Bruk njaom mbak di labik kapul truyền giáo Phục Hưng ngak ka manuac urang njaom mbak Covid-19 dalam bhap bani di bal raya HCM oh ka tuk halei tagok samar yau urak ini, hu tuk tagok tal 50 urang njaom mbak dalam sa harei. Meng 3 urang ruak tuk akaok mereip hu mboh di harei 26/5, tal urak ini manuac urang njaom mbak tagok tal labaih 320 urang lac F0, labaih 5.400 urang lac F1 saong labaih 384.000 urang hu taom gaok; ngak jeng sruh jit ruak di 21 dalam 22 quận huyện. Taphia di nan, 6 tỉnh di Nam bộ lac: Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Tây Ninh saong Trà Vinh jeng hu urang njaom mbak pambuak pagam tal kapul truyền giáo Phục Hưng. 

Oh njuak lac kapul nyaom agama, kapul Hội thánh truyền giáo Phục Hưng kayua karja pakat phường khik iek saong hu peih ngak dom adat cambat agama di baoh sang  labik 415/8/4, jalan Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Dalam tuk jit Covid-19 daok tamuh khang gilac, dalam negar daok khang drei pacang caga jit ye kapul nyaom ini jeng daok pataom rilo manuac saong oh ngak ginup abih bruk pacang caga jit, yau: Oh cuk siuk pabang mbaok saong pataom rilo manuac urang dalam duk sit, ganiuk. Urang dang akaok kapul daok hu nao rilo labik, dalam nan hu Hà Nội-labik bo jit ruak daok tamuh khang.

 Thứ trưởng Mentri Nội vụ Vũ Chiến Thắng ndom lac: Mai meng bruk iek lap, oh caik hatai sangka di urang dang akaok kapul truyền giáo Phục Hưng nyu ngak ka jit ruak tamuh khang: “Urang dang akaok nyaom oh sahneng kuhria atah. Taphia di nan, dom kapul nyaom bhian ngak bruk tui baoh sang, ngak ka bruk khik iek gaok rilo kan kandah. Meng bruk patoa agama, nao mai rilo nan ye tuk rah tabiak jit ruak gam haong bruk oh caik hatai sangka di urang dang akaok kapul, nyu ngak ka jit ruak pambak prong.”

  Dalam dom bruk njaom mbak jit ruak di bal raya HCM, meyah po kuan bánh canh O Thanh hu samar khan brei thau tuk mboh rup drei yau njaom mbak jit ruak, hu daong ka gah chức năng samar pacang cakak ye dom urang dalam kapul truyền giáo Phục Hưng padauk ruak saong khan brei thau oh njauk, oh tapak. Meng nan ba tal rilo kan kandah ka bruk pataom labik piah duah saong padam jit. Bác sĩ Đinh Thị Hải Yến – Pasak pasang iek jit ruak bal raya HCM brei thau: “Bruk khaol drei duah thau ka bruk taom gaok dahlau diah di urang ruak gaok kan kandah kayua dom urang nan takik peih cambuai khan brei thau tapak. Yau nan ye brei hu bruk daong di gah công an. Bruk khan brei thau saong pataom duah dom urang khan brei thau oh njauk ye adat hukum jeng hu chế tài saong bruk padauk oh khan brei thau ngak ka jit ruak pambak prong”.

Bal raya njauk peih bruk brei daok pa-atah di gauk tui Sarak 15; brei daok karei tui sarak 16 ka bruk pacang caga jit ruak Covid-19 di Thủ tướng Raja-ei di quận Gò Vấp saong 1 phường di Quận 12. Rilo labik ngak pandap, pablei salih, sang iek ruak… njauk kareik pabah mbang kayua pambuak tal jit ruak... Amuk Nguyễn Thị Mỹ, daok di quận Bình Thạnh ndom lac: “Dom urang ini oh ngak njauk adat pacang caga jit. Tapa nan ngak ka jit ruak pambak prong saong ngak kan kandah tal rilo manuac urang karei dalam bal raya. Dahlak saneng lac bruk ba tabiak kaoh tui adat hukum nan lac bruk njauk ngak”.

Meng bruk njaom mbak jit ruak di kapul Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ye mboh lac bruk ngak di pakat ala dalam pacang caga jit ruak gaok tuk mai oh ka siam; daok iek lap, takik caik hatai tal. Di mbang nyaom pambuak tal bruk pacang caga jit ruak di quận Gò Vấp, akaok UB bhap bani bal raya HCM Nguyễn Thành Phong jeng ndom lac, meyah kapul pacang caga jit ruak di pakat ala ngak siam bruk ngak di drei ye kan kandah meda takik jang biak rilo: “Dom quận huyện urak ini khaol drei hu tổ covid. Di dom labik meng blaoh bo hu ngak siam bruk ngak di drei ye meda patrun biak rilo kan kandah hadei ini. Meng blaoh meyah tổ pacang khik siam Covid-19 bo duah mboh samar drah ye meda ngak brei takik jang bruk njaom mbak jit ruak yau urak ini”.

Khaol drei hu salih jalan ngak meng pacang caga tapa taong tame jit ruak. Dalam bruk mesruh ini, bruk tự giác di bhap bani, bruk kham merat di karja saong kapul nyaom meng pakat ala saong bruk peih ngak catang dalam langyah dom bruk ngak suan dalam pacang caga jit nan lac kadha ba tal jayah di bruk pacang caga jit./.

Urang lang: Jasi - 10/6/2021

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân