Năr tơmơ\t: 3/7/2021


VOV4.Bahnar - Dêh char Kon Tum hiện đei 187 Hơp tak xăh hăm hloh 9.600 ‘nu bơ ngai jang. Tơ jră hăm dôm mơ mat tat yua đơ̆ng  COVID-19 pơm ăn, ư̆h kơ tŏ sĕt Hơp tak xăh tơ̆ dêh char Kon Tum hlôi hơ tŏk ‘lơ̆ng jơ hngơ̆m đon tơ goăt tơ goăl, đei dôm trong jang hơ gei yak hloh long nol păng hơ met ‘lơ̆ng ăn jăl jang hơ tŏk tơ iung ‘nao khei ‘năr đơ̆ng rŏng  jĭ hơ buh.

            Hơp tak xăh choh jang sa hơ tŏ hơ nơ̆ng Pô Kô, thị trấn Đăk Hà, apŭng Đăk Hà, dêh char Kon Tum, đei 113 ‘nu bơ ngai jang hăm 172 hek tar teh pơ tăm ‘long cheh phe, pơ truh tơ mam ‘lơ̆ng ăn kơ rim  hnam hơ drĕng ot apŭng plĕnh teh. Jĭ hơ buh COVID-19 đei ƀôh ư̆h kơ ê, Hơp tak xăh tă ư̆h kơ đei hơ met ăn hơ drol ăn tơ drong đei ƀôh âu, kơ na lơ tơ mam ư̆h kơ gơh tĕch truh 1 sơ năm pơ têng hăm trong tơ lĕch jang. Hơ dai hăm ‘noh jên duk chơ trong đak dơ sĭ tŏk hloh vă jê̆ 10 ‘măng pơ têng hăm hơ drol, container vă tăh tơ mam ư̆h kơ măh pơm ăn cheh phe tĕch ăn teh đak đe tơ ƀơ̆p lơ mơ mat tat. Vă pơ vei pơm tơ lĕch, Hơp tak xăh choh jang sa hơ tŏ hơ nơ̆ng Pô Kô pơ trŭt rim bơ ngai jang pơ tăm dơ̆ng dôm tơ mam ‘ngoăih kơ cheh phe, nhen tơh, rơ ngâu... vă đei răh dơ̆ng iŏk yua pơ vei răh kơ chơ̆t bek ‘lơ̆ng ăn kơ teh păng tơ jur đei jên phŏng ăn kơ ‘long cheh phe. Đơ̆ng cheh phe păng dôm ‘long pơ tăm hơ lam, Hơp tak xăh hơ tŏk tơ iung dơ̆ng 2 tơ mam tĕch le lơ̆m teh đak, ‘noh cheh phe ƀôt pha phin hăm kơ sô̆ 100% plei đum păng hla che phe ƀrê vei lăng jơ hngơ̆m jăn. Sơ năm 2020 akŏp iŏk đei đơ̆ng Hơp tak xăh oei đei hloh 18 ti hlak jên. Yă Phạm Thị Huyền Anh, Kơ dră Jơ nŭm vei lăng Hơp tak xăh choh jang sa hơ tŏ hơ nơ̆ng Pô Kô pơ ma hơ dăh, Hơp tak xăh hlôi đei dôm tơ drong tơ plih lăp hăm tơ drong jang tĕch mơ dro vă pơm lăp păng roi kơ jăp dơ̆ng lơ̆m khei ‘năr jĭ COVID-19:

            “Hơ drol ki ‘noh nhôn lăp đei tĕch ăn teh đak đe păng tĕch mơ dro ‘noh dang ei nhôn kŭm đei khei ‘năr vă nhôn tơ chĕng dơ̆ng păng pơ jing khŭl jang vă pơm liơ mă gơ̆h tĕch ăn tơ moi lơ̆m teh đak tơ̆ Việt Nam. Hơ dai hăm ‘noh jang hơ dai hăm rim khŭl jang nai kŭm nhen rim bơ ngai tĕch mơ dro nai tơ̆ Việt Nam vă pơm jing 1 khŭl jang tĕch tơ mam Online. Păng thoi noh ‘noh ‘ngoăih kơ tơ drong ‘mơ ‘met đei jên hơ nih tĕch ‘noh nhôn gơ̆h lang să đei um rup đơ̆ng hơp tak xăh kŭm nhen tơ mam ‘lơ̆ng đơ̆ng hơp tak xăh truh hăm anih tĕch mơ dro lơ̆m teh đak.”

Yă Phạm Thị Huyền Anh (mă 2 đơ̆ng đơ̆ng păh ‘ngieo) tơ roi tơ ƀôh kơ măy hơ drĕng cheh phe Hơp tak xăh ‘nao răt vă hơ tŏk tơ iung tơ mam cheh phe ƀôt

            Tơ pă yan âu tơ̆ dêh char Kon Tum kŭm ăn ƀôh, mă đơ̆ng COVID-19 hlôi pơm ăn tôch kơ lơ mơ mat tat ăn pơm tơ lĕch tĕch mơ dro, mă lei hăm jơ hngơ̆m tơ goăt tơ goăl păng đei pơ gơ̆r ‘lơ̆ng, lơ hơp tak xăh oei hơ tŏk tơ iung kơ jăp ‘lơ̆ng.

            Tơ̆ Thôn 3, xăh Kon Đào, apŭng Đăk Tô, Hơp tak xăh Mắc ca Nhân Hòa ‘noh đei 9 ‘nu jang ‘noh jĭ 1 pơ tih gia. Covid-19 pơm ăn anih tĕch mơ dro tơ hlăk tơ hlĭn, kơ jă tơ mam jur re mă lei hơp tak xăh oei tơ mơ̆t jên jang kiơ̆ ƀlep trong jang, nhen pơ̆ih să teh pơ tăm ‘nao, tơ mơ̆t jên jang răt kơ măy lŏng kơ đoh kơ sĕ, sơ̆k kro păng vei lăng tơ mam. Ƀok Nguyễn Văn Quyết, Kơ dră Jơ nŭm vei lăng, pơm hloi Kơ dră vei lăng Hơp tak xăh Mắc ca Nhân Hòa tơ băt:

            “Lơ̆m tơ drong jĭ hơ buh bơ̆n đei 1 khŭl tơ pôl Hơp tak xăh jang hơ dai rim bơ ngai jang. Bơ̆n vang hơ dai jang, vang hơ dai tơ chĕng hơ len, vang hơ dai hơ tŏk tơ iung păng vang hơ dai tơ gop jên ‘noh đei dôm jơ hngơ̆m pran tih hloh. ‘Long Mắc ca jĭ ‘long ‘nao kăl athei đei tơ chĕng hơ len. Mĭnh ‘nu chă hơ len lăng ‘noh gô mơ mat tat ƀiơ̆. Nhôn akŏm hơ dai băl rim bơ ngai jang đei 1 tơ drong pran pha ra băl vang chă tơ gop dơ̆ng, jang hơ dai dơ̆ng vă vang hơ dai băl hơ tŏk tơ iung păng vang hơ dai băl hơ nhăk ăn tơ drong arih sa ‘lơ̆ng hloh ăn đĭ đăng rim bơ ngai jang lơ̆m Hơp tak xăh.”

Pơ gar Mắc ca tŏk bŏk ăn plei kơ Hơp tak xăh Mắc ca Nhân Hòa

            Chih jô̆ hơ len đơ̆ng Jơ nŭm Hơp tak xăh dêh char Kon Tum ăn ƀôh, dang 80% Hơp tak xăh lơ̆m dêh char đei ƀơm kơ nê̆ yua đơ̆ng jĭ COVID-19. Kiơ̆ kơ ƀok Nguyễn Bá Lộc, bơ ngai jang lơ̆m Hơp tak xăh choh jang sa hơ tŏ hơ nơ̆ng Pô Kô, mơ mat tat mă rim hơp tak xăh tŏk bŏk tơ ƀơ̆p ƀơm, ‘noh jĭ mơ mat tat atŭm. Ƀok Lộc akhan, ƀơ̆t vang jang lơ̆m Hơp tak xăh ‘noh kon pơ lei jang chŭn mir yak hloh mơ mat tat hiôk ƀiơ̆.

            “Vang jang lơ̆m Hơp tak xăh hơ nhăk ăn lơ đei yua yua kơ đei gơ̆h tơ gŭm găh ki thuơ̆t, tơ gŭm găh phŏng tơ mơ̆t jang păng iŏk răt kơ jă chĕh phe măk ƀiơ̆ đei akŏm dơ̆ng 2.500 hlak jên pơ têng hăm kơ jă tơ̆ anih tĕch mơ dro. Rim sơ năm nhen sơ năm ‘nâu Hơp tak xăh tơ mơ̆t ming jên jang  ăn kơ kon pơ lei 1 hek tar đei 1 tấn phŏng dơ̆ng. Thoi noh pơm dă ƀiơ̆ đei jên tơ mơ̆t jang đơ̆ng ŭnh hnam tơ lĕch ăn. Mă đơ̆ng kơ jă đei mơ mat tat ră mă lei nhôn vang jang lơ̆m Hơp tak xăh kŭm păi ƀiơ̆.”

Kiơ̆ kơ ƀok Nguyễn Lâm Cảnh, Kơ dră Jơ nŭm Hơp tak xăh dêh char  Kon Tum, lơ̆m tơ drong jang yak hloh mơ mat tat pơ vei pơm tơ lĕch tĕch mơ dro, tơ drong 1 jơ hngơ̆m đon đơ̆ng bơ ngai jang lơ̆m hơp tak xăh; tơ drong pơ nam, hơ drin đơ̆ng Anih vei lăng rim Hơp tak xăh, ‘noh gĭt kăl hloh. Hơ dai hăm ‘noh oei đei tơ drong yak hơ dai đơ̆ng rim Anih mong jên asong tŏk iŏk jên kon pơ lei. Rim anih mong jên âu hlôi tơ tom hơ met ming dơ̆ng khei ‘năr kla hre păng tơ jur lên cheh ăn bơ ngai jang lơ̆m khŭl; hơ met ming hla ar vă rim ŭnh hnam jang lơ̆m khŭl gơ̆h sơng iŏk tơ tom rim kon jên, tơ gŭm jên tơ mơ̆t jang ư̆h kơ đei pơm pơ hiơ̆ yua đơ̆ng rim tơ drong đei ƀôh lơ̆m anih tĕch mơ dro. Găh păh Jơ nŭm Hơp tak xăh dêh char, ƀok Nguyễn Lâm Cảnh tơ băt, jơ nŭm hơ nơ̆ng hơ tŏk ‘lơ̆ng hơ năp jang tơm vă tơ gŭm rim Hơp tak xăh hơ tŏkt ơ iung:

            “Jơ nŭm Hơp tak xăh dêh char hơ tŏk loi dơ̆ng jang tơ gŭm, hơ met tôm Khŭl pơ gơ̆r jang hơ tŏk tơ iung mŭk drăm tơ pôl rim tơ ring vă vei sơ đơ̆ng tơ drong jang hơ dai hrơ̆p 1 ‘măng, đei yua đơ̆ng rim anih jang lơ̆m tơ lĕch jang kiơ̆ rim trong jang tơ gŭm găh mŭk drăm tơ pôl păng hơ tŏk hơ năp jang đơ̆ng rim bơ ngai jang lơ̆m hơ tŏk tơ iung mŭk drăm tơ pôl, hơp tak xăh.”

Vang jang lơ̆m Hơp tak xăh choh jang sa hơ tŏ hơ nơ̆ng Pô Kô mơ mat tat đơ̆ng ŭnh hnam Nguyễn Bá Lộc đei tơ jur lơ

            Tơ drong ư̆h kơ đei tŏ sĕt Hơp tak xăh kơ dêh char Kon Tum hơ tŏk ‘lơ̆ng jơ hngơ̆m tơ goăt tơ goăl, đei dôm trong jang hơ gei vă yak hloh long nol mă jĭ hơ buh COVID-19 pơm ăn ‘noh jĭ tơ drong tưk tơ iung jơ hngơ̆m, pơ lung tôch kơ tih ăn rim Hơp tak xăh nai lơ̆m khei ‘năr jĭ hơ buh oei rŏ lăng pơ dui đunh. Tơ drong ‘nâu kŭm ăn ƀôh kơ jă kăp gĭt đơ̆ng tơ drong jang Hơp tak xăh hăm 1 dêh char mă tơ drong mŭk drăm, tơ pôl oei lơ mơ mat tat nhen Kon Tum./.

        Khoa Điềm: Chih

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định