Tơdăm Bôn Sô Bah Leng

Tơlơi adôh: Jarai

Pô adôh: Siu H’Lun

Tơring glông Ia Pa, tơring ]ar Gialai

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương