Năr tơmơ\t: 29/7/2021

VOV4.Bahnar – Lơ̆m dôm ‘năr kơ âu, tơ̆ dêh char Đăk Lăk hơnơ̆ng đei bơngai ƀơm jĭ Covid-19. Hăm pơkăp “tơ̆ yơ kăl hơdruh tơdăm đei măt”, đe đoan viên hơdruh tơdăm plei tơm Buôn Ma Thuột, dêh char Đăk Lăk tŏk bŏk măng năr tơgop jơhngơ̆m atŭm hăm khul jang nai tơgŭm tang găn pơrang jĭ Covid-19. Anih juăt jang Đoan dêh char Đăk Lăk hlôi pơgơ̆r dôm anih jang Đoan pơtoi pơm jang kơ 270 khul jang tơgŭm tang găn păng tơjră pơrang jĭ Covid-19.

Bơ̆  anih hơlen tơ̆ tơring pơbăh plei tơm Buôn Ma Thuột, anih hơlen pơrang jĭ tơ̆ gơng 14, jăl trong Hồ Chí Minh (jăl trong 14 găn xăh Hòa Phú) rim măng năr xơng kơ rơbâu ‘nu bơngai mơ̆t lĕch bơ̆ hla bar tơroi y tê̆. Atŭm hăm rim khul jang nai, đe đoan viên hơdruh tơdăm chih măt vang jang, pơtho axong trong, tơgŭm kon pơlei bơ̆ hla bar tơroi păng chih tơmơ̆t lơ̆m kơmăi. ‘Nhŏng Y Phong Êban, Ƀĭ thư Đoan xăh Hòa Phú, plei tơm Buôn Ma Thuột ăn tơbăt: “Khul hơdruh tơdăm kơ xăh noh vang jang đơ̆ng kơsơ̆ năr 31/5 ăh pơtơm đei anih hơlen pơrang jĭ tơ̆ jăl trong 14 lơ̆m xăh. Đơ̆ng rŏng kơ ‘măng pơrang jĭ hơbuh hli ‘nao âu hloh tơ̆ plei tơm Buôn Ma Thuột duh pơkăl Anih jang đoan plei tơm Buôn Ma Thuột axong lơ đe đoan viên tơ̆ dôm anih jang kơsô̆ 1. Dang ei rim anih jang axong 3 ‘nu vih tơ̆ âu hơtŏk jang, găh đoan xăh hlôi hơtŏk đơ̆ng 2 ‘nu truh 3 ‘nu jang minh ka. Vang jang tơ̆ âu noh đe boăl adoi kơdih pơkăp oei tơklăh đơ̆ng unh hnam”.

Atŭm hăm hơdruh tơdăm tơ̆ tơring, tơ̆ anih hơlen gơng 14 oei đei 8 hơdruh tơdăm năm jang kơ plei tơm Buôn Ma Thuột truh vang jang. Pơmai Trần Thị Huyền Thương, đoan viên Hnam trưng Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên tơroi: “Yuơ kon pơlei chôt vih măng năr hloi noh đe boăl athei jang prăt năr prăt măng păng athei jơ jang. Tơdrong oei xa, pơdơh pơdei kơ đe boăl noh akŏm tơ̆ âu hloi. Duh ưh hiôk ôh, mă lei hăm jơhngơ̆m pran kơ khul mơlôh noh nhôn duh oei adrin minh jơhngơ̆m păng atŭm hăm jơnŭm pơgơ̆r tơring, atŭm hăm teh đak vang tơjră pơrang jĭ păng ‘meh vă noh bơ̆n gô tơjră jơnei pơrang jĭ”.

Dang ei, tôm 21 xăh phương kơ plei tơm Buôn Ma Thuột adoi hlôi pơgơ̆r khul pơm jang hơdruh tơdăm, tơlĕch tơroi tơbăt găh tang găn păng tơjră pơrang jĭ ăn kon pơlei, tơgŭm chă gak hơlen tơ̆ anih dơ̆t hơlen tơ̆ anih pơvei, chă hơlen pơrang jĭ lơ̆m dôm jăl trong, păng xơng iŏk, klăh axong tơmam drăm tơgŭm kon pơlei păng khul jang tơ̆ tơring pơkăp pơvei... Pơmai Nguyễn Tuyết Sinh, Phŏ Ƀĭ thư Đoan phương Thành Công, plei tơm Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk ăn tơbăt: “Nhôn duh ‘meh pơlan xă minh tơdrong dang ei noh pơrang jĭ oei hơbuh hli tơnap noh đe boăl đoan viên hơdruh tơdăm lơ̆m tơring chih măt vang jang lơ̆m khul hơdruh tơdăm năm jang kơ plei tơm, ƀơ̆t mă plei tơm krao akŏm noh ba athei jang mă tơnăp hloh”.

