Hing ang amăng hrơi: 27/2/2021

VOV4.Jarai - Dong mơng hrơi ‘’Plơi đah kơmơi djuai ania [iă man pơdong plơi pla phrâo’’ blung a ako\ pơjing [ơi plơi Kon Lung, să Đăk Tơ Lung, tơring glông Kon Rẫy amăng blan 10/2018, truh ră anai amăng tơring c\ar Kontum hơmâo dong 23 ‘’plơi đah kơmơi djuai ania [iă man pơdong plơi pla phrâo’’. Mơng anun, pơhưc\ lu mơnuih mut hro\m hăng ngă tui tơlơi thâo, pran gơgrong hro\m hăng [ing ding kơna, đah kơmơi djru man pơdong plơi pla phrâo.

Tui hăng Khul pơlir hơbit đah kơmơi tơring c\ar Kontum, tơdơi kơ 3 thun pok pơhai ngă tui ako\ bruă ‘’plơi đah kơmơi djuai ania [iă man pơdong plơi pla phrâo’’, khul đah kơmơi hơmâo hmao tlôn, thâo pơc\eh phrâo, pok pơhai lu bruă mă sit nik, lăp djơ\ hăng tơlơi kiăng [ơi [on lan, pơlir hơbit hăng ngă tu\ yua 11 hơnong pơkă mơng ‘’plơi đah kơmơi djuai ania [iă man pơdong plơi pla phrâo’’ hăng 19 hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo; pơtrut [ing ding kơna ngă tui tơlơi thâo amăng pơđ^ kyar bơwih [ong huă, djă pioh gru grua djuai ania pô, pơgang ayuh hyiăng, pơhlôm rơnuk rơnua. Truh ră anai, hơmâo ako\ pơjing 24 ‘’Plơi đah kơmơi djuai ania [iă man pơdong plơi pla phrâo’’ [ơi 10 boh tơring glông, plơi prong amăng tơring c\ar.

 

Adơi amai [ơi ‘’plơi đah kơmơi djuai ania [iă man pơdong plơi pla phrâo’’ Đăk Tăng, să Sa Nghĩa pơklaih mơng [un rin yua kơ rông rơmô

 

Hănng hơbô| bruă ‘’plơi đah kơmơi djuai ania [iă man pơdong plơi pla phrâo’’ [ơi plơi Kon Lung, să Đăk Tơ Lung, tơring glông Kon Rẫy, truh ră anai abih bang 11 hơnong pơkă ‘’plơi đah kơmơi djuai ania [iă man pơdong plơi pla phrâo’’, pơgôp ngă pơgiong hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo [ơi să Đăk Tơ Lung anun le\: Jơlan tuh [êtông pơkuh nao rai amăng plơi pla glông 5 km, jơlan pla bơnga dua bơnah glông 500 m; hơmâo 1 hơbô| bruă ‘’Lan sang kâo mơtah – agaih – hiam’’ hăng 38 boh sang ano\ mut hro\m, 1 hơbô| bruă ko\ng tơpai c\eh, ko\ng asơi điô| ngă tơpai hăng hla kyâo glai hơmâo 10 c\ô ding kơna mut hro\m; pơphun na nao bruă rơmet agaih kơtuai tui jơlan glông laih dong jum dar sang drông amăng hrơi rơma r^m wo\t hrơi tơjuh; plơi pla [u hơmâo sang tơ\i dong tah.

Hơdôm ‘’plơi đah kơmơi djuai ania [iă man pơdong plơi pla phrâo’’ do\ glăi amăng tơring c\ar Kontum lêng kơ ngă tu\ yua amăng bruă man pơdong plơi pla phrâo. Djop plơi pla hơmâo pok pơhai ngă tu\ yua sa, dua hơnong pơkă anun le\: Jơlan glông, plơi pla agaih rơnăk, huăi dơluh bor amăng bơyan hơjan, ba gru le\ plơi Kon Hơ Ngo Kơ Tu (să Vinh Quang, plơi prong Kontum) pơkra ming 3 ară jơlan hăng nua `u giăm 1 klai prăk. Hơnong pơkă đah kơmơi djuai ania [iă pơjing bruă mă amăng sang ano\ [udah amăng plơi pla hăng ‘’grup pơlir hơbit rông rơmô’’ [ơi [ut plơi 5 (să Diên Bình, tơring glông Đăk Tô) hơmâo 24 c\ô ding kơna, rông 78 drơi rơmô. {ơi tơring glông Sa Thầy, hluai tui hơdôm bruă mă hơmâo djru brơi 35 drơi rơmô ania, 15 boh ia bơmun, pơphun pơtô brơi bruă rông rơmô, djru brơi 45 boh sang ano\ pơklaih mơng [un rin.

 

Plơi đah kơmơi djuai ania [iă man pơdong plơi pla phrâo Kon Lung, să Đăk Tơ Lung

 

Hro\m hăng anun, hơbô| bruă ‘’plơi đah kơmơi djuai ania [iă man pơdong plơi pla phrâo’’ [ơi Kontum ăt hơmâo wo\t hơdôm hơnong pơkă pơko\n anun le\: {u hơmâo c\ơđai rơwang yua kơ[ah gơnam [ong hăng lui sang hră; pơjing plơi pla mơtah-agaih-hiam, rơnuk rơnua, djop sang ano\ hơmâo sang juă glai hăng rông hlô mơnong amăng drông war pơhlôm agaih rơnăk amăng plơi pla; djop sang ano\ hơmâo ia yua hơdjă djơ\ hăng arăng pơkă. Đah kơmơi djuai ania [iă [ơi djop plơi pla gir run mă pô, gơgrong amăng bruă man pơdong plơi pla phrâo; plơi pla pơhlôm rơnuk rơnua, hơđong, [u hơmâo hlơi [om amăng sui thun, anăm brơi hơmâo kơđi prong.

Sit biă `u amăng 3 thun pok pơhai ako\ bruă brơi [uh, hơdôm ‘’plơi đah kơmơi djuai ania [iă man pơdong plơi pla phrâo’’ [ơi Kontum hơmâo lu tơlơi pơgôp prong prin, tu\ yua amăng bruă man pơdong plơi pla phrâo [ơi [on lan. Kiăng kơ ngă tu\ yua [iă dong ako\ bruă anai, pơ anăp anai, djop gưl Khul đah kơmơi amăng tơring c\ar to\ tui pơtrut kơtang bruă pơtô pơblang tơl [ing ding kơna, đah kơmơi, kơtưn pơlir hơbit hăng jak iâu lu mơnuih gum pơgôp brơi plơi pla, gir run pơgiong hơdôm hơnong pơkă mơ\ Ako\ bruă ba tơbiă amăng rơwang thun 2020-2025.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương