Hing ang amăng hrơi: 3/3/2021

 

VOV4.Jarai-Thun 2020 lĕ thun tơnap tap biă mă kơ anom  bruă ia jrao Dak Lak lơ̆m hơmâo sa rơwư̆ dua mơta tơlơi duăm ruă klin kheng ngă, anun lĕ klin Covid 19, klin kman ngă ruă rơkông đok. ƀơi anăp kơ tơlơi tơnap tap anun, hăng tơlơi glăm ba laih anun bruă ngă khut khăt mơ̆ng ƀing nai ia jrao, ơi ia jrao hăng abih bang mơnuih mă bruă amăng anom bruă ia jrao tơring čar Dak Lak hơmâo pơtrut đuăi hĭ yơh klin kheng, kiăng ba glăi tơlơi mơak kơ mơnuih ƀôn sang.

Pô čih tơlơi pơhing phrâo Gong phun jua pơhiăp Việt Nam dŏ ƀơi kual Dap Kơdư hơmâo bưp, ră ruai hăng Nay Phila, Khua Gơnong bruă ia jrao tơring čar Dak Lak kơ hơdôm tơlơi gir run sa thun rơgao laih anun pok pơhai bruă mă wai pơgang tơlơi suaih pral kơ mơnuih ƀôn sang, pơhlôm pơgang klin thun 2021.

-Ơi ơi Nay Phila, thun hlâo anom bruă ia jrao Dak Lak hơmâo bưp lu tơlơi tơnap tap lơ̆m sa rơwư̆ hơmâo dua klin ƀă, anun lĕ klin Covid 19 hăng kman ngă ruă rơkông đok. Anom bruă ia jrao tơring čar Dak Lak hơmâo hơdôm hơdră hơgĕt pơsir hĭ dua klin anai ? 

-Nay Phila:  Hăng klin kman ngă ruă rơkông đok lĕ tơdơi kơ ƀuh hơmâo mơnuih ƀă, hlong pơgăn anih mơtam laih anun brơi tlâ̆o ia jrao vaccine pơgang kma ngă ruă rơkông đok mơtam. Bơ klin Covid 19 lĕ aka ƀu hơmâo ia jrao vaccine ôh yua kơ anun bruă ngă blung a khŏm kang anih pơgang, hơduah ĕp tui kru hăng mă drah, mă ia khak, ia bah pioh ba pơčrang tơdah ƀuh kiăng hơmâo hơdră bong glăi hŭi lar hyu amăng plơi pla.

 

Kơ mơnuih mă bruă lĕ rơngiao kơ jak abih bang ƀing mă bruă amăng gơnong bruă ia jrao ƀu hmâo pô pơdơi ôh laih anun jak iâu ƀing hrăm gah bruă ia jrao djru hrom wơ̆t hăng ƀing pơdơi abih thun bruă hai, ăt glăi djru hrom mơ̆n pơhlôm pơgang Covid. Hrom hăng anun, iâu pơthưr dơ̆ng lu ơi ia jrao pơdơi abih thun bruă phrâo hơdôm thun giăm anai glăi djru hrom hăng jak iâu ƀing hrăm ơi ia jrao thun tal rơnuč laih, brơi gơñu djru hrom amăng bruă pơhlôm pơgang klin kiăng djru mă ia bah, ia khak ƀudah mă drah mơnuih duăm ruă pioh ba pơčrang kman giong anun kăng anih pơgăn ƀu brơi tơbiă hyu ôh mơ̆ng anih hơmâo klin.

-Bơ hơdôm hơdră pơgang tơlơi suaih pral kơ mơnuih ngă bruă gah ia jrao hăng pơgăn anŏ ƀă hyu kman gơnong bruă ia jrao pok pơhai ngă tui hiưm pă ơ ơi ?

-Nay Phila: Anom bruă ia jrao lăi pơthâo hăng Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar brơi blơi gơnam yua mă bruă pơhlôm pơgang djop mơnuih mă bruă gah ia jrao ăt kah hăng man pơdong anih pơčlah phara, brơi ƀing ngă bruă gah ia jrao dŏ amăng mông mă bruă djru pơhlôm pơgang klin, tăp năng wơ̆t hăng mơnuih ƀă laih kman kiăng hmâo anih pơjrao djơ̆ lăp, mă drah, ia khak ƀudah tui kru ĕp mơnuih hơmâo jĕ giăm hăng pô ƀă kman.

Kơnong kơ sang ia jrao lĕ rơngiao kơ ngă tui Djơ̆ hră pơtrrun mrô 3088 mơ̆ng Ding jum ia jrao, 4 hơdră tơring čar pơtrun dăp lui hơdră pơhlôm hlâo amăng mông ječ ameč, pơkra ming anih dŏ anih ngă sang ia jrao pơjrao mơnuih ruă ƀă kman, bĕ hĭ tơlơi mơ̆ sa boh sang ia jrao, ngă dua boh anih pơkă lăng hăng pơjrao pơčlah phara mơtam.

-Klin Covid tal 3 anai hơmâo glăi dơ̆ng giăm hrơi ngă yang thun phrâo ƀong tết Tân Sửu laih rơgao, ngă kơ anom bruă ia jrao tơring čar Dak Lak ăt khŏm răng lui hlâo kơtang biă yua tơring čar Gia Lai, tơring čar giăm hăng Dak Lak hơmâo laih mơnuih ƀă klin amăng plơi pla. Anom bruă ia jrao tơring čar Dak Lak hơmâo hơdră hơgĕt pioh bong glăi hăng tơlơi anai?

-Nay Phila: Amăng hơdôm hrơi ngă yang thun phrâo ƀong tết abih bang ƀing ngă bruă gah ia jrao, ơi ia jrao, nai ia jrao ƀu hơmâo pô hlơi pơdơi ôh laih anun pơpha mă bruă 3 wơ̆t bơblih nao rai amăng sa hrơi ăt kah hăng iâu pơtum djop mơnuih hăng mă yua djop mơta gơnam mă bruă pơhrua nao laih anun ƀing gơmơi pơmin nao kơ hơdră amra jak iâu abih bang mơnuih mă bruă amăng gơnong bruă ia jrao gah ling tơhan kông an, ling tơhan blah ngă wơ̆t hăng ƀing pơdơi abih thun bruă laih ăt djru hrom mă bruă sit hơmâo klin hơđuh rai.

Anai lĕ tơlơi gir run ƀu thâo gleh ôh gah anom bruă ia jrao khŏm ngă kiăng kơ tơring čar Dak Lak hơđong rơnuk rơnua, ngă tui djơ̆ bruă mă pơgang hăng pơjrao tơlơi duăm ruă amăng bơyan mơak thun phrâo ƀong tết laih rơgao.

-Ơ lah, bơni kơ ih hŏ!

Nay Jek-Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương