Năr tơmơ\t: 22/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Tơ̆ hơnăp jĭ pơ ‘ngĕh akar kơpô, rơmo pơrăm kơtang, dêh char Dak Lăk tŏk bŏk tơlĕch jang kơtang ƀet bơ̆ng vaccine tang găn jĭ, pơm tơ jur hiong răm ăn kon pơlei rong kon tơrong lơ̆m dêh char.

Kang ƀô̆ jang pơgang vei lăng kon tơrong iŏk pham rơmo jĭ khăm hơlen

Ƀok Lê Văn Chín, Kơdră chĕp pơgơ̆r Dơnŏ anĭh vei lăng Rong kon tơrong păng Jang pơgang vei lăng kon tơrong apŭng Cư Kuin, dêh char Dak Lăk tơbăt, jĭ pơ ‘ngĕh akar kơpô rơmo lơ̆m tơring đei ƀô̆h đơ̆ng năr 8/6 au ki tơ̆ tơring Ea Ning păng hlôi tơpŏh kơtang năm tơ̆ rim tơring anai kơ apŭng au. Trŭh dang ei, pơrang jĭ hlôi pơrăm tơ̆ 19 pơlei găh 8 tơring, hăm vă jê̆ 50 tŏ rơmo jĭ, lơ̆m au 42 tŏ rơmo măh pơlôch hŭt. Tơ̆ hơnăp pơrang jĭ pơrăm kơtang, đơ̆ng tŏk bŏk khei 6 hloi Dơnŏ anĭh vei lăng kon pơlei apŭng Cư Kuin hlôi tơbăt hơdăh đei pơrang jĭ păng tơlĕch kon jên răk mong vă jê̆ 700 trĭu hlak jên vă răt pơgang vaccine păng pơgang pơlôch sơmach jĭ, pơgơ̆r ƀet bơ̆ng păng hơmet pơ ‘lơ̆ng hơnĭh đei jĭ. Ƀok Lê Văn Chín pơma:“Hơnĭh au iung jang pruih pơgang hloi tơ̆ hơnĭh đei jĭ. ‘nau jing tơdrong jĭ hle kơna kăl atŏk kơtang pơtho tơbăt ăn kon pơlei păng pơrô̆ hơvơn kon pơlei pơlôch hŭt hloi dôm rơmo jĭ păng đei tơdrong tơgŭm djru đơ̆ng Tĕh đak nhen Tơdrong tơchơ̆t 02 ăn kon pơlei. Adoi tơgŭm ăn kơdră tơring pơgang vaccine vă ƀet bơ̆ng păng pơgang pơlôch sơmach vă chă pruih pơgang ăn hơnĭh đei jĭ”.

Jô̆ trŭh tŏk bŏk khei 7, jĭ pơ ‘ngĕh akar kơpô rơmo hlôi pơrăm tơ̆ 76 ŭnh hnam kơ 9 apŭng lơ̆m dêh char Dak Lăk. Akŏp rơmo jĭ trŭh 135 tŏ, lơ̆m au măh pơlôch hŭt 69 tŏ hăm trăp trŭh 12 tân 5 tă. Atŭm hăm apŭng Cư Kuin hlôi tơbăt hơdăh pơrang jĭ pơrăm, pơrang jĭ tơ̆ apŭng Krông Pach jei tŏk bŏk răm kơtang hăm hlŏh 60 tŏ rơmo jĭ, 17 tŏ rơmo măh pơlôch hŭt. Mă đơ̆ng tim mă tơbăt hơdăh đei jĭ pơrăm, mă lei apŭng Krông Pach hlôi tơlĕch kon jên răk mong vă răt 7.000 kơliêu vaccine ƀet bơ̆ng tơ̆ rim tơring đei pơrang jĭ pơrăm kơtang.

Chơ rơmo kon jĭ năm pơlôch hŭt

Tơ̆ 7 apŭng uơ oei kơ dêh char Dak Lăk, pơrang jĭ đei pơrăm răh rap. Tơ̆ hơnăp tơdrong au, lơ ŭnh hnam hlôi vang iung jang hơdoi, tơgŭm djru kơtang ƀok thây pơgang vei lăng kon tơrong năm ƀet bơ̆ng. Rim hơnĭh rong lơ hlôi răt vaccine vă ƀet ăn kơpô rơmo, ư̆h kơ gô chang vaccine ƀet tơgŭm ăn. Ƀok Nguyễn Quang Đức, Kơdră chĕp pơgơ̆r Dơnŏ anĭh vei lăng Rong kon tơrong păng Jang pơgang vei lăng kon tơrong apŭng Cư Mgar tơbăt, lăp đơ̆ng rŏng lơ̆m apŭng đei tơdrong jĭ pơngĕh akar tơ̆ rơmo lơ̆m 5 ŭnh hnam kon pơlei, hơnĭh au hlôi pơgơ̆r pơlôch hŭt 3 tŏ rơmo jĭ kơtang, adoi tơlĕch trong jang vei lăng năng tông păng tang găn jĭ.“Dang ei lơ̆m apŭng hlôi ƀet bơ̆ng đei dang 2.000 kơ liêu pơgang, găh lơ kơ dĭh kon pơlei chă ƀet bơ̆ng. Vă ƀet bơ̆ng vaccine au ‘nŏh bơngai rong kon tơrong năm krao hơvơ̆h kang ƀŏ tơ̆ tơring chă ƀet bơ̆ng ăn. Ƀơ̆t măt’nŏh Hơnĭh au hơnơ̆ng iung jang hơdoi hăm rim tơring, thĭ trân dăr lăng hơlen pơrang jĭ, pơtho tơbăt tơtom. Mă 2, vă tang găn jĭ au kăl atŏk kơtang vei lăng năng tông kơ jăp, mư̆h ƀô̆h jĭ ‘nŏh hơmet hloi. Adoi chă hơmet pơ ‘lơ̆ng hơdroong kon tơrong”.

    Kiơ̆ đơ̆ng ƀok Thủy Lệ Vũ, Kơ iĕng Kơdră chĕp pơgơ̆r Dơnŏ anĭh vei lăng Rong kon tơrong păng Jang pơgang vei lăng kon tơrong dêh char Dak Lăk, trŭh dang ei, lơ̆m dêh char hlôi ƀet hlŏh 40.000 kơliêu vaccine tang găn jĭ pơ ‘ngĕh akar. Vă pơjing rơvơn ăn kon pơlei, hơnĭh jang pơgang vei lăng kon tơrong chă apĭnh răt đơ̆ng hơnĭh pơm tơlĕch tĕch ăn hlŏh 20.500 kơliêu vaccine. Atŭm hăm ‘nŏh, hơnĭh au jei apĭnh Dơnŏ anĭh vei lăng kon pơlei dêh char tơlĕch ăn kon jên răk mong kơ dêh char vă răt dơ̆ng vaccine tơgum djru ăn bơngai rong kon tơrong.“Nhôn hlôi apĭnh kon jên jang đơ̆ng Dơnŏ anĭh vei lăng kon pơlei dêh char, ‘noh hơdrin lơ̆m khei ‘năr hrôih hlŏh đei kon jên păng pơgơ̆r năm tơchă răt vaccine vă tơgŭm ăn kon pơlei ƀet bơ̆ng. Bơ̆ jang ƀet bơ̆ng ‘noh jing tơdrong kăl hlŏh lơ̆m tang găn kĕ pơrang jĭ tơpŏh, đơ̆ng rŏng ‘nŏh mă pơlôch sơmach jĭ, pruih pơgang păng vei lăng năng tông ‘lơ̆ng ăn kon tơrong. Dang ei kon pơlei hlôi băt hơdăh găh tơdrong au păng jei hlôi năm răt pơgang vaccine vĭh ƀet bơ̆ng, kơna pơrang jĭ hrei au lơ̆m dêh char jei dă biơ̆ bơih pă gan pơrăm kơtang nhen rim dêh char găh tơring păh tu ôh”.

Jei kiơ̆ đơ̆ng ƀok Thủy Lệ Vũ, hrei au tŏk bŏk lơ̆m pơyan ‘mi, rim pơrang jĭ chek lar char lơ kơna ƀônh chă tơpŏh lang să. Kơ yuơ lơ lŏh, ‘ngoăih ƀet bơ̆ng vaccine tôm tong, bơngai rong kon tơrong kăl lăng kơ jăp chă hơmet hơdroong rơgŏh ‘lơ̆ng; pruih pơgang chă pơlôch bơ̆n roi, mŭr măih; atŏk kơtang hiĕm kon tơrong mă băh mai vă kơpô, rơmo pran jăng kĕ krơ̆ng.

Bơngai chĭh đơ̆ng VOV Tây Nguyên

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định