tỉnh, bal dalam negar: hadei danak dak di Bắc Giang meda hu danak dak pambuak pagam samu gauk saong dreh yau nan di tỉnh Quảng Ninh, gah kreh negar saong bhum taneran kraong Cửu Long”.

Yau panuac khan meng urang lambaok jabat khik iek, bruk pambuak gauk di dom Sàn pablei salih điện tử mbang ini jeng tui jalan ba tangin tame haong Bắc Giang. Yaom lac 180 ribau tấn vải thiều meda oh pablei hu abih yau hatai caong khin, min bruk rik daong ini hu daong ka mikva urang nong pala vải di Bắc Giang yam tapa thun pala 2021 bak kan kandah, dalam bruk klah rabha di dom doanh nghiệp gah pablei salih điện tử. Prong jang nan lac, bruk ngak ini meda daong ka mikva ngak randap haong jalan ngak mbang pablei salih bahrau, thau hu darak pasar, pamong tal bruk ngak mbang pablei salih mek hu kein laba, khang kajap jang di anak tal./.

Urang lang: Jasi -  11/6/2021

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân