Năr tơmơ\t: 27/9/2021

VOV4.Bahnar -  Tơ̆ Anih jang vei rong rôih Đăk Lăk, dang ei đei dôm jĭ met khô̆i tơ̆r ưh kơ băt tơm a hla chă, hlôi đei akŏm lơ̆m cham mă Anih jang tŏk bŏk oei vă bơ̆ hơdrong rong rôih. Tơ̆r ƀlep pơkăp đơ̆ng tơdrong tơplih bri vă pơm jang tam mă chơ pơdŭ đĭ, tơ̆ ƀlep oei kơtă ăh jih, pơxươ̆k pơxươ̆l ưh kơ hơdăh. Anih jang hơlen 'long bri tơ̆ tơring tŏk bŏk oei tơlĕch hơlen păng đei ƀôh nhen đei tơdrong pơm yoch tơ̆ âu.

          Anih 'măn akŏm tơ̆r glăi ataih đơ̆ng Anih jang vei rong rôih Đăk Lăk pơhlom 1km, kơtă ăh minh anih vei lăng bri păng kơtă ăh jih trong. Dôm tơngơ̆l 'long tih iĕ kĕt keng lơ̆m minh anih bri hlôi ƀơm pơrăm, tơ̆ anih rim tơngơ̆l 'long, gru koh ot oei 'nao, minh ƀar tơngơ̆l oei lĕch kơtăk păng anih jang hơlen bri pơm gru hơlen rim tơngơ̆l 'long. 'Long tơ̆r akŏm tơ̆ âu đei lơ kơloăi nhen kpăh, kơchĭk, 'long yâu tih iĕ phara băl, mă lơ noh tih đơ̆ng 20-30cm.

          Kiơ̆ hơlen, tơ̆ âu đei 4 anih 'măn tơ̆r tơjê̆ băl păng ăh tong anê̆ tơring bri kơ Anih jang vei rong rôih Đăk Lăk, lơ̆m Anih  2, Tơring bri 462, tăp dăr duh oei jing tơm hon kơdih.

          Chro ti găh anih 'măn tơ̆r glăi, minh 'nu kang ƀô̆ kơ Anih jang vei rong rôih Đăk Lăk ăn tơbăt, tơ̆ anih âu, anih jang oei tŏk bŏk bơ̆ hơdrong rong rôih. Mă lei, ưh kơ băt thoi yơ, đei hê̆ dôm anih akŏm tơ̆r glăi kơtă ăh hơgăt teh âu.

          Ƀok Huỳnh Trung Luân, Kơdră Anih vei rong rôih Đăk Lăk tơroi, tơdrong pơkăp bơ̆ hơdrong rong rôih đei dêh char kĭ pơkăp lơ̆m hơgăt teh 3,21ha, đei axong iŏk yua hloi. Tơdrong koh ot tơ̆r tơ̆ anih pơkăp jang đei tơdrong hơlen đơ̆ng Anih jang Vei hơlen bri apŭng Buôn Đôn, tơdrong jang hadoi đơ̆ng Anih jang hlôi keh đang tơdrong koh ot 'long tơ̆r lơ̆m khei 6/2021. Pơtôch jăl jang iŏk đei 152m3 tơ̆r lơ kơloăi păng hlôi đei Anih jang găh Jên hu Đăk Lăk tĕch tôm kơsô̆ pơkăp lơ̆m khei 6/2021. Dang ei oei 10 m3 tơ̆r lơ kơloăi anih jang koh ot tam mă đei chơ pơdŭ tôm, oei tơ̆ anih pơkăp bơ̆ hơdrong rong rôih.  

          Ƀok Luân chrĕng kơ đon ƀơ̆t mă blŭng khei 7/2021, dôm anih jang kơpal ƀôh băt tơ̆r glăi kơtă ăh cham kơ anih axong jang. Kiơ̆ kơdră anih jang vei rong rôih, anih jang đei pơjao hơgăt bri vei lăng đei 200ha, anih jang kơtă tơ̆ hơgăt teh bri păng đei truh 4 'nu jang vei hơlen bri, thuê đei 2 'nu jang tơ̆ tơring atŭm vang jang, pơtoi lơ̆m lơ xơnăm tơ̆ anih jang ưh đei tơdrong phă bri yơ. Tơdrong mă đei tơ̆r glăi akŏm đei ƀôh trŏ ăh khei năr tơlĕch pơkăp jang păng 4 'nu jang vei lăng bri năm chă dŏng rôih tơ̆ Đăk Nông. Tơdrong mă âu đei ƀôh hloh 2 khei mă lei Anih jang tam mă tơroi tơbang kơlih Anih Vei hơlen bri apŭng tŏk bŏk oei chă hơlen lăng. Găh tơdrong kơchĕng iŏk tơdrong pơkăp jang vă pơtrŏ kơsô̆ tơ̆r glăi, ƀok Luân akhan: “Nơ̆r pơma noh thoi ăi, tam mă đei bơngai yơ pơkăp hơdăh tơdrong âu. Nhôn noh tơ 'ngla bri, noh jing nơ̆r pơma tơ̆ 'nguaih, nơ̆r pơma đơ̆ng đe nai đĕch. Đơ̆ng noh xơ̆ truh dang ei, nhôn hơnơ̆ng jang hadoi hơlen kơjăp tơdrong đei ƀôh, vă atŭm hăm anih jang hơlen chơ chă dôm bơngai pơm yoch, dăh hơ 'nhăk tơdrong mă âu xek tơlang, kơyuơ nhôn băt hơdăh găh tơdrong jang vei rong, vei lăng bri tơnăp hloh”

          Yă H’Lan Niê Buôn Dap, Kơdră Anih jang Hơlen bri apŭng Buôn Đôn ăn tơbăt, đơ̆ng chă hơlen pơgia, đei  27m3 tơ̆r lơ kơloăi đei ƀôh akŏm tơ̆ cham kơ Anih jang vei rong rôih pơm kiơ̆ pơkăp tơplih bri vă bơ̆ hơdrong rong rôih păng tôm kơsô̆ tơ̆r âu ưh đei oei lơ̆m pơkăp jang. Đơ̆ng chă hơlen, minh ƀar 'long tơ̆r păng tơ 'ngơ̆l 'long trŏ ƀlep tơ̆ anih akŏm, mă lei minh ƀar tơ̆r ưh kơ ƀlep, nhôm noh đei koh đơ̆ng tơring nai păng 'nhăk akŏm tơ̆ âu. Kiơ̆ kơ yă H’Lan, tơdrong mă âu ưh kơxĭ kơyuơ Anih jang rong rôih ƀôh băt mă kơyuơ Anih jang găh bri jang atŭm hăm Anih Hơlen bri Buôn Đôn păng Khul jang hơlen bri kơsô̆ 1 ƀôh băt. Tơdrong hơlen pơdui đunh 2 khei tam mă đang noh kơyuơ athei gô xơkơ̆t đơ̆ng anih jang kơpal hloh, mă lei dang ei hlôi jê̆ keh đang hla bar pơkăp. Tơdrong pơkăp tôm ăn tơdrong tơchơ̆t yoch, tôm kơsô̆ tơ̆r pơkăp vă tơkêng tơhlâu pơtruh hla bar hô sơ ăn anih jang Kŏng ang vă pơtoi hơlen pơm hơdăh. Yă H'Lan xơkơ̆t lơ̆m rim tơdrong yơ, Anih jang vei rong rôih athei pŭ xơnong mă blŭng kơyuơ lê̆ đei tơdrong đei ƀôh tơ̆ kơpal kơ anih jang: “Dang ei noh tam mă băt đei bơngai koh ot tơ̆r noh, kơyuơ noh tơkêng tơdrong đang gô pơjao ăn Kŏng ang vă Kŏng ang pơtoi pơm jang. Mă thoi yơ, tơdrong đei ƀôh âu noh tơ̆ tơring bri mă tơ 'ngla bri tŏk bŏk oei vei lăng athei pŭ xơnong jing anih jang đei teh đak pơjao vei lăng bri noh 'mơ̆i. Tơ 'ngla bri athei pŭ xơnong mă blŭng, Luơ̆t găh 'long bri pơkăp hơdăh bơih”

          Hăm hơgăt bri iĕ, khul jang vei lăng bri lơ hloh lơ̆m dôm anih jang găh bri tơ̆ Tây Nguyên, 6 'nu vei lăng 200ha, pơtoi lơ̆m lơ xơnăm Anih jang vei rong rôih Đăk Lăk ưh đei ƀôh tơdrong phă bri, koh ot 'long tơ̆r yơ. Chŏng mă, kơtă lơ̆m khei năr anih jang âu tơlĕch tơplih bri vă bơ̆ hơdrong rong rôih noh đei ƀôh tơdrong mă kơ hrĕng tơ ngơ̆l tơ̆r đei truh 27m3 đei akŏm kơtă ăh anih vă bơ̆ pơjing, tơjê̆ hăm tơ̆r trŏ pơkăp tam mă tom chơ pơdŭ. Mưh hrơ hrau đe hăp hăm dih băl noh pơxươ̆k pơxươ̆l, ƀônh kơ lĕch đơ̆ng bri. Kơsô̆ tơ̆r glăi adoi lơ, tơdrong akŏm athei hiong lơ jơ 'năr, kăl gre chơ pơdŭ, mă lei tơ 'ngla bri tŏk bŏk oei lơ̆m khei năr pơm jang tơdrong kiơ̆ pơkăp; lơ kang ƀô̆, bơngai jang hơnơ̆ng mơ̆t lĕch tơ̆ tơring âu kăl đei dôm anih jang kơ pal kơ dêh char Đăk Lăk păng apŭng  Buôn Đôn pơm hơdăh.

Lan chih păng pơre nơ̆r

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định