Năr tơmơ\t: 26/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Tơ̆ hop akŏm mă 1, Kuô̆k hô̆i jăl 15, Kơ dră Anih Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến pơ re hla ar chih akŏm nơ̆r tơ gop, pơ ma apinh đơ̆ng bơ ngai tăh hla păng kon pơ lei. Hơ dai hăm dôm tơ drong gĭt kăl iŏk đei, bơ ngai tăh hla păng kon pơ lei oei tôch tơ tăm, pơ ngơ̆t, mă loi ‘nŏh hăm tơ drong jĭ Covid-19.

Bơ ngai tăh hla hăm kon pơ lei tôch lăp đon hăm trong jang kơ jăp ‘lơ̆ng đơ̆ng Đảng ‘nŏh tơ iung jơ hngâm pran đơ̆ng tơ guăt đĭ đăng hơ drĕch hơ drung, đon adrin pơ jing tĕh đak bơ̆n pơ drŏng, hiôk chơt. Kŭm hăm tơ drong tang găn jĭ, dôm anih tĕch mơ dro, anih jang mŭk drăm păng kon pơ lei oei hơ tŏk tơ drong jang xa, tĕch mơ dro, mŭk drăm jang tŏk truh 5,64%, iŏk đei ‘lơ̆ng 3 tơ drong lui ngĕh, hơ tŏk đon hơ mĕng ăn tĕh đak đơ̆ng "sơ đơ̆ng" jing " ‘lơ̆ng hơ iă"; tơ drong sơ đơ̆ng chinh trĭ, sơ đơ̆ng lơ̆m tơ pôl đei vei kơ jăp; tơ drong arih xa lơ̆m tơ pôl đei vei lăng ‘lơ̆ng, tơ drong arih xa kơ kon pơ lei đei vei kơ jăp. Kơ dră Anih Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến pơ ma hơ dăh: Bơ ngai tăh hla chơt hơ iă mưh Thủ tướng tĕh đak dơ̆ng tang ăn kơ dră chĕp kơ̆l Đảng, Tĕh đak tơ lĕch tơ drong ƀet bơ̆ng vắc-xin tang găn jĭ Covid-19 lơ̆m tĕh đak tih hlŏh đơ̆ng sơ̆ truh dang ei, mă lei, bơ ngai tăh hla kŭm oei tơ tăm, pơ ngơ̆t ‘năi:

Bơ ngai tăh hla păng kon pơ lei oei tơ tăm, pơ ngơ̆t ƀât oei ưh kơ măh vắc-xin lơ̆m plei tĕh, nơ̆r pơ kăp đơ̆ng dôm anih tĕch tam mă kơ jăp, vắc-xin lơ̆m tĕh đak oei mât lơ̆m khei ‘năr ƀet pơ long năng, bơ̆n athei đei trong jang mă pran ‘lơ̆ng ‘mơ̆i mă gơ̆h ƀet ăn 75% kon pơ lei lơ̆m tĕh đak nhen trong jang đei Anih tơm vei lăng jang pơ gang tơ lĕch. Tơ dăh ƀet vắc-xin ưh đei dôm nŏh ‘nŏh trong jang tŏk ming mŭk drăm, tơ pôl gô hiơ̆ ƀiơ̆, tơ drong arih xa kơ kon pơ lei oei hơ nơ̆ng mơ mat tat, mă loi hăm dôm bơ ngai ưh pran, hiong tơ drong jang, ưh đei tơ drong jang yoa athei pơm kiơ̆ trong pơ vang găn, ưh ăn yak vih vât lơ̆m tơ pôl yoa đơ̆ng jĭ Covid-19”.

 

Ƀok Đỗ Văn Chiến, Kơ dră Anih Trung ương MTTQ Việt Nam roi tơ băt nơ̆r pơ ma, apinh đơ̆ng bơ ngai tăh hla păng kon pơ lei ăn ‘măng hop akŏm mă mônh, Kuô̆k hô̆i jăl XV

 

Tơ drong tơ gŭm 62 rơ bâu ti hlak jên kiơ̆ tơ drong Tơ chơ̆t kơ sô̆ 42 đơ̆ng Khul kơ dră tĕh đak găh dôm trong tơ gŭm ăn kon pơ lei tơ ƀâp mơ mat tat yoa đơ̆ng jĭ Covid-19 kŭm tôch kăl vă hơ met pơ ‘lơ̆ng tơ drong mơ mat tat. Mă lei, bơ ngai tăh hla akhan, tơ drong tơ lĕch jang oei tơ hlăk tăk, rơih bơ ngai xa yoa tam mă lăp yoa thoi nŏh jên tơ lĕch tơ gŭm đơ̆ng tĕh đak ăn kon pơ lei, anih jang oei tŏ sĕt, ưh lăp hăm tơ drong ‘mĕh vă. Athei dôm anih jang kơ pal, khul kơ dră tơ ring, anih jang đei ƀơm truh jăh hơ len năng, chih iŏk tơ drong kăl, tơ ƀôh hơ dăh yoa kiơ, hơ năp jang thoi yơ vă gơ̆h tơ lĕch jang ‘lơ̆ng ƀiơ̆ tơ drong tơ gŭm kiơ̆ tơ drong Tơ chơ̆t kơ sô̆ 68 đơ̆ng Khul kơ dră tĕh đak vă tơ gŭm ăn anih tĕch mơ dro păng kon pơ lei ‘lơ̆ng hlŏh, đei yoa hlŏh.

Bơ ngai tăh hla ar kŭm oei tơ tăm, hli pơ ngơ̆t, oei pă 5 khei dơ̆ng đĭ sơ năm 2021 mă 1,2 tơ drong tơ hlăk, hơ drom băl găh trong jang, tơ drong tơ gŭm, tơ drong hơ găt đơ̆ng khôi luơ̆t đơ̆ng đơ̆ng ki bơih tam mă đei hơ met pơ ‘lơ̆ng, tơ dăh Khul kơ dră tĕh đak, Kuô̆k hô̆i ưh jăh hơ met tơ tom dôm tơ dỏng tơ hlăk âu ‘nŏh tơ drong vă jang kĕh dôm nơ̆r hơ găt jang mŭk drăm, tơ pôl sơ năm 2021 hơ nat vă gơ̆h jang đei. Lơ̆m khei ‘năr oei pơ vang găn, ưh ăn yak vih vât lơ̆m tơ pôl vă tang găn ‘lơ̆ng jĭ, 1 kơ sô̆ hơ iŏh ưh đei năm hŏk, ưh đei truh hăm anih ngôi pơ chơt đunh khei ‘năr rŏ năng gô ƀơm ưh ‘lơ̆ng truh jơ hngâm đon đe hơ iŏh, mă loi ‘nŏh tơ̆ tơ ring kơ drâm, hnam chung cư. Tơ drong ‘nâu kăl đei dôm anih jang kơ pal jăh tơ chĕng hơ len vă đei trong jang lăp ‘lơ̆ng, ưh gơ̆h lăng pơ hơi kiơ.

Bơ ngai tăh hla athei dôm bơ ngai tang măt Kuô̆k hô̆i hơ tŏk đon tơ năp, adrin bơ̆ jang mă ‘lơ̆ng, đei yoa rim tơ drong kiơ̆ nơ̆r pơ kăp hăm bơ ngai tăh hla lơ̆m khei ‘năr krao hơ vơn pôk rơih; adrin hŏk pơ hrăm, tơ chĕng hơ len, hơ tŏk đon rơ gei, hlôh vao đơ̆ng tơ drong jang kơ bơ ngai tang măt; jang tơ năp, nuih, oei xa kơ jăp hăm kon pơ lei; adrin bơ̆ jang kiơ̆ trong: tơ năp vă kon pơ lei ‘mêm, kon pơ lei mơ nat, jang tơ păt vă kon pơ lei lui yom, hơ bĕch hơ bal vă kon pơ lei gơ nang. Kơ dră Anih Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến athei Kuô̆k hô̆i hơ nơ̆ng tơ plih ‘nao pơ gơ̆r bơ̆ jang, hơ tŏk tơ drong ‘lơ̆ng mưh chih pơ jing luơ̆t, tơ chơ̆t dôm tơ drong gĭt kăl kơ tĕh đak păng dăr hơ len:

“Tơ drong chih pơ jing trong tơ gŭm, khôi luơ̆t athei năng kăl tơ̆ yăn âu, đei trong jang đunh đai, găn tôch ai luơ̆t ‘nao tơ lĕch ‘nŏh athei chih hơ met ming yoa mưh ưh đei chih hơ met ming tơ drong tơ gŭm ‘nŏh ưh gơ̆h tơ mât yoa lơ̆m tơ drong arih xa; jăh chih hơ met ming Luơ̆t tĕh; Athei Kuô̆k hô̆i kŭm hăm Khul kơ dră tĕh đak jăh hơ met dôm tơ drong tơ hlăk găh luơ̆t kiơ̆ dôm trong jang mă lăp nhen tơ lĕch 1 kơ luơ̆t gơ̆h hơ met ming lơ kơ luơ̆t dăh mă tơ lĕch dôm tơ drong tơ chơ̆t ăn jang pơ long năng hăm dôm tơ drong tam mă chih hơ găt, tơ gop tơ iung đei jơ hngâm pran lơ̆m khei ‘năr mơ mat tat yoa đơ̆ng jĭ Covid-19 pơm tơ lĕch hăm anih jang mŭk drăm păng kon pơ lei. Kơ lih lơ̆m khei ‘năr ưh sơ đơ̆ng mă oei gơ̆h tơ mât yoa dôm trong jang, tơ drong tơ gŭm nhen hmă ‘nŏh sư jing ưh đei pơm lăp hăm tơ drong ‘mĕh vă tơ̆ yăn âu".

Ƀlep ƀât ‘măng mă âu, Khul kơ dră chĕp kơ̆l Anih Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam krao hơ vơn đĭ đăng kon pơ lei, bơ ngai tăh hla lơ̆m tĕh đak, dôm khul grŭp, rim bơ ngai jô̆ hloi bơ ngai tĕh đak đe oei arih xa tơ̆ Việt Nam lui kiơ̆ tơ drong chĕp kơ̆l pơ gơ̆r đơ̆ng Đảng, tĕh đak, Khul kơ dră tĕh đak, Thủ tướng tĕh đak găh tang găn jĭ Covid-19, tơ iung tơ drong juăt tơ guăt 1 ƀơ̆r đon, tơ gŭm băl, drơ̆ng pôm nơ̆r, pơm kiơ̆ ‘lơ̆ng dôm tơ drong hơ găt găh oei hơ drô̆, pơ vang găn tơ pôl, ƀet vắc - xin tang găn jĭ Covid-19, bơ̆ jang ‘lơ̆ng nơ̆r tơ tă 5K đơ̆ng Anih tơm vei lăng jang pơ gang. Kon pơ lei păng bơ ngai tăh hla lơ̆m tĕh đak tơ guăt 1 ƀơ̆r đon, 1 jơ hngâm, khŏm tang găn đei tơ drong jĭ Covid-19, bơ̆ jang đei jơ nei Tơ drong tơ chơ̆t đơ̆ng Hop akŏm mă 13 kơ Đảng, bơ̆ jang khŏm đei tơ drong hơ pơi ‘mĕh pơ jing tĕh đak bơ̆n pơ drŏng, hơ nŭk hơ noa, hiôk chơt.

Dơ̆ng: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định