Năr tơmơ\t: 28/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Năr 27/7, dêh char Dak Nông đei dơ̆ng 4 ‘nu bơngai jĭ tơ̆ Dak Mil ‘nŏh ƀok thây pơgang tơpŏh jĭ Covid-19 jei jing F1 kơ bơngai jĭ 98494. Rim bơngai jĭ au ƀok thây pơgang ngăl hơdrol kơ ‘nŏh đei oei tơ jê̆ hăm bơngai jĭ 98494, păng jei đrei khăm lăng hơlem hăm kih thuơ̆t Realtime RT-PCR, đei ƀô̆h tơpŏh sơmach jĭ SARS-CoV-2 lơ̆m 1025’ năr 27/7. Lăp đơ̆ng rŏng đei ƀô̆h tơpŏh sơmach jĭ SARS-CoV-2, hơnĭh jang pơgang atŭm hăm rim hơnĭh jang anai chơ ba dôm bơngai jĭ au hăm gre pơgang năm tơ̆ Hnam pơgang pơ gia 1 (Hnam pơgang apŭng Dak Mil). Adoi pruih pơgang đĭ đăng hnam oei kơ bơngai jĭ, rim hơnĭh mă bơngai jĭ năm trŭh păng rim hơnĭh đei hơmơt tơpŏh kơtang. Rim khŭl jang hlôi năm tơchă 42 ‘nu bơngai F1 đei oei tơ jê̆ hăm rim bơngai jĭ. Dang ei hơnĭh jang pơgang tĕnh koăng dăr lăng hơlen rim tơring mă rim bơngai jĭ au năm trŭh lơ̆m 14 năr hơdrol păng hơnơ̆ng dăr lăng, twochă dôm bơngai đei oei tơ jê̆. Trŭh dang ei, dêh char Dak Nông hlôi đei  46 ‘nu bơngai tơpŏh jĭ Covid-19.

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định