Tơlơi pơhing phrâo amăng dêh ]ar ta :

****Lơ 30/11, tom brơi, [ơi anom bruă Khua git gai wai lăng pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar ta, yă Tòng Thị Phóng, Kơ-iang Khua git gai pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar ta, hơmâo ]ơkă jum Khua ]ih pioh sang bruă pơ ala mơnuih [ôn sang djop dêh ]ar IPU, ơi Martin Chungong hăng khua djru bruă pơlir djop sang bruă pơ ala mơnuih [ôn sang ro\ng lo\n tơnah kơ bruă pơhlôm pơgang tơlơi ruă HIV/AIDS glăk rai  ]uă hăng mă bruă [ơi dêh ]ar Việt Nam. {ơi mông ]ơkă jum, yă Tòng Thị Phóng lăi, dêh ]ar Việt Nam hok mơak dưi hơmâo ruah jing dêh ]ar  ngă hro\m hơdră gum nao rai klâo bơnah kơ bruă pơgang tơlơi ruă HIV/AIDS kơplah wah IPU, anom bruă mơng sang gum hơb^t djop dêh ]ar hăng anom bruă pơ ala mơnuih  [ôn sang ro\ng lo\n tơnah IPU. Yă Tòng Thị Phóng đăo kơnang Jơnum bơkơtoai  hơtal anai, amra djru tu\ yua kơ tơlơi thâo hluh, bruă mă kơ [ing mơnuih ngă khua pơ ala, laih dong djru tơlơi thâo thăi kiăng ]ih pơkra, krăo lăng amăng tơlơi phiăn dêh ]ar pơdjơ\ nao kơ bruă pơhlôm pơgang tơlơi ruă HIV/AIDS. Yă Tòng Thị Phóng, Kơiăng Khua git gai pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar ta ]ang rơmang, sang bruă pơlir anom bruă pơ ala mơnuih [ôn sang ro\ng lo\n tơnah IPU amra gum hro\m tong ten hăng anom bruă pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar Việt Nam amăng bruă prăp lui kơ Hră pôr hro\m amăng jơnum [ơi Hà Nội, kiăng lăi nao  tơlơi kơtưn khut khăt mơng  [ing pơ ala rong lo\n tơnah djru hrom amăng bruă pơđ^ kyar hơđong kjăp tơdơi kơ thun 2015, kiăng pơdong  sa boh rong lo\n tơnah rơnuk rơnua, mơak klă gơyut gơyâo, mơnuih [ôn sang ngă khua pô hăng pơđ^ kyar  ./.

****Mơgoah tôm brơi, lơ 30/11, Khoa gum bruă Ding jum k’đi ]ar – Khoa Jơnum min djo\p djuai ania m’nuih m’nam deh ]ar Việt Nam ơi Nguyễn Thiện Nhân hrom hăng Gru\p khoa pơ ala Khul Khoa pơ ala m’nuih [ôn sang tring ]ar Bắc Giang bư\p laih m’nuih [ôn sang tring glông Yên Thế, tring ]ar Bắc Giang lăi pơthâo glăi hăng m’nuih [ôn sang bôh tơhnal tal jơnum lok 8, Khoa pơ ala m’nuih [ôn sang deh ]ar ta tal 13. Tơdơi kơ hmư\ tơlơi gum pơhiăp mơng m’nuih [ôn sang tring glông Yên Thế, Khoa Jơnum min djo\p djuai ania m’nuih m’nam deh ]ar Việt Nam ơi Nguyễn Thiện Nhân rơkâo tring ]ar Bắc Giang, pel e\p glăi hăng rơkâo đ^ dơng hăng Kơnuk kơna ta tui pran joa pơhlôm lon ngă đang hmua kơ m’nuih [ôn sang hăng be\ ngă rơngiă đo#] amăng bruă mă yoa lon pla kyâu pơtâo. {ơi anăp tơlơi rơkâo đ^ mơng m’nuih [ôn sang ]ang rơmang hmâo h’dră djru gum kơ kual ]ư\ siăng, kual asue\k, kual ataih kiăng ngă tui h’dôm tơhnal bruă pơkă pơdo\ng plơi pla phrâo, ơi Nguyễn Thiện Nhân lăi le\, bruă pơhlôm prăk mă yoa kiăng ngă tui sa wo\t m’tam le\ [u djo\p ôh. Kơnuk kơna ta hmâo laih glông bruă pơdo\ng plơi pla phrâo truh thun 2020, samơ\ bruă ngă tui khom k’jăp, be\ ngă tui tu\ mơng hmâo./.

****Lơ 30/11, tom brơi, Khua tơhan krên dên ơi Trần Đại Quang, Khua ding jum tơhan kông an hrom hăng khul khua mua  nao sem lăng bruă mă, boh tơhnal mă bruă thun 2014 mơng anom bruă kông an [ôn prong Hồ Chí Minh. {ơi mông mă bruă, ơi Trần Đại Quang, Khua ding jum tơhan kông an lăi, thun 2015 amra hơmâo lu tơlơi jơnum prong kơ lo\n ia, boh nik `u jơnum prong ruah khua ping gah djop gưl laih anun ruah khua ping gah dêh ]ar ta hơtal XII. Yua kơ anun, bruă mă mơng kông an [ôn prong Hồ Chí Minh khom pơgang kjăp tơlơi rơnuk rơnua kơđi ]ar, hơđong kơ mơnuih [ôn sang [ơi [ôn prong. Rơngiao kơ anun, khom pơgăn khut khăt [ing dop kưp, hyu kơplăk mă gơnam arăng nao rai [ơi jơlan glông, [ing dop mut amăng sang ano\ mơnuih [ôn sang, khom phă pơrai khul mơnuih soh sat s^  blơi ma túy, biă mă `u pơtruh nao rai dưm amăng  gơnam pơgiăng hăng rơdeh por./.

****Mơgoah tôm brơi, lơ 30/11, [ơi Hà Nội, Khul hlăk ai rơnuk Hồ Chí Minh gum hrom hăng Hră pơ phing phrâo Tiền Phong, Sang hră đại học pơtô m’nuih mă bruă m’nuih m’nam pơ phun bơk’toai “Kiăo tui Wa Hồ  na nao”. Bruă bơk’toai anai dưi pơ phun [rô djơ\ tal h’dor glăi 45 thun ngă tui Hră pơtă pơtăn pioh glăi mơng Khoa mir sir Hồ Chí Minh. Amăng jơlan h’dră, ră ruai hăng rơbeh kơ 500 ]ô ]ơđai đại học, m’nuih mu\t khul hlăk ai, lăi pơthâo kơ mông Wa ]ih pioh glăi Hră pơtă pơtăn, biă `u h’dôm bôh yôm ~u pơtă pơtăn hlâo kơ `u kloh pran, Nai prin tha Hoàng Chí Bảo lăi rơđah, “Hră ]ih pioh glăi Hră pơtă pơtăn mơng ~u kơnong kơ hmâo 1000 bôh pia le\, tơlơi pơtă pơtăn mơng Hồ Chủ Tịch pioh kơ [ing ta, jing tơlơi mơak mơng ~u djuai ania pơgi k’dih anai hăng abih bang pran joa mơng Wa hăng m’nuih [ôn sang, amăng anun hmâo m’nuih mu\t khul hlăk ai ]ang rơmang h’dôm m’nuih mu\t khul hlăk ai pơđo\k be\ởHă pơtă pơtăn pioh glăi, hrăm tui hră pơtă pơtăn pioh glăi kiăng thâo rơđah, mưn [uh, kiăng h’d^p djơ\ hăng Wa hloh, hăng Ping gah ư-ang, laih anun djuai ania Việt Nam khin h’tai”./. 

****Mơguah tom brơi, lơ 30/11, [ơi Hà Nội, Khua khul bruă man pơdong Việt Nam, Khul [ing rơgơi kơhnâo rek gru man pơdong Việt Nam, Ding jum man pơdong hăng anom bruă khua hlăk ai tơdăm dra mut phung rơnuk Hồ Chí Minh ngă hrom jơnum [ơk pri tơlơi bơni anăn Loa Thành kơ 53 mơta tơlơi rek gru pơkă tơlơi man pơdong rơgơi mơng [ing tơdăm dra hlăk ai ]ơđai sang hră gưl prong djop sang hră gưl prong đại học kiến trúc, man pơdong amăng dêh ]ar ta.  Thun anai, thun hơtal 26 pơpu\ bơni pri anăn Loa Thành dưi pơphun, kiăng pơtrut pran jua [ing hlăk ai ]ơđai sang hră rơgơi amăng bruă rek gru bruă man pơdong laih anun pơđ^ tui ia rơgơi tơlơi kơhnâo kơ bruă pơtô hrăm man pơdong, dưi ngă tui ba yua amăng tơlơi hơdip r^m hrơi hơdôm tơlơi hrăm mơng sang hră gưl prong amăng bruă man pơdong kơ` pơgi anai./.

****Mơgoah tôm brơi, lơ 30/11, [ơi [ôn prong Đà Lạt, tring ]ar Lâm Đồng ha amăng ple\ pơ phun pơgang, k’do\ng HIV/AIDS [rô djơ\ blan Mă bruă pơgang, k’do\ng HIV/AIDS mơng deh ]ar ta thun 2014. Tal anai, 14 bôh phường, să phun HIV mơng [ôn prong ha amăng ple\ pơ phun ngă lơphe\t po\k pơhai, bơk’toai, ră ruăi, jơnum khul gru\p pơgang, k’do\ng AIDS. Hăng ako# `u “{u hơne\h đuăi, kah pha hăng m’nuih djơ\ HIV/AIDS”, mông pơ phun kiăng ngă tui h’dôm bruă pơgang, k’do\ng HIV amăng m’nuih m’nam plơi pla kiăng m’nuih djơ\ HIV hmâo tơlơi dưi do# h’d^p hăng mă bruă tui tơlơi phiăn pơkă. {ơi Đà Lạt, ră anai hmâo rơbeh kơ 400 ]ô m’nuih djơ\ HIV/AIDS. Kiăng ngă tui truh kih bruă pơgang, k’do\ng HIV/AIDS khom hmâo tơlơi gum hrom klă mơng h’dôm gưl, h’dôm gơnong bruă, plơi pla ngă tui h’dôm tơlơi pơkôl mă bruă pơgang, k’do\ng AIDS./.

****Phrâo anai, Anom bruă hlăk ai tơdăm dra mut phung sang hră gưl prong Đại học Tây Nguyên tring ]ar Dak Lak, pơphun jơnum pơpu\ bơni kơ [ing hlăk ai tơdăm dra hrăm hră thâo laih anun ngă bruă hlăk ai rơgơi thun 2014. Hăng tơlơi gơ grong jing mơnuih djru hrom hăng [ing ]ơđai sang hră gưl prong, hơdôm thun rơgao, anom bruă khua hlăk ai  tơdăm dra mut phung sang hră gưl prong Đại học Tây Nguyên hơmâo gir lu bruă mă pơđ^ tui bruă gah hlăk ai, djru pơđ^ tui kơnuih mă bruă kơ khul hlăk ai mut phung pơtrut pơsur bruă mă kơ hlăk ai kơsung nao pơ anăp [ơi tring ]ar Dak Lak. Dơ\ng mơng anun, djru kơ [ing hlăk ai thâo dơlăm bruă mă hrăm hră hăng mă bruă, ai hơtai pran jua kơ bruă kơnuă. Sang bruă hlăk tơdăm dra mut phung sang hră gưl prong Đại học Tây Nguyên hơmâo pơpu\ bơni kơ 41 ]ô ]ơđai sang hră gưl prong mă bruă hur har, hrăm hră rơgơi, [ơk pri kơ 4 ]ô thủ khoa hrăm rơgơi hloh thun 2014, 10 anung prăk hrăm hră anăn tu\i apui tơlơi bơnga] ano\ kiăng, 20 anung prăk kơ ]ơđai sang hră [un rin hăng 25 anung prăk hrăm hră anăn Tây Nguyên xanh./.

Tơlơi pơhing phrâo dêh ]ar ta] rơngiao : 

****Tơdơi kơ tơhan pơlih pok pơhai ngă tui bruă pơ ]lah h^ [ing mơnuih ngă lơgreo hăng ruh abih gơnam ngă pơgun jơlan nao rai amăng [ôn prong lo\n ia Hong Kong  gah dêh ]ar Khe], do\ [uh glăi tơlơi rung răng jai tơnap tap tui. Khul gum hơb^t [ing ]ơđai sang hră gưl prong hăng khul ]ơđai sang hră hơmâo tơlơi min phrâo [ơi lo\n ia Hong Kong iâu pơthưr [ing ngă lơgreo, pơ wo\t glăi soa mă pơgăn djop jơlan nao rai amăng [ôn prong tong krah lo\n ia, lơ 30/11. Hlâo kơ anun, lơ 29/11 ăt hơmâo tơlơi pơdjơ\ sao nao rai kơplah wah tơhan pơlih hăng [ing ngă lơgreo, tơl tơhan pơlih khom mă pơkong 28 ]ô mơnuih ./.

****Khoa mir sir Palestin brơi thâo, deh ]ar Palestin amra [u pơs^t ôh deh ]ar Israel le\ sa Kơnuk kơna Hêbrơ. Amăng mông jơnum [u pơkă hlâo mơng Khoa ding jum pơtôm hiăp h’dôm bôh deh ]ar Pơlir h’b^t A-rập [ơi plơi prong jưh jom Cairo, deh ]ar Ej^p, Khoa mir sir ơi Mohmoud Abbas brơi thâo, h’dôm bruă bơk’toai hăng deh ]ar Israel mơng hlâo truh ră anai leng kơ [u hmâo tơhnal pơdo\ng pơjing ôh, yoa kơ go\ng gai Issrael ăt e\p m’ne\] pơjing h’dră kah pha djuai ania mơn hăng pơdo\ng dơng plơi pla [ơi kual lon deh ]ar Palestin. Ơi Mahmoud Abbas lăi le\, tơnap biă kiăng deh ]ar Palestin dưi do# tơgoan dơng, yoa kơ deh ]ar Israel ăt ]uih hăng go# mă mơn h’dôm kual lon dăo hăng h’dră pơdo\ng dơng sang do#, plơi pla. Deh ]ar Palestin amra rơkâo Khul pơgang tơlơi rơnuk rơnoa Sang gum h’b^t djo\p deh ]ar ba tơbiă hrơi pơkă kiăng pơđu\t tơlơi soa mă lon mơng deh ]ar Israel [ơi kual lon deh ]ar Palestin./.

****Tui hăng tơlơi pơhing phrâo AP, Khua tơhan pơlih [ôn prong Kabul dêh ]ar Afghanistan, ơi Zahir Zahir, tom  brơi, lơ 30/11,  rơkâo pơdơi bruă, tơdơi kơ plơi prong jưh jom Kabul amăng 10 hrơi rơgao hơmâo na nao tơlơi kơsung blah ngă sat mơng [ing tơhan Taliban pô ngă tuh drah pơ ]ah asar, gơ`ăm nao kơ [ing mơnuih ta] rơngiao. Khua pơtruh hiăp kơ anom bruă tơhan  pơlih [ôn prong Kabul, ơi Hashmat Stanekzai [u lăi pơthâo ôh yua kơ hơge\t ơi Zahir Zahir pơdơi bruă kơnong lăi, dơ\ng mơng hrơi tom brơi, lơ 30/11, ơi Zahir Zahir [u ngă khua tơhan pơlih [ôn prong Kabul dong tah./.

****Tơlơi pơkă hrơi Khoa yang tơkeng thun 2014 pơ phun d^k dăk [ơi djo\p rong lon. M’nuih [ôn sang h’dôm bôh deh ]ar, hăng h’dôm phiăn juăt bôh thâo ha jan glăk hmâo h’dôm bruă mă prăp lui pha ra hăng d^k dăk biă kơ hrơi jơnum Khoa yang tơkeng pơ\ anăp. {ơi [ôn prong Rio de Janeiro, deh ]ar Brazil, lom lơ 29/11, phun kyâu hngô Noel đung hăng glông ia prong hloh rong lon tơnah dưi tu^ đ^, pơ phun s^t n^k bơyan jơnum prong [ơi [ôn prong ia rơs^ anai. Giam hmâo 200 rơbâo ]ô toai ]oa\ lăng hăng m’nuih [ôn sang [ơi anai tum pơ-[u\t nao pơ\ kual Dơnao Rodrigo de Preitas Lagoon, kiăng lăng [uh tơlơi ngă yang tu^ apui phun kyâu hngô Noel prong prin k’tra#u 542 tơn hăng glông 85 me\t, dưi pơhro#p hăng 3 klăk 100 rơbâo bôh pul apui hrom hăng lu bơnga] rơđah. Hrom hăng tơlơi jơnum ngă yang tu^ apui phun kyâu hngô Noel le\ tơlơi po\k phun pơnah mlăi bơnga k’drưh k’drom, lăi pơthâo bơyan Noel d^k dăk hăng drư\p drăp [ơi Rio de Janeiro, deh ]ar Brazil./.

           ****Boh [iă `u hơmâo 14 ]ô mơnuih djai, 5 ]ô mơnuih rơka lơm hơmâo tơlơi truh rơdeh pơ jrom [ơi tring ]ar Minya, dêh ]ar Êjip. Tơhan pơlih brơi thâo, yua rơdeh đuăi hmar đơi, tơdơi kơ [u hmao pơ wêt, rơdeh prong pơgiăng gơnam anai jrom tlă nao pơ rơdeh buyt pơgiăng tuai [ơi jơlan klah amăng tring ]ar Minya, ataih mơng plơi prong  jưh jom Kairô 220 km. Tơlơi soh anai arăng lăi,  yua pô mơgăt rơdeh pơgiăng gơnam mơgăt hmar đơi pơkă hăng tơlơi pơkă./.

          }ih pơblang hăng  pôr : R]om H'Ly-Siu H'Prăk-Nay JekČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương