Tơlơi pơhing phrâo amăng dêh ]ar ta :

****Hrơi anai , lơ 28/11, Khoa pơ ala m’nuih [ôn sang deh ]ar ta jơnum abih bang [ơi sang rung, pơs^t pel e\p sa dua m’ta Rơ-wang bruă Phiăn, bơk’toai kơ sa dua bôh yôm do# hmâo tơlơi gum pơhiăp pha ra kơ Rơ-wang bruă Phiăn ia jrao hlô m’nong. Tui hăng jơlan h’dră, mơgoah anai, lơ 28/11, Khoa pơ ala m’nuih [ôn sang deh ]ar ta pơs^t pel e\p Tơlơi pơtrun pơs^t Hră pơkôl mơng Sang gum h’b^t djo\p deh ]ar  kơ tơlơi k’do\ng taih amang hăng tơlơi pơhiăp bruă mă [u dah phăk tơhmal ju\ săt, [u hmâo pran joa ană m’nuih [u dah ngă mlâo ană m’nuih; Pel e\p Tơlơi pơtrun pơs^t Hră pơkôl mơng Sang gum h’b^t djo\p deh ]ar kơ tơlơi dưi ană m’nuih mơng [ing [u klă drơi jan. H’dôm mông do# glăi amăng mông jơnum kơ rơ-wang bruă Phiăn ia jrao hlô mơnong. }ơtlăm hlâo kơ mông jơnum pơđu\t, Khoa pơ ala m’nuih [ôn sang deh ]ar ta pơs^t pel e\p Tơlơi pơtrun pơs^t pơplih pơkra, pơhroa nao dơng sa dua m’ta tơlơi amăng Tơlơi pơtrun pơs^t mrô 35 mơng Khoa pơ ala m’nuih [ôn sang deh ]ar ta kơ bruă mă hră ple\ roah, ple\ hră roah hăng [ing apăn bruă yoa kơ Khoa pơ ala m’nuih [ôn sang deh ]ar ta, Khul wai lăng m’nuih [ôn sang roah [u dah pơs^t; Pơs^t pel e\p Tơlơi pơtrun pơs^t lăng tui ako# bruă, hăng pơs^t pel e\p Tơlơi pơtrun pơs^t pơplih phrâo jơlan h’dră, h’drôm hră hrăm kơ ]ơđai sang hră./.

****Klăm mmo\t tom brơi, lơ 27/11, [ơi Anom bruă Khua mir sir, ơi Trương Tấn Sang, Khua mir sir dêh ]ar ta hơmâo ]ơkă jum Khua dêh ]ar Thái Lan ơi Prayuth  Chanocha, [rô djơ\ hơtal `u rai ]uă sit nik dêh ]ar Việt Nam ta. Khua mir sir hok mơak ]ơkă jum hơtal rai ]uă jơmư anai mơng Khua dêh ]ar Thái Lan ơi Prayuth Chanocha. Pơtong rơđah, Việt Nam lăng yom biă mă hăng amra ngă hrom dêh ]ar Thái Lan, Khua mir sir dêh ]ar ta bơni kơ boh tơhnal hơmâo bơkơtoai nao rai plah wah Khua dêh ]ar Thái Lan hăng Khua dêh ]ar Việt Nam, ơi Nguyễn Tấn Dũng. Khua mir sir dêh ]ar ta lăi, amra ngă gêh găl kơ bruă ngă hrom dua bơnah djop ding jum, anom bruă s^ mơdrô dua bơnah mă bruă tu\ yua hloh./.

****Tlăm tôm brơi lơ 27/11, [ơi {irô mă bruă Go\ng gai deh ]ar ta, Khoa deh ]ar ta ơi Nguyễn Tấn Dũng Bơk’toai nao rai laih hăng Khoa mir sir deh ]ar Hungary, ơi Ader Janos glăk hmâo tal rai ]oa\ gưl Kơnuk kơna deh ]ar Việt Nam. Ơi Nguyễn Tấn Dũng pơs^t yôm tal rai ]oa\ mơng Khoa mir sir deh ]ar Hungary ăt kah hăng h’dôm tơlơi pơkôl mơ\ khoa moa dua bơnah hmâo laih amra djru ngă tơlơi rô nao rai dua bôh deh ]ar đ^ kyar k’jăp dơlăm, s^t n^k, ba glăi bôh tơhnal. Khoa deh ]ar ta lăi rơđah: Kơnuk kơna deh ]ar Việt Nam ]ang rơmang k’tưn gum hrom hăng amra gum hrom k’jăp hăng Kơnuk kơna deh ]ar Hungary kiăng ngă tui h’dôm bôh yôm gum hrom kơplah wah dua bôh deh ]ar amăng h’dôm bruă, biă `u bruă bơvih [o\ng, s^ mdrô hăng tuh pơ plai, juăt hmâo laih bôh tơhnal [u lu bơhmu hăng ano# gal hăng tơlơi ]ang rơmang mơng dua bơnah./.

****Mơguah tom brơi, lơ 27/11, Sang hră kơđi ]ar tring ]ar Lâm Đồng pơphun  jơnum bơkơtoai boh thâo phrâo “45 thun ngă tui Hră pơtăn glăi mơng Hồ Chí Minh”. Nao jơnum hrom, hơmâo giăm 30 pok hră ]ih pơthâo ba pơdah, yua mơng [ing nai pơtô bruă kơđi ]ar, khua mua apăn bruă sang hră kơđi ]ar  ]ih pơblang tơlơi pơmin [uh, ano\ rơgơi tơlơi thâo hơduah ep rơđah boh yom tơlơi pơtă pơtăn glăi Khua mir sir Hồ Chí Minh. Anun le, bruă mă ako\ pơdo\ng ping gah, pơđ^ kyar gru grua boh thâo, bruă pơkrem kơdeng, pơgăn tơlơi phăk phai huă] soh sel, bruă pơklaih rơngai kơ đah kơmơi ngă tui tơlơi lăng bơkơnar plah wah đah rơkơi hăng đah bơnai, bruă pơtô hrăm kơ [ing hlăk ai ]ơđai rơnuk tơdơi; bruă wai lăng djuai ania hăng hơdră kơnuk kơna djru kơ mơnuih djuai [iă….Sa pok hră lăi pơthâo anun jing sa tơlơi ]ih amăng lăm  pran jua kiăng lăi pơthâo hăng bơngăt jua Wa Hồ kơ bruă dưi ngă laih, bruă aka [u dưi ngă, laih dơng, pok pơhai rơđah bruă ngă tui ru\ glăi, pơsir tơlơi do\ kơ [ah, kiăng ngă tui djơ\ Hră pơtă pơtăn glăi mơng Wa Hồ./.

            ****Gơnong bruă k’sem min bôh thâo phrâo hăng h’dră phrâo tring ]ar Quảng Nam phrâo pơ phun bơk’toai bôh thâo phrâo h’dôm bruă kiăng pơgang hăng ngă tui noa yôm tơlơi jơnum ngui bôh thâo đưm [ơi tring ]ar Quảng Nam. Anai le\ ako# bruă dưi ngă tui mơng thun 2012, kiăng ngă bơnga] đ^ tơlơi pơgang hăng ngă tui noa yôm tơlơi jơnum ngui dưi ba tơbiă amăng đơ đam deh ]ar. {ơi tring ]ar Quảng Nam, ako# bruă amra pơ phun pơs^t glăi h’dôm tơlơi jơnum ngui đưm, mơng anun k’sem min, pel e\p bôh n^k hăng hmâo tơlơi ba tơbiă bruă pơsir kiăng ngă tui h’dôm noa yôm tơlơi jơnum ngui đưm. Bruă bơk’toai kiăng tu\ mă tơlơi gum pơhiăp mơng h’dôm ]ô m’nuih juăt bruă gah bôh thâo đưm kiăng ngă giong h^ ako# bruă k’sem min./.

****Pơhmao mă mông pô hmua đang rơkut, [ing dop mut nao phă pơrai đang tiu, ngă răm [ăm prong kơ pô hmua. Pô sat do\ ]ih glăi hăng tơlơi pơhiăp lông lăng ]uih pran jua. Pô hmua đang arăng pơrai anun le\, Nguyễn Văn Hữu, pơ thôn Nam Định, să Dak Găn, tring glông Dak Mil, tring ]ar Dak Nông, hmua đang hơmâo 220 phun tiu truh thun pe\ boh samơ\ [ing sat [ai trơ\i h^ phun, ano\ răm [ăm truh kơ 500 klăk prăk. Hrom hăng anun lu phun tiu phrâo pla ăt [ing sat trơ\i lui mơn. {ơi anăp giăm đang tiu anun anom bruă kông an să Dak Găn ep [uh pơnăng ]ih boh hră “Adơi kơkuh kơ ih ayong khua. Kiăng bơpơtaih mơn hă”, kiăng ]uih mă pran jua tơdruă. Kông an să Dak Găn iâu pơtum hơdôm ]ô mơnuih arăng đăo đing lăng kiăng tơ`a kơđi tơlơi./.

****Mơgoah tôm brơi lơ 27/11, ê-kíp [ing ơi ia jrao [ơi Sang ia jrao Nhi đồng 1, [ôn prong Hồ Chí Minh breh pơjrao truh kih tal 1 kơ ]ơđai Tà Yên Nghiệp kơ[ah tơ[ông. Amăng bruă breh pơjrao tal anai, [ing ơi ia jrao s^t to#p [uai hăng pơkra glăi adung kơ ]ơđai ane\t anai. {ing ơi ia jrao pơs^t, anai le\ bruă breh pơjrao tơnap biă anun [le\ drah lu biă lom breh pơjrao. Laih anun, `u do# hmâo tơlơi ruă h’tai bôh mơng nge dơng samơ\ [u bơdjơ\ nao lu ôh bruă breh pơjrao. Hlâo kơ breh, [ing ơi ia jrao ngă tui laih bruă pel e\p abih bang h’dôm tơlơi ruă bơdjơ\ nao. Bruă breh pơjrao ăt truh kih mơn, dưi lăng tui tơlơi [le\ drah lom do# breh pơjrao./.

****Tui hăng tơlơi pơtong glăi mơng Jơnum min wai lăng tơlơi rơnuk rơnua jơlan glông nao rai dêh ]ar, tơdơi kơ dua thun ngă tui hră pơtrun mrô 04 mơng Khua dêh ]ar ta kơ bruă kơtưn wai lăng bruă ming pơkra, s^ mơdrô muk kaih pơgang ako\. Lu anom bruă mơdrô gleng nao yơh kơ bruă ming pơkra đuăn kjăp hloh, muk hiam djơ\ hơnong pơkă. Dơ\ng mơng blan 4 thun 2013 truh ră anai, tơhan pơlih  wai lăng jơlan glông dêh ]ar hyu tir, sem lăng, ngă hră hơmâo 6 klăk 800 rơbâo wo\t arăng ngă soh glăi tơlơi phiăn jơlan glông nao rai,  pơ hrui prăk đu\ ngă soh truh 4 rơbâo klai prăk. Amăng anun, bơtơhmal rơbeh 896 rơbâo wo\t ngă soh [u klum đuăn muk kaih pơgang ako\ lơm đ^ rơdeh thut, đơ đa đuăn [u hơmâo klơi kă./.

 

            Tơlơi pơhing phrâo dêh ]ar ta] rơngiao :

            ****Tôm brơi lơ 27/11, Bruă jơnum gưl glông tal 18 mơng Khul Gum hrom kual Nam Á (SAARC) dưi pơ phun [ơi deh ]ar Nepal pơđu\t laih hăng tơlơi lăi pơto\ng hrom lăi rơđah pơdo\ng kual Nam Á k’jăp k’tang, đ^ kyar k’jăp, jing sa amăng h’dôm bơnah gum hrom yôm phun bruă bơvih [ong hmâo bôh tu\ yoa hăng deh ]ar Khe\] hăng gru\p bơvih [o\ng pơkon glăk đ^ kyar prong dơlăm amăng kual. Amăng mông pơđu\t, Khoa deh ]ar Nepal, ơi Sukhin Koirala lo\k glăi tơhnal yôm phăn mơng tơlơi đăo gơnang tơdroă kiăng pơjing rai anih anom klă hloh kơ h’dôm tơlơi tô nao rai bruă bơvih [ong hloh dơng./.

****Amăng hơtal nao ]uă jơmư dêh ]ar Lào dơ\ng mơng lơ 26-27/11, Khua dêh ]ar Thái Lan,  ơi Prayut Chanocha hơmâo bơkơtoai nao rai hăng Khua dêh ]ar Lào ơi Tongsing Thamavong; nao mă tơngan hăng Khua git gai Ping gah, Khua mir sir dêh ]ar Lào, ơi Choumaly Sayasone;  Khua git gai wai lăng pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar Lào, yă Pany Yathoutou laih anun do\ lăng bruă k^ pơkôl pơkă ngă hrom bơvih [ong dua bơnah. Tui hăng anun, dua bơnah k^ hră pơkôl hơdor kơ bruă mă ngă hrom gah Boh thâo ia rơgơi, pok pơhai kơ]ăo bruă man pơdong sang ia jrao prong tring ]ar Bokeo ]răn II laih anun hră pơkôl ]an prăk kơ]ăo bruă ]uk pơkra jơlan dơ\ng mơng tring glông Hongsa, tring ]ar Sayaburi truh pơ tring glông Chomphen, tring ]ar Luang Prabang dêh ]ar Lào. Dua bơnah hơmâo tu\ ư nao rai bruă sem lăng  pơkă goai dêh ]ar, pơgăn tơlơi s^ mơdrô dop ma túy, ngă hrom pơsir kơ mơnuih mă bruă, kơtưn ngă hrom tơlơi s^ mơdrô, tuh pơplai, ]ơkă tuai hăng pơđ^ kyar mơnuih mă bruă; pơđ^ kyar jơlan glông hăng pơgang kjăp bruă mă wai pơgang tơlơi rơnuk rơnua kơtoai jơlan goai dêh ]ar./.

****Tôm brơi lơ 27/11, [ơi Băng Kok, deh ]ar Thái Lan, rơbeh kơ 200 ]ô khoa pơ ala hmâo Khoa {irô ding jum wai lăng K’]a\o bruă hăng tui pơplai, Ding jum wai lăng bruă s^ mdrô hăng khoa pơ ala kơ anom bơvih [ong deh ]ar Việt Nam hăng Thái Lan gum hrom bơk’toai hăng ako# `u “S^ mdrô hăng tuh pơ plai hăng deh ]ar Việt Nam: Tơhnal gal hăng tơlơi lông” yoa kơ Khoa anih jư\h pơ ala kơ bruă bơvih [o\ng deh ]ar Việt Nam [ơi deh ]ar Thái Lan pơ phun. Pơhiăp po\k pơhai bruă bơk’toai, Kơiăng Khoa ]ih pioh Jơnum min wai lăng bruă tuh pơ plai deh ]ar Thái Lan, ơi Chokedee Kaewsang pơs^t, deh ]ar Việt Nam jing anih anom s^ mdrô hăng tuh pơ plai yôm phăn ba jơlan hlâo amăng kual ASEAN. Go\ng gai deh ]ar Thái Lan hmâo lu h’dră bruă, bruă djơ\ hrom kiăng pơsur, djru gum ngă gal kơ h’dôm anom bơvih [ong deh ]ar Thái Lan pơhư prong gum hrom s^ mdrô, tuh pơ plai hăng deh ]ar Việt Nam./.

****Khua ding jum gah bruă ia jâo mơng 12 boh dêh ]ar khul OPEC, tom brơi lơ 27/11, hơmâo jơnum [ơi  plơi prong jưh jom Viênna  dêh  ]ar Áo, kiăng pơ ]rông sai kơ bruă pơsir ia jâo rơbeh anun ngă kơ noa ia jâo trun kơtang, ngă lup le] kơ lu dêh ]ar amăng khul. Jơnum OPEC hơtal anai lă\ng kah bruă mă yom biă mă amăng hơdôm thun je\ anai, pơphun amăng mông noa ia jâo trun rơbeh 40 đô lar Mi lơm sa kơthung tơnô, yap mơng blan 6 rơgao, yua dah tơlơi pơhing lăi, ia jâo lu laih, prăk đô lar trun noa, ăt kah hăng  ano\ kiăng yua ia jâo [u lu đơi ôh mơng dêh ]ar Khe] hăng châu Âu./.

****{ia\ biă mă `u 11 ]ô m’nuih djai amăng tơlơi pơtuh hlung mă h’dăng bôh pơtâo Tùng Lâm, tring ]ar Quý Châu, deh ]ar Khe\]. Tui hăng Go\ng phun pơdah ru\p deh ]ar Khe\] Chanel CCTV, tơlơi pơtuh anun truh amăng mơgoah tôm brơi lơ 27/11, lom hmâo 19 ]ô m’nuih glăk do# mă bruă amăng anih mă h’dăng. Tơlơi pơtuh ngă laih 10 ]ô m’nuih djai [ơi anun m’tam, sa ]ô djai [ơi  sang ia jrao. Rơngiao kơ anun, do# hmâo 8 ]ô m’nuih pơkon rơka ruă amăng anun hmâo 6 ]ô ruă kraih. Ră anai h’dôm khoa moa [ơi anai glăk pel e\p bôh than ba truh tơlơi pơtuh anai./.

      }ih pơblang hăng  pôr : Rơluch Xuân-Nay Jek-Siu H'PrăkČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương