Hing ang amăng hrơi: 3/2/2021

Hơdip hrom hơđong hăng klin kheng Covid 19, tơlơi pôr pơthâo 5K kiăng lăi: Khom hơmâo khẩu trang bơnal gôm [o#, khử khuẩn ia jrao rao tơngan pơgang kman-khoảng cách do\ ataih tơdruă djơ\ hnong pơkă-không tập trung đông người [u pơtum lu mơnuih-khai báo y tế khom pơhaih kơ bruă ia jrao.

Khẩu trang-bơnal gôm [o# khom gôm na nao sit nao pơ anih lu mơnuih, anih pơtum mơnuih mơnam. Truă bơnal gôm [o# ia jrao [ơi anih sang ia jrao hăng anih do\ pơ]lah phara.

Khử khuẩn: Rao tơngan hăng ia jrao rao tơngan [udah ia ]ơ[u [âo, rao rơgoh plă tơngan, ro\ng plă tơngan, rao wơ\t gơnam yua mă bruă djă apăn hăng tơngan kah hăng kal bah amăng, măi telephôn, măi ju\ yap mrô, kơ[ang grê, pơgang rơnăk sang ano\, anih pit, go\ amo\ laih anun pok sang brơi rơhaih rơhong hơdjă.

Khoảng cách, kiăng lăi do\ ataih tơdruă djơ\ hnong pơkă sit pơhiăp nao rai hăng mơnuih pơko\n

{u pơtum lu mơnuih mơnam ôh.

Pơhaih tong ten kơ bruă ia jrao, ]ih tơlơi pơhing mơ-it amăng telephôn rơgơi hăng pơ anăn App NCOVI, dưm hơdră pơtô Bluezone [ơi anih pơtô brơi: Bluezone.gov.vn kiăng hơmâo tơlơi pơthâo je] kơ tơlơi pơhing [ă kman Covid 19. Sit mưn amăng drơi jăn ta duăm hlor pơ-iă drơi jăn, pơtu\k, pha`, tơnap suă jua, khom iâu telephôn kơ mrô telephôn je] ame] mơ\ng Ding jum ia jrao tui hăng mrô 19009095 [udah mrô telephôn je] ame] [ơi tơring ]ar plơi pla pô pioh djru pơtô brơi hơdră nao khăm pơjrao rơnuk rơnua hơđong kơ ta.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương