Năr tơmơ\t: 26/6/2021


VOV4.Bahnar - Kŭm hăm hơ năp jang pơ jing tơ ring tơ rang ‘nao, dêh char Lâm Đồng tŏk bŏk hơ drin tơ lĕch jang Tơ drong jang 1 xăh 1 tơ mam (OCOP). Dôm sơ năm âu ki, dêh char âu hlôi tơ mơ̆t jên jang hloh 13 ti 300 triệu hlak jên vă jang kiơ̆ trong tơ lĕch jang hơ tŏk tơ iung tơ drong jang OCOP. Kiơ̆ đơ̆ng noh, tơ gop hơ tŏk tơ iung mŭk drăm tơ ring tơ rang, hơ tŏk ‘lơ̆ng kơ jă tơ mam, vă jăh jang đang tơ drong jang pơ jing tơ ring tơ rang ‘nao sơ năm 2021 păng dôm sơ năm đơ̆ng rŏng dơ̆ng.

Lâm Đồng jĭ 1 lơ̆m 9 dêh char, pơ lei tơm đei Khŭl kơ dră teh đak rơ̆ih, pơ gơ̆r tơ drong tơ lĕch jang kiơ̆ OCOP jăl jang 2018 - 2020, vă jang truh sơ năm 2030. Hloh 2 sơ năm jang kiơ̆, tơ ring hlôi đei 124 tơ mam đei drơ̆ng OCOP 5 hơ nglŏng, 4 hơ nglŏng păng 3 hơ nglŏng kơ dêh char păng kơ teh đak. Iŏk yua âu ‘noh jĭ tơ drong hơ drin tih đơ̆ng dêh char Lâm Đồng lơ̆m tơ plih ming mŭk drăm, hơ met ming dơ̆ng choh jang sa vă hơ tŏk tơ iung mŭk drăm tơ ring tơ rang, hơ tŏk iŏk yua, tơ drong arih sa kon pơ lei lơ̆m tơ drong jang tơm teh đak pơ jing tơ ring tơ rang ‘nao, dar deh jang kiơ̆ iŏk yua grŭp hơ găt găh mŭk drăm păng pơ gơ̆r jang sa.

Tơ̆ Lạc Dương, apŭng đei lăng ‘noh jĭ hơ nih hơ dăh lơ̆m hơ tŏk tơ iung pran dôm tơ mam tơm kiơ̆ tơ drong jang OCOP. Đơ̆ng rŏng 2 sơ năm jang kiơ̆ tơ drong jang OCOP, jên iŏk yua jô̆ păh lăp đơ̆ng choh jang sa kơ apŭng đei 300 triệu hlak jên 1 hek tar 1 sơ năm, hloh 3 ‘măng pơ têng hăm jô̆ păh lăp lơ̆m teh đak. Lạc Dương kŭm hlôi đei ƀôh lơ tơ drong jang choh jang sa kơ măy kơ mŏk ‘nao, choh jang sa hơ gei păng jang hơ dai, răt iŏk pơ đĭ tơ mam ăn kon pơ lei, kiơ̆ đơ̆ng noh veh ver đei ư̆h kơ pŭn ai jang đei tơ mam, kơ jă re. Kiơ̆ Kơ dră Anih vei lăng kon pơ lei apŭng Lạc Dương Sử Thanh Hoài, vă tơ gŭm kon pơ lei tŭn pran tơ mam OCOP, apŭng tŏk bŏk dar deh jang pơ kĕh chĕng hơ met teh ming man anih pơm tơ lĕch tơ mam đơ̆ng choh jang sa đơ̆ng iŏk yua să 25 hek tar. ‘Ngoăih kơ ‘noh, hơ nơ̆ng tơ mơ̆t jên jang lơ̆m dôm tơ drong jang hơ tŏk tơ iung ‘long pơ gang kăp gĭt đơ̆ng kon pơ lei kon kông nhen: Atiso, sâm Ngọc Linh...

Hồng sơ̆k kial hơ nhăk ăn kơ jă măk ăn kon pơ lei xăh Xuân Trường, pơ lei tơm Đà Lạt

Tơ roi găh đei yua đơ̆ng tơ drong tơ plih ‘long pơ tăm păng tơ drong jang tŭn pran tơ mam OCOP, Kơ dră Anih vei lăng kon pơ lei xăh Đạ Sar, Liêng Jrang Ha Ro Ky tơ băt, sơ năm 2016 iŏk yua jô̆ păh lăp kơ̆l bơ ngai tơ̆ tơ ring lăp đei 18 triệu 500 rơ bâu hlak jên, truh sơ năm 2020 hlôi iŏk đei hloh 42 triệu hlak jên 1 ‘nu 1 sơ năm. Hăm kơ sô̆ jên iŏk yua âu, kon pơ lei hlôi gơh sơ đơ̆ng jơ hngơ̆m jang sa.

Đei pơ tho pơ hrăm tôm, tơ gŭm găh khoa hŏk – kơ măy kơ mŏk, ‘noh jĭ tơ drong ‘lơ̆ng vă kon pơ lei kĕ yak tŏk pơm pơ drŏng lơ̆m groi teh pơ lei pơ la kơ dih. Vang tơ roi găh dôm kơ jă mŭk drăm măk đơ̆ng tơ mơ̆t yua kơ măy kơ mŏk sơ̆k kial kơ Nhật Bản hăm plei hồng tơ̆ tơ ring, kơ dră Jơ nŭm vei lăng kon pơ lei jang chŭn mir xăh Xuân Trường (pơ lei tơm Đà Lạt, Lâm Đồng) Lê Thịnh tơ băt: hơ drol sơ̆ tam mă đei kơ măy Nhật Bản, kon pơ lei lăp gơ̆h tĕch hồng hơ drih hăm kơ jă ư̆h kơ sơ đơ̆ng ( lơ hloh ‘noh jĭ 3.000 hlak jên 1 kĭ). Đơ̆ng rŏng kơ kon pơ lei đei vang hŏk dôm lăm pơ hrăm păng pơm tơ ‘ngla kơ măy sơ̆k kial, ‘ngoăih kơ hồng hơ drih, dang ei Xuân Trường oei đei dơ̆ng tơ mam hồng sơ̆k kial đei bơ ngai răt yua lơ. Hơ tuch sơ năm sơ̆, tơ mam âu đei asong hla ar drơ̆ng OCOP 3 hơ- nglŏng. Jô̆ hơ len đơ̆ng kon pơ lei jang hồng, vă đei đăi 1 kĭ hồng sơ̆k kial, kon pơ lei gô athei sơ̆k đơ̆ng 4 truh 5 kĭ plei hơ drih đei kơ jă đơ̆ng 12 truh 15 rơ bâu hlak jên. Mă lei mư̆h sơ̆k kro, gô đei kơ jă dang 250 rơ bâu hlak jên 1 kĭ; đơ̆ng rŏng jô̆ đĭ bơ̆n jên jang, kon pơ lei păng anih jang mơ dro sa đei lơi lơ. Dang ei, jên iŏk yua jô̆ păh lăp kơ̆l bơ ngai rim sơ năm tơ̆ xăh Xuân Trường đei 110 triệu hlak jên. Jơ nei âu tơ gop tơ chă đei nơ̆r tơl tơ blang ăn ƀai toan găh iŏk yua lơ̆m pơ jing tơ ring tơ rang ‘nao tơ̆ tơ ring.

Kiơ̆ kơ dră Anih vei lăng găh choh jang sa păng hơ tŏk tơ iung tơ ring tơ rang dêh char Lâm Đồng Nguyễn Văn Sơn, tơ ring tŏk bŏk tŭn pran tơ plih ‘nao păng hơ tŏk tơ iung rim trong jang pơ gơ̆r, jang hơ dai pơm tơ lĕch, tơ drong tơm ‘noh jĭ jang kiơ̆ hơ tŏk tơ iung rim tơ drong jang hơ dai pơm tơ lĕch tĕch răt; tŭn pran hơ tŏk tơ iung hơ năn tơ mam  "Đà Lạt – tơ drong ‘lơ̆ng hơ iă đơ̆ng groi teh ‘lơ̆ng rŏ” păng jang kiơ̆ tơ drong jang 1 xăh 1 tơ mam OCOP. Ƀơ̆t măt, tŭn pran tơ mơ̆t yua kơ măy kơ mŏk ‘nao lơ̆m pơm tơ lĕch tơ mam OCOP kiơ̆ trong ‘lơ̆ng, tơ gop hơ tŏk lơ kơ jă tơ mam lơ̆m 1 hơ găt teh choh pơ tăm tŏk hloh lơ ‘măng pơ têng hăm hơ drol.

Đei băt, truh âu kơnh, dêh char Lâm Đồng gô tŭn pran tơ drong pơm tơ lĕch hloh dơ̆ng dôm tơ mam đei ‘lơ̆ng, đei lăng jing iŏk yua ‘lơ̆ng kơ tơ ring păng pơ lung kon pơ lei, anih jang mơ dro sa jang hơ dai, vă pơm đei tơ mam tôm tơ drong ‘lơ̆ng pơ kăp OCOP. Jang hơ dai hơ tŏk tơ iung tơ drong jang tơ mang lăng choh pơ tăm vă hơ tŏk tơ iung mŭk drăm. Anih vei lăng găh choh jang sa păng hơ tŏk tơ ring tơ rang tŏk bŏk hăt hot jang pơ kĕh tơ drong jang hơ tŏk tơ iung kiơ̆ trong lơ tơ drong jang păng tơ mang lăng tơ klep hăm choh jang sa.

Thuem: Tơ blơ̆

 

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định