Năr tơmơ\t: 22/1/2022

VOV4.Bahnar – Pơrang j^ COVID-19 đei [ôh tơ\ dôm dêh char, plei tơm lơ\m ja#p teh đak, hlôi đei lơ bơngai pơtho păng ho\k tro [ơm j^. Vă vei xơđơ\ng, tro\ hăm tơdrong pơkăp jang 'nao, kiơ\ kơ tơdrong đei [ôh, dôm tơring đei lơ trong pơtho păng ho\k vă tơjră hơbe\ch vă kơ đe ho\k tro gơh đei năm ho\k tơ\ hnam trưng.

        Xơkơ\t hơdăh pơrang j^  COVID-19 oei hơbuh hli hlơt, mă lei hnam trưng ho\k ưh gơh tang 'măng pơđ^ noh dôm dêh char, plei tơm adoi pơkăl dôm anih pơtho pơhrăm tơle\ch trong pơkăp pơtho kơtă tơguăt hăm trư\k tuye#n vă dăh tom tơplih trong pơtho ho\k lơ\m khei năr pơrang j^ hơbuh hli tơ\ tơring. Trong jang mă dôm tơring tơle\ch jang dang ei noh jing ăn đe ho\k tro tơ\ dôm xăh, phương th^ tra#n xơđơ\ng dăh mă ưh gan [ôh hơbuh j^ noh năm ho\k tơ\ hnam trưng kơtă.

{ok Nguyễn Thế Bình, Kơdră Anih Pơtho Pơhrăm dêh char Hà Giang ăn tơbăt, kiơ\ pơkăp pơtho ho\k hơbe\ch kiơ\ tơdrong hơbuh đơ\ng pơrang j^, Anih vei lăng kon pơlei dêh char hlôi pơkăp ăn ho\k tro tơ\ dôm tơring xơđơ\ng năm ho\k tơ\ hnam trưng đơ\ng je# đ^ khei 11- đơ\ng ro\ng kơ 4 gie\ng ăn ho\k tro pơdơh truh hnam trưng vă tang găn păng tơjră pơrang j^:  “Hăm tơring mă pơrang j^ hơbuh kiơ\ pơkăp kơso# 1, kơso# 2, dôm hnam trưng pơgơ\r ho\k kơtă păng pơm kiơ\ kơjăp dôm tơdrong tang găn păng tơjră pơrang j^. Hăm pơkăp kơso# 3, kơso# 4 noh dôm tơring âu tơdăng ưh đei axong ho\k tro năm ho\k tơ\ hnam trưng păng tơle\ch pơtho ho\k kiơ\ trong nai, pơkăp ho\k trư\k tuye#n, dăh mă pơjao [ai ho\k tơ\ hnam, axong hla bar pơkăp ho\k, pơjao tơdrong ho\k ăn đe ho\k tro, dăh mă kơdih ho\k hơlen kiơ\ tơdrong pơjao [ai ta#p tơ\ hnam ăn đe oh. Truh khei năr âu ja#p dêh char hlôi đei 430 hnam trưng lơ\m kơso#  633 hnam trưng ăn ho\k tro vih ho\k tơ\ hnam trưng păng đei truh 68%.

Ăh đei pơrang, dôm tơring adoi ưh đei tang 'măng hnam trưng ho\k lơ\m ja#p dêh char, plei tơm, pơtăl kơ noh pơkăp tơring ho\k kiơ\ lăm ho\k, rim đe ho\k tro, bơngai pơtho đei tơre\k; tơle\ch chă xet ng^m COVID-19 păng tơplih pơtho ho\k trư\k tuye#n, dăh mă pơdơh năm ho\k tơ\ hnam trưng lơ\m to\ xe\t khei năr vă hơlen, chơ chă, đơ\ng kơ noh tenh kuăng ăn ho\k tro năm truh hnam trưng. Nhen tơ\ dêh char Hòa Bình, đơ\ng ro\ng kơ hơbuh pơrang j^ COVID-19, Anih vei lăng kon pơlei dêh char pơkăp ăn ho\k tro, sinh viên, bơngai ho\k tơ\ dôm anih pơtho pơhrăm lơ\m ja#p dêh char pơdơh ho\k kơtă tơ\ hnam trưng lơ\m 2 năr vă chă hơlen, ako\m [et vaccine bơ\ng j^ Covid-19. Kơtă đơ\ng ro\ng kơ noh, dôm hnam trưng kơdih tơle\ch trong hơbe\ch vă pơtho ho\k truh rim lăm ho\k, adrin vă ho\k tro gơh năm truh hnam trưng, vei xơđơ\ng tôm trong tang găn păng tơjră pơrang j^. Yă Bùi Thị Kim Tuyến, Kơdră Anih Pơtho Pơhrăm dêh char Hòa Bình tơroi: “Lơ\m ja#p dêh char noh duh đei hnam trưng pơkăp ăn đe oh năm ho\k xơđơ\ng, mă lei duh đei hnam trưng pơkăp pơtho ho\k trư\k tuye#n păng pho\ noh lơ\m hnam trưng đei lăm mưh mă đei F0 dang lăm mă noh athei  ho\k trư\k tuye#n, oei dôm lăm nai noh ho\k nhen da hia. Duh đei tơdrong hơlen ako\m hơdăh dôm F1 tơre\k nai adoi đei pơkăp âm t^nh, noh pơtơm xơđơ\ng ăn đe ho\k tro păng bơngai pơtho hloi”.

{ok Nguyễn Việt Hà, Pho\ Kơdră anih jang Ch^nh tr^ Đon kơche\ng, Anih Pơtho Pơhrăm dêh char Vĩnh Phúc duh ăn tơbăt, minh [ar hnam trưng tơ\ dôm apu\ng Sông Lô, Vĩnh Tường, Yên Lạc, plei tơm Phúc Yên păng Vĩnh Yên to\k bo\k pơgơ\r pơtho trư\k tuye#n vă tang găn păng tơjră pơrang j^. Vă vei xơđơ\ng tơdrong pơkăp ăn xơnăm ho\k, dôm hnam trưng adoi tơle\ch pơtho ho\k kiơ\ tơdrong hơmet tro\ [lep hăm tơdrong ho\k trư\k tuye#n:  “Hăm dôm tơdrong mă tơplih ho\k trư\k tuye#n noh duh kiơ\ kơ tơdrong pơkăl, tơdăng athei pơm kiơ\ pơkăp mă tro\ tơtenh đe\ch. Kơtă đơ\ng ro\ng mă pơrang j^ đei hơlen tang găn dôm tơdrong tơpoh noh kơtă dôm hnam trưng tơplih ho\k kơtă. Vă vei xơđơ\ng tơdrong 'lơ\ng ăh tơle\ch ho\k trư\k tuye#n, dôm hnam trưng hlôi rơih dôm mô-đun pơtho ho\k tro\ [lep tơ\ rim môn vă vei xơđơ\ng kiơ\ pơkăp tơdrong pơtho hlôi tơle\ch tơchơ\t”.

Anih tơm Pơtho Pơhrăm xơkơ\t, trong pơkăp pơtho păng ho\k tơ\ dôm tơring dang ei noh hơbe\ch hơbal hăm tơdrong adrin tang găn răm kơne# đơ\ng pơrang j^ truh hăm hnam trưng ho\k. Trong pơkăp pơtho păng ho\k tro\ [lep đơ\ng dôm tơring tơgu\m vei xơđơ\ng răh ăn bơngai pơtho păng ho\k, vei xơđơ\ng răh tơdrong pơkăp pơtho mă duh oei đei hơto\k xơđơ\ng. 'Nâu duh jing tơchơ\t mă Anih tơm Pơtho Pơhrăm  hlôi tơle\ch đơ\ng blu\ng xơnăm ho\k, Anih tơm hlôi pơtho tơle\ch păng dôm tơring to\k bo\k oei tơle\ch jang tơnăp truh rim hnam trưng, vă keh đang tơnăp pơkăp kơ xơnăm ho\k.

Lan chih păng pơre nơ\r

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định