Tơlơi pơhing phrâo amăng dêh ]ar ta :    

****To# tui jơlan h’dră bư\p m’nuih [ôn sang tơdơi kơ tal jơnum lok 8, Khoa pơ ala m’nuih [ôn sang deh ]ar ta tal 13, tôm brơi lơ 3/12, Khoa mir sir deh ]ar ta ơi Trương Tấn Sang hăng [ing khoa pơ ala Khul Khoa pơ ala m’nuih [ôn sang anom roah khoa mrô 1, Gru\p khoa pơ ala Khul Khoa pơ ala m’nuih [ôn sang [ôn prong Hồ Chí Minh bư\p laih m’nuih [ôn sang quận mrô 1 hăng quận mrô 3 [ôn prong Hồ Chí Minh. Amăng mông bư\p, m’nuih [ôn sang bơni laih tal jơnum lok 8, Khoa pơ ala m’nuih [ôn sang deh ]ar ta tal 13 bơk’toai kơ tơlơi gum pơhiăp h’dôm tơlơi yôm phăn, kah hăng tơlơi bơvih [o\ng m’nuih m’nam thun 2014, tơhnal gal hăng tơlơi lông amăng thun 2015, pơplih phrâo pơtô juăt, pơplih phrâo lu tơlơi pơkă amăng Phiăh phiăn pơplih pơkra, jing laih glông jơlan phiăn yôm phăn kơ đ^ kyar bơvih [o\ng m’nuih m’nam hăng pơhlôm rơnuk rơnoa pơgang lon ia… Hrom hăng anun, m’nuih [ôn sang gleng nao lăi đ^ h’dôm tơlơi [u klă amăng bruă pơtô juăt, bruă ia jrao, amăng tơlơi ngă tui tơlơi phiăn, bruă ju\ yap kông ngăn jing khom hmâo, samơ\ [u lăi pơdah ôh hăng [u dưi wai lăng anai le\ bôh than ba truh tơlơi hư\p [o\ng kông ngăn jai hrơi k’tang tui. M’nuih [ôn sang Nguyễn Thanh Doai, [ơi phường Phạm Ngũ Lão, quận mrô 1 [ôn prong Hồ Chí Minh ba tơbiă tơlơi ngă khưi khai ră anai glăk jing tơlơi răm [u pha ra ôh hăng tơlơi hư\p [o\ng kông ngăn./.

****Rơnu] mông klăm hrơi tơm brơi lơ 3/12, Khua g^t gai [irô djo\p djuai ania d/c VN, ơi Nguyễn Thiện Nhân, ma\ bruă ha\ng [irô ping gah tring ]ar Bình Định, gah bruă ngă tui tơlơi pơtru\n mơng tơlơi jơnum pro\ng tal 18 ping gah tring ]ar Bình Định. {ơi mông ma\ bruă, Khua g^t gai [irô djo\p djuai ania d/c VN, ơi Nguyễn Thiện Nhân, lăi pơyôm bia\ ma\ hdôm boh tơhnal jing  [irô ping gah, mơnuih [ôn sang tring ]ar Bình Định, hơmâo nga\ gio\ng ama\ng 4 thu\n, ngă tui tơlơi pơtru\n mơng jơnum pro\ng ping gah tring ]ar tal 18. {rô djơ\ hrơi anai, Khua g^t gai [irô djo\p djuai ania d/c VN, ơi Nguyễn Thiện Nhân, hro\m ha\ng khul khua ding kơna hơmâo jao brơi 400 klăk prăk, djru brơi mơnuih [ôn sang [ơi tring ]ar Bình Định bưp tơlơi truh yua rơbu\ kơthel tal 4 laih rơgao, laih anu\n jao gơnam brơi 4 ]ô mơnuih [ôn sang po\ng phrâo batô hyu mă akan hdang , sa ]ô 300 klăk prăk, laih anu\n [ơk pha gơnam tam brơi tơhan gak pơguai lo\n ia, sang ano\ kơnuk kơna djru ba, laih anu\n [ơk pha prăk hrăm brơi ]ơ đai hrăm hră rơgơi, ama\ng [ôn pro\ng Quy Nhơn, tring ]ar Bình Định./.

            ****Tlăm tôm brơi lơ 3/12, [ơi {irô mă bruă Kơnuk kơna deh ]ar ta, Khoa deh ]ar ta ơi Nguyễn Tấn Dũng tu\ jum Khoa anih jư\h pơ ala kơ deh ]ar Nga ơi Andrei Kovtun nao lăi pơthâo [rô djơ\ tal pơđu\t rơ-wang bruă  mơng `u [ơi deh ]ar Việt Nam. Khoa deh ]ar ta ơi Nguyễn Tấn Dũng pơs^t yôm tơlơi gum h’go#p ta#u klă mơng Khoa anih jư\h pơ ala kơ deh ]ar Nga ơi Andrei Kovtun amăng bruă pơtru\t tơlơi gum hrom bruă mă, abih bang kơplah wah deh ]ar Việt Nam hăng deh ]ar Nga amăng rơ-wang bruă mă [ơi deh ]ar Việt Nam. Khoa deh ]ar ta pơs^t tơlơi pơmin, jơlan nao djơ\ hrom mơng deh ]ar Việt Nam jing tơlơi ]ang rơmang na nao, ngă abih pran joa, hrom hăng deh ]ar Nga gir run ngă brơi tơlơi rô nao rai dua bôh deh ]ar đ^ kyar prong dơlăm, ba glăi bôh tơhnal, s^t n^k, ba glăi bôh tu\ yoa kơ m’nuih [ôn sang dua bôh deh ]ar. Khoa deh ]ar ta ]ang rơmang Khoa anih jư\h pơ ala kơ deh ]ar Nga hăng tơlơi thâo hluh dơlăm mơng pô kơ deh ]ar Việt Nam, khă hăng bruă apăn h’pă amra  hmâo dơng h’dôm tơlơi gum h’go#p s^t n^k amăng bruă ngă k’jăp tơlơi đ^ kyar mơng bruă rô nao rai dua bôh deh ]ar./.

****Mguah hrơi tơm brơi lơ 3/12, [irô wai lăng pơ\ ala brơi mơnuih [ôn sang tring ]ar Bình Phước gưl 8, hơmâo pok pơhai tơlơi jơnum tal 11. Anai le\ jơnum yôm pơ phăn, hơmâo pơs^t bruă nga\ tui gio\ng, hdôm bruă ma\ jing tơlơi jơnum pro\ng [irô ping gah tal 9 hmâo pơtru\n rai laih. {ơi mông jơnum, [irô wai lăng pơ\ ala brơi mơnuih [ôn sang tring ]ar Bình Phước, hơmâo lăi glăi hdôm tơlơi tơ`a mơng abih ba\ng mơnuih [ôn sang, laih anun khul khua ding kơna mơng [irô wai lăng pơ\ ala brơi mơnuih [ôn sang tring ]ar Bình Phước kah hăng; hơdôm jơlan hdră ako\ pơdơng glăi tơlơi đom hơnưh prăk man pơdơng pưk sang jơlan glông, phu\n ba rai tơlơi man pơdơng jơlan glông mrô 13 mơng jơlan An Lộc – Hoa Lư, man pơdơng sui đơi, jơlan hdră pơkra glăi hdôm jơlan juăt răm, [u hiam kơja\p, kiăng hơmâo rơnuk rơnua nao rai [ơi jơlan, hơdôm tơlơi [uh kơnal, kiăng ma\ pơhrui brơi prăk kơnuk kơna hiam hloh thu\n 2014, yăp lăng truh kơ  3.506 klai prăk, laih anu\n jơlan hdră tui ha\ng tơlơi pơkă 6,5 ]ô ơi ia jrao, lơm 100 rơbâo ]ô mơnuih [ôn sang./.

            ****Tôm brơi lơ 3/12, Gru\p khoa pơ ala Khul Khoa pơ ala m’nuih [ôn sang tring ]ar Dak Nông bư\p laih m’nuih [ôn sang să Quảng Phú, tring glông Krông Nô hăng să Quảng Sơn, tring glông Dak Glong, kiăng lăi pơthâo bôh tơhnal mơng tal jơnum lok 8 lăi hrom hăng h’dôm tơlơi pơhing mơ\ m’nuih [ôn sang gleng nao. Tơdơi kơ hmư\ tơlơi lăi pơthâo, abih bang m’nuih [ôn sang mơak biă kơ h’dôm bôh tơhnal mơ\ tal jơnum anai dưi ngă; hrom hăng anun lăi đ^ sa dua tơlơi akă [u gal [ơi plơi pla. M’nuih [ôn sang să Quảng Sơn le\ lăi đ^ sa dua m’ta tơlơi rơkâo kah hăng: pơkă glăi lon m’nai mơng m’nuih [ôn sang hăng h’dôm sang bruă [ơi plơi pla kiăng h’dư\ h^ tơlơi brơsoa; khom pơkra glăi bruă mă pơhrui prăk amăng sang hră; bruă ngă tui h’dôm h’dră gum djru, h’dră bruă pioh kơ m’nuih djru ngă h’kru\ đưm do# kaih hăng lu ano# akă [u gal./.

            ****Ama\ng tal hyu pơ bư\p ha\ng mơnuih [ôn sang, tơdơi kơ tơlơi jơnum lok 8, khul khua g^t gai wai lăng pơ\ ala brơi mơnuih [ôn sang dêh ]ar ta tal 13, hrơi tơm brơi lơ 3/12, khul khua g^t gai wai lăng pơ\ ala brơi mơnuih [ôn sang tring ]ar Gia lai, nao pơ bư\p ha\ng mơnuih [ôn sang [ôn pro\ng Plei Ku. Tơdơi kơ hmư\ khua g^t gai wai lăng pơ\ ala brơi mơnuih [ôn sang tring ]ar lăi pơthâo brơi boh tơhnal tơlơi jơnum lok 8, mơng khul khua g^t gai wai lăng pơ\ ala brơi mơnuih [ôn sang dêh ]ar ta tal 13 laih rơgao, mơnuih [ôn sang [ôn pro\ng Plei Ku pơdah rai pran jua hơk mơak bia\ ma\, yua dah tơlơi jơnum anu\n hơmâo pơs^t hdôm tơlơi yôm, djơh ha\ng hdră pơđ^ kyar tơlơi bơvih [o\ng huă mơnuih mơnam, lo\n ia ta. Mơnuih [ôn sang [ôn pro\ng Plei Ku, ăt hơmâo tơ`a bla đ^ hasa dua tơlơi do\ pơ\ gun [ơi plơi pla, kah ha\ng hdôm ring bruă lui raih, [u man pơdơng ôh, hơmâo pơgun truh tơlơi pơđ^ kyar laih anu\n hđo\ng tơlơi hd^p mda mơnuih [ôn sang, kơ [ah anih ngui ngor hiam klă, bruă ma\ kơ phung mơnuih tha rơma tơnăp tăp, yua [u djo\p prăk kak. Bôh nik `u,  mơnuih [ôn sang [ôn pro\ng Plei Ku, pơhiăp đ^ hdôm hrơi blan giăm ha\ng anai, [ơi plơi pla, hơmâo lu đah bơnai tơkeng ana\ djai, tơdơi kơ tơkeng ana\, kho\m lăng glăi bruă pơjrao tơlơi duăm ruă./.

****Kiăng djru brơi kơ đah kơmơi [un rin, hmâo tơlơi h’d^p tơnap tap đ^ kyar bơvih [o\ng, pơjing bruă mă, đ^ tui prăk pơhrui glăi, truh rơnu\] thun 2014, h’dôm gưl Khul đah kơmơi amăng tring ]ar Dak Lak gơgrong brơi laih hăng Sang prăk H’dră bruă m’nuih m’nam, Sang prăk gah bruă đang hmua hăng pơđ^ kyar [ôn lan… hăng abih bang prăk ]an rơbeh kơ 1.150 klai prăk, pơsir brơi kơ 96.675 ]ô m’nuih ]an đ^ kyar bơvih [o\ng. Mơng prăk dưi ]an, h’dôm bôh sang ano# tuh pơ plai laih bruă đ^ kyar tơju\ pla, rông hlô, s^ mdrô ane\t, pơdo\ng h’dôm ring bruă bơvih [o\ng hăng h’dôm h’dră: djru gum prăk tuh pơ plai, phun pla, hlô rông, pran mă bruă, djuai pơjeh, kơmok pruai… Gơnang kơ anun, djru laih 10.150 bôh sang ano# [un rin yoa kơ đah kơmơi ngă pô sang hmâo dơng tơlơi gal bơvih [o\ng huă, s^ mdrô, hrưn đ^ h’đong tơlơi h’d^p m’da./. 

            Tơlơi pơhing phrâo dêh ]ar ta] rơngiao :

            ****Khoa apăn bruă pơgang lon ia deh ]ar Thái Lan hăng deh ]ar Kur tôm brơi lơ 3/12, tu\ ư k’tưn gum hrom kiăng pơgang tơlơi rơnuk rơnoa rôk tui glông goai dua bơnah deh ]ar. Pơhiăp hăng m’nuih mă tơlơi pơhing phrâo tơdơi kơ bruă jơnum sui dua hrơi, Đại tướng Neang Phat, Khoa gơgrong bruă {irô ding jum wai lăng khul ling tơhan deh ]ar Kur brơi thâo, dua bơnah tu\ ư hrom pơtru\t tơlơi gum hrom dua bơnah yoa kơ tơlơi mơak klă, rơnuk rơnoa [ơi kual goai deh ]ar ăt kah hăng k’tưn hloh dơng bruă gum hrom pơgang lon ia hăng rơnuk rơnoa plơi pla kơplah wah dua bôh deh ]ar. Tơlơi lăi pơto\ng hrom ba tơbiă tơdơi kơ bruă jơnum dua hrơi [ơi plơi prong jư\h jom Phnom-penh, [ing khoa moa apăn bruă Pơgang lon ia deh ]ar Thái Lan hăng deh ]ar Kur tu\ ư hrom laih amăng bruă gum hrom pơjing h’dôm anih găk wai [ơi goai deh ]ar, k’tưn đ^ bruă s^ mdrô, ia jrao, ]oa\ ngui, pơgang k’do\ng s^ mdrô do\p m’nuih hăng h’dôm m’ta tơlơi ngă soh pơkon./.

****Hrơi tơ\m brơi lơ 3/12, wai lăng kơja\p tơlơi rơnuk rơnua [ơi [ôn pro\ng  pơguai Basel dêh ]ar Thụy Sỹ, hlâo kơ tơlơi jơnum khua pơ pro\ng thu\n 2014, mơng khul gru\p wai lăng rơnuk rơnua, laih anu\n nga\ hro\m Châu Âu, jơnum [ơi anai. Hdôm ara\t jơlan nao rai truh pơ\ anih tơlơi jơnum 200 met, krư\ abih. Tơhan pôlis wai lăng kơja\p ama\ng [ôn pro\ng Basel, kiăng hơmâo rơnuk rơnua brơi tơlơi jơnum pro\ng anai, lơm 2 hrơi ( hrơi anai lơ 4/12 ha\ng hrơi pơgi lơ 5/12). Khua ding ju\m pơto\m pơhiăp dêh ]ar Nga, My, laih anu\n hdôm khua mua pơ pro\ng wai lăng rơnuk rơnua, laih anu\n bruă nga\ ha\ng dêh ]ar ta] rơngiao, mơng pơlir Châu Âu, hro\m ha\ng khua ding jum pơto\m pơhiăp dêh ]ar Ukraina min hlâo amra rai jơnum hro\m mơn./.

****Khul pơlir h’b^t jar k’mar yoa kơ deh ]ar Mi ba jơlan hlâo glăk ngă tơdu bruă mă mơng khul Kơnuk kơna Islam pơanăn mă [ơi deh ]ar Iraq hăng Syria. Anai le\ tơlơi lăi pơto\ng yoa kơ Khoa ding jum pơtôm hiăp deh ]ar Mi ơi John Kerry ba tơbiă tôm brơi lơ 3/12. Pơhiăp amăng bruă jơnum blung a mơng h’dôm Khoa ding jum amăng khul pơlir h’b^t hmâo rơbeh kơ 60 bôh deh ]ar k’do\ng Kơnuk kơna Islam, ơi John Kerry brơi thâo, khul pơlir h’b^t pơ phun laih năng ai `u 1.000 bruă k’sung blah hăng rơdeh por [ơi deh ]ar Iraq hăng Syria. Khul Kơnuk kơna Islam [ơi Iraq tơdu laih hăng h’dôm khul tơhan kơnuk kơna deh ]ar Iraq hmâo mă glăi laih lu kual lon, pơhư anih anom wai lăng jum dar sa dua bôh sang măi djo\ng ia jâu./.

****Tơlơi pôr pơthâo hrơi tơm brơi lơ 3/12, khua ding jum pơto\m pơhiăp dêh ]ar Iran, prah pơgang lui h^ tơlơi lăi pơthâo, bruă rơdeh por pơblah ngă dêh ]ar anai, kơsung blah lo\n ia đăo Isalam [ơi dêh ]ar Iraq. Khua pơtruh pơhiăp mơng ding jum pơto\m pơhiăp dêh ]ar Iraq, yă Marzieh Afkham lăi tui anai; “ {ing gơmơi [u tu\ ư ôh tơlơi lăi pơthâo anai, kơ bruă nga\ hro\m khul tơhan dêh ]ar Iran [ơi dêh ]ar Iraq, pioh kdơng blah glăi lo\n ia đăo Isalam. yă Marzieh Afkham lăi tui anai dơng, Iran [u pơblih ôh jơlan hdră mơng pô, kơnong phrâo rơkâo đ^ djru brơi tơhan dêh ]ar Iraq đô], ngă tui djơ\ tơlơi phiăn ]ar kmar./.

            ****Khoa pơ ala m’nuih [ôn sang deh ]ar Prăng, lơ 2/12 pel e\p tơlơi pơtrun pơs^t rơkâo Kơnuk kơna deh ]ar anai pơs^t deh ]ar Palestin jing lon ia rơngai ha jan. Hlâo kơ anun, Khoa pơ ala m’nuih [ôn sang deh ]ar Ănglê hăng Esp`ôl ăt pel e\p mơn tơlơi pơtrun pơs^t tui anun. Tơlơi anai amra [uh jai hrơi jai hmâo lu deh ]ar gah kual châu Âu do\ng yoa tơlơi gir run pơdo\ng Kơnuk kơna Palestin kah hăng sa h’dră pioh pơtruh tơlơi rơnuk rơnoa [ơi kual Trung Đông./.

****Khul tơhan đăo Isalam Hamas brơi thâo, tơlơi răm [a\m kơnuk kơna dêh ]ar Israel, hasa tơlơi pơblah dưi mơng mơnuih [ôn sang dêh ]ar Palestin. Khua pơ truh pơhiăp mơng khul tơhan đăo Isalam Hamas, ơi Abu Zuhri lăi: “ Tơlơi răm [a\m mơng kơnuk kơna pơlir hro\m dêh ]ar Israel hasa tơlơi kơnal brơi ta [uh, tơlơi dưi mơng mơnuih [ôn sang Palestin, hasa tơlơi kơnal brơi [uh ơi Benzamin Nêtaniahu, kho\m glăm ba tơlơi thua mơng pô gơ`u [ơi kual lo\n Gaza. Tơlơi pôr pơthâo dưi hmâo mơng Hamas brơi rai, tơdơi khua dêh ]ar Israel, ơi Benzamin Nêtaniahu brơi pơdơi 2 ]ô khua mua, pơlir păn ako\ hro\m, yua hơmâo tơlơi soh kdơng glăi kơnuk kơna, laih anu\n iâo pơthưr ple\ hră ruah khua ta` hloh tơlơi pơkă [ơi dêh ]ar anai./.

     }ih pơblang hăng pôr : R]om H'Ly-Rơluch Xuân-Siu H'PrăkČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương