Hing ang amăng hrơi: 4/3/2021

VOV4.Jarai - Do\ng amăng hơdôm tơlơi jơnum ngui “Ao dai – Gru grua bôh thâo đưm Việt Nam”, hơdor glăi 111 thun hrơi Jar kơmar pioh kơ đah kơmơi hrơi (8/3/1910 – 8/3/2021), mơguah lơ 3/3, Sang djă pioh gru grua đah kơmơi hrơi Việt Nam pơphun ngă lơphet tu\ mă ru\p, gơnam tam hră pơ-ar mơng 23 ]ô mơnuih amăng anun hmâo pô mă bruă gah pơtom hiăp, pô hyu mă tơlơi pơhing phrâo gah ru\p, đah kơmơi ngă ơi ia jrao hăng hơdôm mơnuih dăp hơdră băn ao dai. Hơdôm gơnam hmâo jao brơi kơ Sang djă pioh gru grua đah kơmơi hrơi anun le\: Ao dai mơng Khua anih jưh pơ ala kơ Việt Nam Nguyễn Phương Nga (2 blah ao dai), Kơ-iăng Khua hơđăp Ding jum pơtom hiăp, Khua Khul pơlir hơbit hơdôm khul giăng mah Việt Nam; 20 blah sum ao dai mơng 20 ]ô mơnuih dăp hơdră băn ao amăng [ut hơduah e\p djă pioh rơbêh kơ 1000 blah sum ao dai dưi lăi pơthâo laih amăng mông pơdah “Băn ao dai – gru grua bôh thâo đưm Việt Nam” [ơi Văn Miếu Quốc Tử Giám pơphun amăng blan 6/2020; giăm truh 400 pok ru\p hmâo anăn `u lăi kơ gru hiam amăng bruă mă hăng tơlơi hơd^p mơda mơng đah kơmơi mơng Pô hyu mă tơlơi pơhing phrâo – Pô ]ơphin ru\p Đinh Quang Thành… Hơdôm hră pơ-ar, gơnam tam anai amra dưi pơdă prưng [ơi tal 1 Sang djă pioh gru grua đah kơmơi Việt Nam mơng ră anai truh abih lơ 8/3/2021./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương