Am^ ama ih brơi mơn

Tơlơi adoh: Sêdang

Pô adoh: Y Nía

Plơi Kon B^, să Đăk Tờ Lùng, tơring glông Kon Braih, tơring ]ar Kon Tum

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương