Hing ang amăng hrơi: 12/12/2020

 

 

VOV4.Jarai - {ơi guai lo\n ia tơnap tap mơng tơring glông Đức Cơ, tơring ]ar Gia Lai, samơ\ hăng hơdip thâo gum pơgôp, gir găn rơgao tơlơi tơnap, mơnuih [on sang hăng gong gai să Ia Nan abih pran jua ngă truh kih bruă man pơdong plơi pla phrâo, pơđ^ tui tơlơi hơdip mơnuih [on sang. Ră anai mrô sang ano\ rin [ơi să do\ kơnong yu\ kơ 3% laih.

 

Plơi Tung, să Ia Nan hăng abih bang mơnuih le\ djuai ania Jarai soh. 5 thun hlâo, anai le\ plơi rin hloh mơng să Ia Nan, rim thun rơmon rơpa. Tui tơlơi phiăn, rim thun, mơnuih [on sang tơju\ pơdai sa bơyan đôc\, tơdơi kơ anun le\ pơdơi hơtut mơtăm. Yua hnun, tơlơi rin rơpa kiăo tui tlep na nao yơh. Samơ\ amăng 3 thun hăng anai, tơlơi bơwih [ong huă mơng neh met wa plơi Tung pơplih laih.

 

Pơplih amăng bruă ngă hmua, yua hơmâo kơnuk kơna ta djru phun pla dong, neh met wa hơmâo [ong hơmâo huă, hơmâo lu sang ano\ pơhrui glăi hơdôm rơtuh prăk [ơ\i amăng ha thun. Ơi Ksor Thị, do\ [ơi plơi Tung, brơi thâo, nao hrăm amăng anih pơto\p bruă, sang ano\ `u hơmâo pla 4 ektar đang boh `ông, pla plah nao 800 phun kơphê, ha thun pơhrui hơmâo năng ai `u 100 klăk prăk:

 

“Hlâo adih lo\n hmua arăng lui soh, ră anai arăng ngă hmua pla gơnam abih laih. Ră anai ta hrăm tui arăng, arăng pơblang ta ngă tui. Bơ ană bă hai nao hrăm hră lu mơn, hlâo adih [ing c\ơđai pơdơi sang hră kiăo tui am^ ama `u nao pơhmua soh, ră anai [ing c\ơđai lêng kơ nao hrăm hră”.

 

 

Plơi Sơn, să Ia Nan, tơring glông Đức Cơ pơplih phrâo.

 

Tơlơi bơwih [ong hơđong, mơnuih [on sang Ia Nan gum pơgôp man pơdong plơi pla phrâo. Ơi Nguyễn Văn Toản, khua plơi Ia Kêl, să Ia Nan brơi thâo:

 

“Ako\ thun 2020 [ing gơmơi pơkra 1.300m jơlan, abih bang c\răn jơlan pioh pơkra le\ hơmâo neh met wa kăng brơi lo\n soh. Hlâo c\i man pơkra hơget thơ ta jơnum ană plơi, pơc\rông sai to\ng ten kiăng neh met wa tu\ ư kah mơng dưi, pơtô bơblang kơ ană plơi [ing ta pơkra jơlan brơi [ing ta nao rai, ngă jơlan anăm [ơi thơ tơnap [u hơmâo lo\n le\ ta jak iâu mơnuih [on sang djru brơi. Kơ anih anom, gơnam tam le\ pơhmu hăng thun 2019 plơi pla gơmơi hơmâo đ^ tui laih, biă `u hơnong pơkă bơwih [ong huă đ^ hloh pơhmu hăng thun hlâo. Tuh pơ alin anih anom le\ tơlơi bơwih [ong đ^ tui mơn yua hnun thun anai arăng man pơdong sang do\ prong lu biă”.

 

Sang hră hơmâo man pơkra hiam, ră anai Ia Nan huăi hơmâo c\ơđai pơdơi sang hră kiăo tui am^ ama nao pơhmua dong tah.

 

 

Jơlan nao rai amăng plơi pla să Ia Nan.

 

Tơlơi ngă bruă khut khăt mơng abih bang anom bruă ]ar, hro\m hăng tơlơi tu\ ư mơng mơnuih [on sang, truh rơnuc\ thun 2020 anai, să Ia Nan hơmâo ngă 19/19 hơnong pơkă plơi pla phrâo. Kiăng yap nao hloh le\ prăk pơhrui yap tui ako\ mơnuih mơng să hơmâo rơbêh 41 klăk prăk, mrô sang ano\ rin hro\ trun do\ glăi yu\ kơ 3%. Yă Bùi Thị Thanh, Khua Jơnum min mơnuih [on sang să Ia Nan, tơring glông Đức Cơ, tơring ]ar Gia Lai brơi thâo: dưi man pơdong plơi pla phrâo [ơi guai lo\n ia rin rơpa anai le\ tơlơi pơtrut đ^ pran jua hrưn đ^ ngă pơdrong.

 

“{ing gơmơi kho\m ngă pơgiong abih djop hơnong pơkă do\ glăi, tơdơi kơ anun jak iâu mơnuih [on sang ngă tui klă bruă lăng ba sang ano\ rin, giăm rin, sang ano\ djuai [iă kiăng pơđ^ kyar bơwih [ong. Tal dua le\ djă bong hơđong bruă pơđ^ kyar hơbô| bruă pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă amăng sang ano\; tal 3 le\ iâu arăng tuh pơ alin djru ngă hmua pla pơjing kiăng hơmâo prăk pơhrui lu hloh, laih dong ngă hiư\m pă kiăng lo\m lui mrô sang ano\ rin lu hloh”

 

Hăng pran jua gir găn rơgao tơlơi tơnap, ha pran jua ngă bruă, gong gai hăng mơnuih [on sang nao hro\m ha pran, plơi pla [ơi Ia Nan amra jai hrơi pơplih phrâo, pơdrong sah./.

 

Nam Trang: C|ih – Siu H’Mai: Pơblang

         

 

 

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương