Năr tơmơ\t: 26/5/2022

Tơ̆ dêh char Kon Tum:

- Hơmơ̆l păr truh hơmơ̆l dom, kơ ‘năr tô̆ yơ̆p, kơsơ̆ măng đei 'mi,  'mi răh rai.  

- Kial tơhlu păh ai găh pơmơ̆t, pơmơ̆t pơbăh.

- Hơyuh tô̆ đơ̆ng 29 – 31  đô̆ C

Tơ̆ dêh char Gia Lai

- Hơmơ̆l păr truh hơmơ̆l dom, kơ ‘năr tô̆ yơ̆p, kơsơ̆ măng đei 'mi,  'mi răh rai.  

- Kial tơhlu păh ai găh pơmơ̆t, pơmơ̆t pơbăh.

- Hơyuh tô̆ đơ̆ng 28 – 30  đô̆ C

- Tơ̆ tơring găh hlĕch hơyuh tô̆ đơ̆ng 32 – 34  đô̆ C

Tơ̆ dêh char Đak Lak

- Hơmơ̆l păr truh hơmơ̆l dom, kơ ‘năr tô̆ yơ̆p, kơsơ̆ măng đei 'mi,  'mi răh rai.  

- Kial tơhlu păh ai găh pơmơ̆t, pơmơ̆t pơbăh.

- Hơyuh tô̆ đơ̆ng 29 – 31  đô̆ C

Tơ̆ dêh char Đak Nông

- Hơmơ̆l păr truh hơmơ̆l dom, kơ ‘năr tô̆ yơ̆p, kơsơ̆ măng đei 'mi,  'mi răh rai.  

- Kial tơhlu păh ai găh pơmơ̆t, pơmơ̆t pơbăh.

- Hơyuh tô̆ đơ̆ng 28 – 30 đô̆ C

Tơ̆ dêh char Lâm Đồng

- Hơmơ̆l păr truh hơmơ̆l dom, kơ ‘năr tô̆ yơ̆p, kơsơ̆ măng đei 'mi,  'mi răh rai.  

- Kial tơhlu păh ai găh pơmơ̆t, pơmơ̆t pơbăh.

- Hơyuh tô̆ đơ̆ng 2729  đô̆ C

- Lơ̆m plei tơm Đà Lạt hơyuh tô̆ đơ̆ng 23 – 25 đô̆ C

Lan chih păng pơre nơ̆r

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định