Kiơ̆ pơmai H’Hương BKrông, Phŏ Ƀĭ thư Anih jang đoan plei tơm Buôn Ma Thuột, lơ̆m khei năr pơrang jĭ hơbuh hli, đơ̆ng jê̆ đĭ khei 5 truh dang ei, Anih jang đoan plei tơm Buôn Ma Thuột duh hơvơn tơgop tơmam drăm kăl ăn kon pơlei lơ̆m anih pơkăp oei tơklăh, anih pơvei păng hơlen khul tŏk bŏk oei pơm jang. Atŭm jơhngơ̆m  “tơjră pơrang jĭ nhen tơjră ayăt”, khul mơlôh plei tơm Buôn Ma Thuột hlôi chĕp vei xơnong yuk trong hơlâu, măng năr atŭm hăm jơnŭm pơgơ̆r tơring păng dôm khul jang kơpal vă chă hơlen, chơ chă, pơkăp oei tơklăh y tê̆, pơkă tơring tơjră pơrang nhen tơroi tơbăt, hơvơn kon pơlei pơm kiơ̆ kơjăp dôm trong tang găn păng tơjră pơrang jĭ: “Truh âu kơnh noh Anih jang đoan plei tơm duh nhen Jơnŭm jang găh hơdruh tơdăm Việt Nam plei tơm gô tơlĕch dôm khul jang tơgŭm. Mă mônh noh hơvơn khul hơdruh tơdăm năm jang tơ̆ anih hơlen Hòa Phú, chih akŏm kơsô̆ đoan viên hơdruh tơdăm păng đe hơ ioh đei măt tơ̆ dôm anih pơkăp oei tơklăh lơ̆m plei tơm, jô̆ hơlen vă hơvơn chă tơgŭm. Mă ƀar noh pơkăl vă hơvơn pơjing dơ̆ng “Tơnuh unh kơmăng”. ‘Măng pơrang jĭ hơbuh xơnăm 2020, noh khul jang “Tơnuh unh kơmăng” âu duh pơm jang tơnăp lơ̆m tơdrong tơgŭm pai xa ăh kơmăng ăn khul jang tơ̆ dôm anih hơlen pơvei lơ̆m plei tơm”.

Yak hadoi hăm khul mơlôh plei tơm Buôn Ma Thuột, ‘nao âu, Đoan hơdruh tơdăm Kŏng ang dêh char Đăk Lăk jang atŭm hăm Anih jang đoan plei tơm Buôn Ma Thuột atŭm hăm dôm anih jang ‘mêm bơnat chă năm apong, hơlêm păng axong kơ rơbâu kơchai đak, kơthŭng mi tôm, kơ hrĕng tŏ kơtăp ier păng tơmam chô̆ ƀŏ pơgăn pơrang jĭ ăn khul jang kơtă găh tang găn păng tơjră pơrang jĭ tơ̆ 4 anih hơlen pơrang jĭ tơ̆ xăh Hoà Phú, Cư Êbur, truh anih pơkăp oei tơklăh akŏm tơ̆ kĭ tŭk xă hnam trưng Cao đẳng Công nghệ, trong iĕ Hà Huy Tập păng Kŏng ang phương Tân An, plei tơm Buôn Ma Thuột.

Hăm tơdrong hơbuh hli hlơt đơ̆ng pơrang jĭ Covid-19, Anih jang Đoan dêh char Đăk Lăk hlôi pơgơ̆r dôm jăl jang Đoan pơtoi tơdrong jang kơ 270 khul tơgŭm jang tang găn păng tơjră pơrang jĭ Covid-19; pơm kiơ̆ tơdrong pơgơ̆r đơ̆ng Anih vei lăng kon pơlei dêh char Đăk Lăk lơ̆m tơdrong pơm kiơ̆ pơkăp tang găn păng tơjră pơrang jĭ. Lơ̆m noh, akŏm hơtŏk tơdrong tơroi tơbăt hơvơn kon pơlei pơm kiơ̆ dôm tơchơ̆t tang găn păng tơjră pơrang jĭ Covid-19 hăm dôm trong jang nhen: axong che gom ƀŏ, đak pơgang ôp ti ưh kơ iŏk jên tơ̆ anih pơkăp oei tơklăh, anih tơpôl vih vơ̆t; tơgŭm jên huach jang, tơmam drăm kăl ăn kang ƀô̆ linh păng dôm bơngai tơ̆ anih pơkăp oei tơklăh; tơgŭm kon pơlei tơroi y tê̆, axong hla bar tơroi tơbăt y tê̆, vei xơđơ̆ng tơpôl tơ̆ dôm anih hơlen pơrang jĭ.

Lan chih păng pơre nơ̆r

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định