Năr tơmơ\t: 23/7/2021

 

Tơ̆ dêh char Kon Tum

- Hơmơ̆l tơ plih truh hơ mơ̆l dom, kơ ‘năr tŏ yơ̆p, drơ̆m kơ sơ̆ păng gơ măng đei ‘mi, đei tơ ring ‘mi păh lăp.

- Kial đơ̆ng pơ mơ̆t truh pơ mơ̆t pơ băh tak kơ sô̆ 2-3.

- Hơ yuh tŏ đơ̆ng 23- 29oC

Tơ̆ dêh char Gia Lai

- Hơmơ̆l tơ plih truh hơ mơ̆l dom, kơ ‘năr tŏ yơ̆p, drơ̆m kơ sơ̆ păng gơ măng đei ‘mi, đei tơ ring ‘mi păh lăp.

- Kial đơ̆ng pơ mơ̆t truh pơ mơ̆t pơ băh tak kơ sô̆ 2-3.

- Hơ yuh tŏ đơ̆ng 22- 29oC; hơ drô̆ tơ ring hơ lĕch pơ băh hơ yuh tŏ đơ̆ng 26- 33oC

Tơ̆ dêh char Dak Lak

- Hơmơ̆l tơ plih truh hơ mơ̆l dom, kơ ‘năr tŏ yơ̆p, drơ̆m kơ sơ̆ păng gơ măng đei ‘mi, đei tơ ring ‘mi păh lăp.

- Kial đơ̆ng pơ mơ̆t truh pơ mơ̆t pơ băh tak kơ sô̆ 2-3.

- Hơ yuh tŏ đơ̆ng 23- 30oC

Tơ̆ dêh char Dak Nông

- Hơmơ̆l tơ plih truh hơ mơ̆l dom, kơ ‘năr tŏ yơ̆p, drơ̆m kơ sơ̆ păng gơ măng đei ‘mi, đei tơ ring ‘mi păh lăp.

- Kial đơ̆ng pơ mơ̆t truh pơ mơ̆t pơ băh tak kơ sô̆ 2-3.

- Hơ yuh tŏ đơ̆ng 22- 29oC

Tơ̆ dêh char Lâm Đồng

- Hơmơ̆l tơ plih truh hơ mơ̆l dom, kơ ‘năr tŏ yơ̆p, drơ̆m kơ sơ̆ păng gơ măng đei ‘mi, đei tơ ring ‘mi păh lăp.

- Kial đơ̆ng pơ mơ̆t truh pơ mơ̆t pơ băh tak kơ sô̆ 2-3.

- Hơ yuh tŏ đơ̆ng 20- 28oC; hơ drô̆ lơ̆m pơ lei tơm Đà Lạt đơ̆ng 16-24oC

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định