Năr tơmơ\t: 25/9/2021

 

VOV4.Bahnar - Tơ̆ dêh char Kon Tum yua đơ̆ng ƀơm kơ nê̆ đơ̆ng ‘mi kial hơ bŭt kơ sô̆ 6 lơ̆m ‘năr 24/9, lơ̆m dêh char đei ‘mi păh lăp, ‘mi tih truh ‘mi tôch kơ tih pơm ăn lơ tơ ring đei đak lơ̆p, teh hơ lih. Tơ̆ dôm apŭng tơ ring kông kơ dêh char Kon Tum, ‘noh đei: Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Glei ‘mi tih hlôi pơm ăn dôm jĭt hơ nih teh hơ lih tơ̆ rim trong lơ̆m dêh char kŭm hăm 1,2 trong năm tơ̆ rim xăh.

Hơ nih teh hơ lih pơm ăn ưh kơ gơh yak vih vơ̆t tơ̆ trong gre 40B trong năm klĕch apŭng Tu Mơ Rông

Tơ drong ưh kơ gơh yak vih vơ̆t kŭm hlôi đei ƀôh tơ̆ trong gre 40B tơ̆ km161+400 găh apŭng Tu Mơ Rông. Oei tơ̆ 1,2 tơ ring thŭng tơ̆ dôm apŭng, nhen Sa Thầy, Đăk Tô, Đăk Hà, pơ lei tơm Kon Tum ‘mi tih hlôi pơm ăn đak lơ̆p lơ gơng pơm ăn tơ drong yak vih vơ̆t lơ̆m tơ ring đei tơ klăh. Chih iŏk blŭng a ăn ƀôh tơ̆ apŭng Tu Mơ Rông, Sa Thầy ‘mi tih hlôi pơm đak lơ̆p dôm jĭt hek tar ƀa đak, ‘long pơ tăm păng pơm ăn 1,2 kơ pô, rơ mo, iĕr bip đei lôch.

Đak tih tơ̆ đak krong Đăk Bla jăl ro klĕch pơ lei tơm Kon Tum tŏk kơ jung

Tơ̆ hơ năp tơ drong ‘mi tih tŏk bŏk oei hơ nơ̆ng păng rŏ lăng pơ dui đunh lơ̆m gơ măng ‘nâu, khŭl kơ dră rim apŭng, pơ lei tơm kơ dêh char Kon Tum tơ gŭm hơ drol tơ drong vei sơ đơ̆ng hơ kâu jăn păng mŭk drăm kơ kon pơ lei.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định