logovov
VOV4 - Ban Dân tộc

Hệ thống đang xử lý vui lòng chọn xem 1 trang khác

Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)

05:00 - 05:15 - Chao kơ – Tơdra kơnăl Grup VOV4 – Tơbăt jơ rapor : Nơ\r Yuăn
05:15 - 06:00 - Tơdrong jo\h hơri rim hơdrung Tây Nguyên: Nơ\r Yuăn
06:00 - 06:30 - Rapor nơ\r Yuăn : VOV1
06:30 - 06:40 - Tơdrong rapor Nơ\r Êđê
06:40 - 06:50 - Tơdrong rapor nơ\r Jarai
06:50 - 07:00 - Tơdrong rapor nơ\r Bahnar
07:00 - 07:10 - Tơdrong rapor nơ\r Sêdang
07:10 - 07:20 - Tơdrong rapor nơ\r K’ho
07:20 - 07:30 - Tơdrong rapor nơ\r M’nông
07:30 - 08:15 - Tơdrong rapor Nơ\r Jarai
08:15 - 09:00 - Tơdrong rapor Nơ\r Bahnar
09:00 - 09:45 - Tơdrong rapor Nơ\r Sêdang
09:45 - 10:30 - Tơdrong rapor Nơ\r Êđê
10:30 - 11:15 - Tơdrong rapor Nơ\r K’ho
11:15 - 12:00 - Tơdrong rapor Nơ\r M’nông
12:00 - 12:30 - Rapor nơ\r Yuăn tơring Tây Nguyên
15:30 - 16:15 - Tơdrong rapor nơ\r M'nông
16H15 - 17H00 - Tơdrong rapor nơ\r Êđê
17H00 - 17H45 - Tơdrong rapor nơ\r Jarai
17H45 - 18H00 - Tơbăt jơ rapor
18H00 - 18H45 - Tơdrong rapor nơ\r Yuan
18:45 - 19:30 - Tơdrong rapor nơ\r K'ho
19H30 - 20H00 - Tơdrong rapor nơ\r Mông
20H00 - 20H30 - Tơdrong rapor nơ\r Thái
20H30 - 21H15 - Tơdrong rapor nơ\r Sêdang
21:15 - 22:00 - Tơdrong rapor nơ\r Bahnar
22H00 - 22H30 - Tơdrong rapor nơ\r M’nông
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác