Hing ang amăng hrơi: 14/2/2021

VOV4.Jarai-Hăng mơnuih djuai ania Bahnar, tơlơi ngă yang ngui ngor gru grua yôm hloh amăng thun le\ ngă yang huă asơi hle [udah juăt iâu }rul Col. Samơ\ hơdôm thun giăm anai ngă yang thun phrâo [ong tết djuai ania dêh ]ar jing h^ tơlơi ngă yang mơak hrom hăng djuai ania Bahnar.

Tơdah amăng hơdôm hrơi rơnu] thun sô laih rơgao, djuai ania Yuan le\ ngă yang ơi pơtâo kan ơi Táo đ^ glăi pơ adai adih laih anun ngă yang jak iâu atâo yang ơi yă glăi [ong huă ako\ thun phrâo, samơ\ djuai ania Bahnar le\ hơmâo dua tơlơi ngă yang.

Mơguah le\ ngă yang atâo ơi yă hăng tlam le\ ngă yang rơbang pơko\n. Amăng mơnong ngă yang mơ\ng djuai ania Bahnar [u prong ôh, kơnong ]uh sa drơi mơnu\ ông hăng ]eh tơpai akă [ơi gai trul, gai kut klao amăng sang.

Amăng hơdôm hrơi [ong tết ngă yang thun phrâo, dơ\ng mơ\ng tlam lơ 30 tết mơnuih [ôn sang pơtum [ơi sang rung mơ`um tơpai ]eh laih anun lăng [ing tơdăm pah boh lông [ơi tơdron, lan sang rung. Truh tlam mơmo\t, mơnuih [ôn sang adoh suang, atông ]ing ring hơgor ]ơkă thun phrâo abih ha mlam.

 

Ngă yang ngui ngor mơak mơ\ng djuai ania Bahnar

Mơguah hrơi tal sa jing mùng 1 tết, laih tu\i apui diăn, dưm po\ bơnga [ơi tơrưng ngă yang H’bia, boh troh hăng bơnga arăng dưm amăng kơ[ang tơrưng ngă yang atâo, [ing đăo le\, ană plơi pla đăo nao jơnum pơ sang ơi adai iâu lăi, kiăng ơi adai do\ hrom sang ano\ thun phrâo hiam drơi jăn, lo\n ia rơnuk ngă sang rơnang ngă hmua; hrơi tal thun phrâo iâu lăi kơ abih bang mơnuih amăng sang ano\, iâu lăi bơngăt mơnuih amăng sang ano\ đuăi nao laih kiăng kơ pơklaih mơ\ng anih do\ kơđông; hrơi tal klâo tết le\ iâu lăi kơ bruă ngă pưk hmua, djuh ia mơak klă rơnuk rơnua, ngă pưk brơi rơnang, ngă sang brơi prong, pla tơrong pơhang boh lu, pơdai jor kơtor rơbêh rơbai, trơi pơđao yâo mơak.

Tơdơi kơ iâu lăi hăng pơđok hră ơi adai pơhiăp, ană plơi pla hyu ]uă jơmư trư găn sang ano\ tơdruă, pơpu\ nao rai thun phrâo hiam drơi jăn. Amăng hơdôm hrơi ngă yang thun phrâo, djuai ania Bahnar ]uh apui, to\ apui hrơi mlam [u brơi thăm ôh laih anun pok amăng ]ơkă tuai nao ngui pơ sang.

Hơdôm mơta mơnong [ong huă amăng hơdôm hrơi [ong tết ngă yang thun phrâo  djuai ania Bahnar [u hơmâo prăp lui lu kah hăng ngă yang huă asơi hle ôh, samơ\ mơnong [ong huă pơkra ming ăt [u [iă lơi kiăng ngă yang hăng [ong huă mơak jơman.

Ngă yang thun phrâo djuai ania mơnuih djuai ania Bahnar ăt anung [a` tek kah hăng adơi ayong Yuan mơ\n tơlơi Bahnar lăi Ư guôt. Ano\ pơjing rai [a` le\ braih điơ\ `ar, rơtă mơtah, a`ăm mơnong un, bui, anung hăng hla pơtơi hla ko], akă hăng hlak, hre\ ]rek mơ\ng kơđuh djrao pơ-ô [udah hre\ huai. A`ăm mơnong pơhang [ơi pra apui juăt [ong le\ a`ăm mơnong tơkuih, mơnong kơbao, mơnong hlô glai djơ\ ]ơđông, kap……

Amăng hrơi ngă yang thun phrâo asơi arăng [u huă đơi ôh, [ong điơ\ phung amăng đing phông [udah brông hăng đing pơ-ô djrao, Asơi brông djuai ania Bahnar juăt koh djrao, pơ-ô do\ mơda [iă, pioh glăi sa atu\t, pat sa bơnah hơjung hơmâo amăng ]ro# nao braih điơ\, `ar. Giong anun hơkăt glăi ba đing anun pơhang [ơi a apui. Apui a [ong gah rơngiao lăng đing pơ-ô asơi brông khiă samơ\ ]ơđek lăng amăng lăm phuang [âo bơngưi jơman biă mă.

Tơpai ]eh mơ`um amăng hrơi tết le\ ăt phara hăng hrơi tơđar mơ\n yua dah tơpai kong [u djơ\ hăng asơi anih hơbơi plum [lang [udah kơtor ôh, arăng tơnă hăng braih điơ\ ju\, mriah, tơnă hăng asơi pơdai k^, kong tơpai. Tơpơi ăt arăng tul pơkra mă mơ\n, pơjing rai mơ\ng hmôk kyâo, akha, hơbơi kuaih, rơya tul hăng braih pơjing tơpơi, anun tơpai ăt mơ`um [âo bơngưi jơman biă mă.

Tui hăng tơlơi pơmin mơ\ng đưm djuai ania Bahnar kual Dap Kơdư, hơdôm hrơi ako\ thun phrâo jing hrơi mông yôm pơphăn biă mă, anun yơh, kơwưh kiăng hơmâo, rơkâo kiăng [uh. Ngă yang thun phrâo, arăng pơdong gong kut klao pioh ngă yang h’u\ thun phrâo. Gong kut klao arăng pơdong tong krah plơi đưm adih, pơdong gong kut klao amăng mơguah yua dah Bahnar lăi pơpu\ kơ yang hrơi. Gong kut klao kah hăng tơdrông pơtruh nao rai lo\n hăng adai laih anun pioh kơ mơnuih [ôn sang iâu lăi, rơkâo kơ yang rơbang pơgang ba, djru ia hơjan rơnang bơyan phang mơak, sa thun hơmâo lu tơlơi tơphă tơphai hloh.

Nay Jek: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương