ANĂ LAO

 

( Lời dành cho các dân tộc khác học tiếng Jarai)

 

                                                                        Trình bày : Siu H’Đur

                                                                        Chép lời : kpasimon@vov.org.vn

                                                                                          yjekniekdam@vov.org.vn

 

          Ơ ană Lao, Lao kâo iâu ih ană Lao

            Sui ta [u hmâo apăn soang

            Kâo chang kơ ih ană Lao

            Iâu hrim hrơi ơ ană Lao

            Rơpơi hrim mlam ơ ană Lao

                        Ơ ană Lao, Lao kâo iâu ih ană Lao

                        Yăm djơ\ kơ Ih [u nao adơi ah.

                        Yăm tlao kơ Ih mơng rơbat

                        Yăm chơ[at  kơ ih mơng truh adơi nih

                        Yăm pap kơ ayong ih hrơi anai.

            Ơ ană Lao, Lao kâo iâu ih ană Lao

            Iâu ih tơhrơi [u thâo rơbat

            Hn^ ih thâo wor, ană khăp ta mơng hlâo

            Hn^ ih thâo jao, mơ\ng đưm

            Truh đưm đă ră hlâo ană Lao

                        Asơi, ih anăm pơram lui kơ ayong

                        Anham, ih anăm pơđ^ lui  kơ ayong

                        Adơi ah, tanh be\ djă kông dua ta

                        Tơpai, ayong hkat lui chi gong yơh adơi

                        Tơpai, ayong pơdong lui chi anih

                        Mă be\ m’nu\, ayong mơng jao amăng rơ-i

                   Kđi dua ta aka [u djơ\.

            Ơ ană Lao, Lao kâo iâu ih ană Lao

            Oan yơh kơ jong ayong drô adơi ah

            Oan yơh kơ drơi pô ayong rơbat

            Oan yơh kơ tơkai ayong joă adơi nih

            Hô yơh bruă ayong pơ sang

            Ktang, ayong pran khăp kơ ih adơi ah

            Tơ tă anai, ih chi dlom kông ach

            Tơ tă anai, ih chi pơtach drơi pô

                        Adơi nih ih, ayong hor kơ ih

                        Ơ ană Lao, Lao kâo iâu ih ană Lao

                        Tơpai, ih anăm pioh  [âo mơsam ôh adơi

                        Tơpai, ih anăm pơđam kơ hdom sao

                        Tơpai, ih anăm jao kơ hdom yui

                        Tơlơi ngui dua ta [u thâo wor

                        Tơlơi hor dua ta [u thâo lă, ôh adơi

                        Ih anăm rơngiă tơlơl pơmin

            Ơ ană Lao, Lao kâo iâu kơ ih ană Lao

            Tơdah le\, htai ih [u pơman, adơi ah

            Tơdah le\, pran ih [u pơmin

            Ih lăi, brơi pơthâo be\ kơ ayong adơi ah

            Ih rao, brơi  pơhmư\ be\ ayong

            Ih ru\, brơi pơdong be\ kơ ayong adơi ah

            Hnun kah, ako# ayong mơ\ng ngok

            Hnun kah, đok ayong mơng ư adơi ah

            Hnun drơi pô, ayong mơng gưt

                        Ơ ană Lao, Lao kâo iâu ih ană Lao

                        Kâo do# hlâo rơgah đơi tơkai adơi ah

                        Kâo do# hlâo gang đơi tơngan

                        {u hmâo pran joa tah kâo adơi nih

                        Hn^ ayong ngă, ih mơng hmâo

                        Hn^ ayong rơkâo, ih mơng tơl adơi ah

                        Hn^ ayong yơr, ih mơng truh…

            Ơ ană Lao, Lao kâo iâu ih ană Lao

            Khơ\ kơ ană arăng pơdrong tu\ mơn

            Khơ\ kơ k’chong arăng lu

            Ha sa hnưh, [u dong tah kơ ayong

            Ha sa k’chong, [u thâo kran tah ayong

            Đơi,   ayong rongôt kơ ih adơi ah

            Hwing…..ayong……jing….hwing…..

 

 

 

ANĂ LAO

( Lời dành cho người Jarai)

 

                                                                        Trình bày : Siu H’Đur

                                                                        Chép lời : kpasimon@vov.org.vn

                                                                                          yjekniekdam@vov.org.vn

 

           ană Lao, Lao kâo iâu ih ană Lao

            Sui ta [u hmâo apăn soang

            Kâo chang kơ ih ană Lao

            Iâu hrim hrơi ơ ană Lao

            Rơpơi hrim mlan ơ ană Lao

                        -Ơ ană Lao, Lao kâo iâu ih ană Lao

                        Yăm djơ\ kơ Ih [u [u nao adơi ah.

                        Yăm tlao kơ Ih mơng rơbat

                        Yăm chơ[at  kơ ih mơng truh adơi ni

                        Yăm pap kơ ayong ih hrơi anai.

            -Ơ ană Lao, Lao kâo iâu ih ană Lao

            Iâu ih tơhrơi [u thâo rơbat

            Hn^ ih thâo wor, ană khăp ta mơng hlâo

            Hn^ ih thâo jao, mơ\ng đưm

            Truh đưm đă ră hlâo ană Lao

                        -Asơi, ih anăm pơram lui kơ ayong

                        Anham, ih anăm pơđ^ lui  kơ ayong

                        Adơi ah, tanh be\ djă kông dua ta

                        Tơpai, ayong hkat lui chi gong yơh adơi

                        Tơpai, ayong pơdong lui chi anih

                        Mă be\, m’nu\, ayong mơng jao amăng rơ-i

                   Kđi dua ta aka [u djơ\.

            -Ơ ană Lao, Lao kâo iâu ih ană Lao

            Oan yơh kơ jong ayong drô adơi ah

            Oan yơh kơ drơi pô ayong rơbat

            Aon yơh kơ tơkai ayong joă adơi nih

            Hô yơh bruă ayong pơ sang

            Ktang, ayong pran khăp kơ ih adơi ah

                        -Tơ tă anai, ih chi dlom kông ach

                        Tơ tă anai, ih chi pơtach drơi pô

                        Adơi nih ih, ayonbg hor kơ ih

                        Ơ ană Lao, Lao kâo iâu ih ană Lao

                        Tơpai, ih anăm pioh  [âo mơsam ôh adơi

                        Tơpai, ih anăm pơđam kơ hdom sao

                        Tơpai, ih anăm jao kơ hdom yui

                        Tơlơi ngui dua ta [u thâo wor

                        Tơlơi hor dua ta [u thâo lă, ôh adơi

                        Ih anăm rơngiă tơlơl pơmin

            -Ơ ană Lao, Lao kâo iâu kơ ih ană Lao

            Tơdah le\, htai ih [u pơman, adơi ah

            Tơdah le\, pran ih [u pơmin

            Ih lăi, brơi pơthâo be\ kơ ayong adơi ah

            Ih rao, brơi  pơhmư\ be\ ayong

            Ih ru\, brơi pơdong be\ kơ ayong adơi ah

            Hnun kah, ako# ayong mơ\ng ngok

            Hnun kah, đok ayong mơng ư adơi ah

            Hnun drơi pô, ayong mơng gưt

                        -Ơ ană Lao, Lao kâo iâu ih ană Lao

                        Kâo do# hlâo rơgah đơi tơkai adơi ah

                        Kâo do# hlâo hang đơi tơngan

                        {u hmâo pran joa tah kâo adơi nih

                        Hn^ ayong ngă, ih mơng hmâo

                        Hn^ ayong rơkâo, ih mơng tơl adơi ah

                        Hn^ ayong yơr, ih mơng truh…

            -Ơ ană Lao, Lao kâo iâu ih ană Lao

            Khơ\ kơ ană arăng pơdong tu\ mơn

            Khơ\ kơ k’chong arăng lu

            Ha sa hnưh, [u dong tah kơ ayong

            Ha sa k’chong, [u thâo kran tah ayong

            Đơi,   ayong rongôt kơ ih adơi ah

            Hwing…..ayong……jing….hwing…..

 

  

AYONG HIAM RƠKƠI

                                    ( Lời dà` cho các dân tộc khác học tiếng Jarai)

 

                                                                        Trình bày : Rmah H’Yiêng

                                                                        Chép lời : Kpă Simon@vov.org.vn

                                                                        YjekNieKdam@vov.org.vn

 

          -Ơ ayong hiam rơkơi kâo adih

          Anăm taih joă sưng ayong nih

          Anăm chưng chi rơ`an ơ ayong nih

          Mlâo kơ arăng dlăng rơgah mta

          Mlâo chuk chu, mlâo bôh wah

          Hn^ le\ kâo ngă ayong nih

 

                   -Ơ ayong hiam rơkơi kâo adih.

                   Ih lăi kơ chim ph^ prong kian

                   Ih lăi kơ sư phạm prong drơi

                   Ih lăi  kư\ chur nao kơ ih.

                   Kâo bưp krah jơlan, kâo puăi lu chi mlâo

                   Kâo tlao lu kơ kư ayong nih

                   Hn^ kâo tơ`a w^t kơ ih.

                   {u thâo wih wang, [u thâo dlăng glăi

                   Rơngôt hget đơi anai ayong nih

 

          -Ơ ayong hiam rơkơi kâo adih

          Ih kiang le\ kơ mo# Thống kê

          Ih kiang le\ kơ bơnai Kế toán

          Ih kiang le\ kơ [an thâo hră

          Ană arăng pơdrong le\, sang arăng klă

          Kuk achong arăng lu thơ, hiam nih

          Hn^ kâo mă mơ\ng hmâo

          Hn^ kâo rơkâo mơng [uh

          Rơngôt hget đơi ơ hiam nih

                    Ơ ayong hiam rokơi kâo adih

                    Ta khăp le\ ta, kiang hmâo chơđai

                    Ta wai dêh char ta pô

                    Anăm khăp ôh kơ jơlan fulrô

                    Lui be\....hiam…..loa lui

                    Ta gir le\, ta kiang hmâo grat

                    Kơdat le\, ta kiăng hmâo pri

                    Ta thi le\, ta kiang hmau nai

                    Hn^ le\, kâo ngă hiam nih

 

                   -Rơngôt đơi kơ thut am^ ba

                   Rơngôt đơi kơ thut yă pơjing

                   Anăm poăi ôh, pơcheh tơlơi hning

                   Pơjing tơlơi rơngôt, pơchut tơlơi djai thơ hiam nih

 

          -Ơ ayong hiam rơkơi kâo adih

          Ih kiang le\, kơ myang tơlơi khăp

          Ih kiang le\, kơjăp tơlơi pơmin

          Hn^ le\, kâo mơng ngă, kơ ta le\

          [o# chi tha, tơdăm dra do\ pơmin

          Rơngôt-hget đơi anai hiam nih

          Kâo iâu ih m’guah tom brơi

          Kâo iâu ih mơ\ng hrơi tom adih

          Hget le\ [o#, mơ gơ a`eng hiam nih

          Mnong hget le\,  hning mơ gơ a`a`

          Rơngôt hget đơi, hn^ kâo mơng ngă dong anai./.

 

 

AYONG HIAM RƠKƠI

                                         ( Lời dà` cho người Jarai)

 

                                                            Trì` bày :        Rmah H’Yiêng

                                                            Chép lời : Kpă Simon@vov.org.vn

                                                                 YjekNieKdam@vov.org.vn

          -Ơ ayong hiam rơkơi kâo adih

          Anăm taih joă sưng ayong nih

          Anăm ]ưng ]i rơ`an ơ ayong nih

          Mlâo kơ arăng dlăng rơgah mta

          Mlâo ]uk ]u, mlâo bôh wah

          Hn^ le\ kâo ngă ayong nih

 

                   -Ơ ayong hiam rơkơi kâo adih.

                   Ih lăi kơ ]im ph^ prong kian

                   Ih lăi kơ sư phạm prong drơi

                   Ih lăi  kư\ ]ur nao kơ ih.

                   Kâo bưp krah jơlan, kâo puăi lu ]i mlâo

                   Kâo tlao lu kơ kư ayong nih

                   Hn^ kâo tơ`a w^t kơ ih.

                   {u thâo wih wang, [u thâo dlăng glăi

                   Rơngôt hget đơi anai ayong nih

 

          -Ơ ayong hiam rơkơi kâo adih

          Ih kiang le\ kơ mo# Thống kê

          Ih kiang le\ kơ bơnai Kế toán

          Ih kiang le\ kơ [an thâo hră

          Ană arăng pơdrong le\, sang arăng klă

          Kuk a]ong arăng lu thơ, hiam nih

          Hn^ kâo mă mơ\ng hmâo

          Hn^ kâo rơkâo mơng [uh

          Rơngôt hget đơi ơ hiam nih

                    Ơ ayong hiam rokơi kâo adih

                    Ta khăp le\ ta, kiang hmâo ]ơđai

                    Ta wai dêh ]ar ta pô

                    Anăm khăp ôh kơ jơlan fulrô

                    Lui be\....hiam…..loa lui

                    Ta gir le\, ta kiang hmâo grat

                    Kơdat le\, ta kiăng hmâo pri

                    Ta thi le\, ta kiang hmau nai

                    Hn^ le\, kâo ngă hiam nih

 

                   -Rơngôt đơi kơ thut am^ ba

                   Rơngôt đơi kơ thut yă pơjing

                    Anăm poăi ôh, pơ]eh tơlơi hning

                   Pơjing tơlơi rơngôt, pơ]ut tơlơi djai thơ hiam nih

 

          -Ơ ayong hiam rơkơi kâo adih

          Ih kiang le\, kơ myang tơlơi khăp

          Ih kiang le\, kơjăp tơlơi pơmin

          Hn^ le\, kâo mơng ngă, kơ ta le\

          [o# ]i tha, tơdăm dra do\ pơmin

          Rơngôt-hget đơi anai hiam nih

          Kâo iâu ih m’guah tom brơi

          Kâo iâu ih mơ\ng hrơi tom adih

          Hget le\ [o#, mơ gơ a`eng hiam nih

          Mnong hget le\,  hning mơ gơ a`a`

          Rơngôt hget đơi, hn^ kâo mơng ngă dong anai./.

 

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương