logovov
VOV4 - Ban Dân tộc

Hệ thống đang xử lý vui lòng chọn xem 1 trang khác

Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)

5H-5H30 - Lầy tzình congz Pẹ Mìu
05H30 - 06H00 - Lầy tzình congz Chàn Thái
07H00 - 07H30 - Lầy tzình phát sinh Ìu Miền
11H00 - 11H30 - Lầy tzình phát sinh Ìu Miền
11H30 - 12H00 - Lầy tzình phát sinh Chàn Thái
12H00 - 12H30 - Lầy tzình phát sinh Pẹ Mìu
18H45 - 19H00 - Coz phính miền Việt Nam nhây lầy tzình khzáng ca pá dung
19H30 - 20H00 - Lầy tzình phát sinh Pẹ Mìu
20H00 - 20H30 - Lầy tzình phát sinh Chàn Thái
20H30 - 21H00 - Lầy tzình phát sinh Ìu Miền
5H-5H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
05H30 - 06H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
07H00 - 07H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H00 - 11H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H30 - 12H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
12H00 - 12H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
18H45 - 19H00 - Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày
19H30 - 20H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
20H00 - 20H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
20H30 - 21H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
5H-5H30 - Xor xưv luk Hmôngz
05H30 - 06H00 - Xor xưv luk Thêir
07H00 - 07H30 - Xor xưv luk Cho
11H00 - 11H30 - Xor xưv luk Cho
11H30 - 12H00 - Xor xưv luk Thêir
12H00 - 12H30 - Xor xưv luk Hmôngz
18H45 - 19H00 - Suôz gâux cxuô mênhx cxưx hâur niêx hnuz
19H30 - 20H00 - Xor xưv luk Hmôngz
20H00 - 20H30 - Xor xưv luk Thêir
20H30 - 21H00 - Xor xưv luk Cho
5H-5H30 - Chương trình quam kháo quam Mông
05H30 - 06H00 - Chương trình quam kháo quam Tay
07H00 - 07H30 - Chương trình quam kháo quam Dạo
11H00 - 11H30 - Chương trình quam kháo quam Dạo
11H30 - 12H00 - Chương trình quam kháo quam Tay
12H00 - 12H30 - Chương trình quam kháo quam Mông
18H45 - 19H00 - Chương trình quam khắp lài chựa côn hạng mự
19H30 - 20H00 - Chương trình quam kháo quam Mông
20H00 - 20H30 - Chương trình quam kháo quam Tay
20H30 - 21H00 - Chương trình quam kháo quam Dạo
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác