Hing ang amăng hrơi: 25/12/2020

VOV4.Jarai - Lơ 24/12, [ơi plơi prong Gia Nghĩa, Gơnong bruă ia jrao tơring ]ar Daknông gum hrom hăng Anom kơsem min klin ruă Dăp Kơdư pơphun Bơkơtuai pơtrut pơsur pôr pơhing hro\ trun yua hra kiăng pơgang pơhlôm hlâo tơlơi ruă ara\ drah tơtăng, rơbuh đih [u hmao thâo hăng hơdôm tơlơi ruă [u lar hyu amăng klin ruă Covid-19. Amăng mông bơkơtuai, [ing khua pơ ala dưi hmư\ pơhing kơ tơlơi ruă [u lar tưp hyu hăng bơwih brơi kơ tơlơi ruă [u lar tưp hyu amăng klin ruă Covid-19; hơdră [ong [ia\ hra amăng pơgang pơhlôm hlâo tơlơi ruă tơtăng ara\ drah hăng klôh ara\ drah; pơtô brơi bruă lăi pơhing [ong [ia\ hra. Tui hăng tơlơi kơsem min, pel e\p, abih bang mơnuih [ôn sang [ong lu hra, giăm truh dua wot bơhmu hăng tơlơi pơtă le\ [ia\ hloh kơ 5gam hră sa hrơi. Yua anun, rim mơnuih pơhro\ trun ha mơkrah hra [ong rim hrơi kiăng pơgang hlôm hlâo tơlơi ruă tơtăng ara\ drah, drah nur hơtai bôh, tơlơi ruă gah ara\ drah hơtai bôh hăng hơdôm tơlơi ruă [u lar hyu pơkon. Bruă pơsir phun kiăng hro\ trun hra kah hăng pơhro\ trun hra lom tơnă hơbai; tu\t mă [ia\ lom [ong huă; hro\ trun ano# mơxin lom ruah mă gơnam [ong, lom tơnă hơbai hăng lom [ong huă./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương