Hing ang amăng hrơi: 26/2/2021


VOV4.Jarai-Khua mua git gai mơ\ng dêh ]ar pơgang Covid 19 brơi thâo, [ing mơnuih rơgơi kơhnâo hlăk gir run ta` ba ia jrao pơgang vaccine Covid 19, pơpha tui khul mơnuih brơi tla#o pơgang hlâo. Tui hăng Khua mua git gai, pơ anăp anai ia jrao vaccine pơgang Covid 19 le\ dưi blơi djop hăng tla#o pơgang kơ abih bang ană plơi, kiăng lăng nao pơ anăp adih sui thun mơnuih [ôn sang dưi bong glăi hăng ma] kman duăm ruă laih anun tla#o pơgang kah hăng tơlơi ruă pơko\n mơ\n [u apah prăk ôh.

Amăng anun, hơmâo mơ\n [iă ia jrao vaccine tla#o pơgang pioh kơ sang ia jrao yua mơnuih [ôn sang ngă pô apah prăk, kơ hlơi [ing hơmâo prăk pơdrong [iă. Hlâo kơ anun, Khua ding jum ia jrao lăi, amăng thun anai 2021, Việt Nam kiăng hơmâo 150 klăk liêu vaccine pơgang brơi kơ ană plơi pla.

Ding jum ia jrao hơmâo ngă hră tu\ mă hlâo 30 klăk liêu mơ\ng anom bruă pơkra ia jrao Covax kiăng ba glăi pơ Việt Nam amăng 6 blan rơnu] thun 2021, laih dơ\ng blơi thim 30 klăk liêu vaccine mơ\ng kông ty AstraZeneca. Tui anun yơh, amăng thun 2021, Việt Nam him lăng amra hơmâo 60 klăk liêu vaccine pơgang Covid 19.

 

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương