Hing ang amăng hrơi: 13/2/2021

VOV4.Jarai-Plơi Jiê Yuk, să Dak Phơi, tơring glông Lak, tơring ]ar Dak Lak jing anih do\ djă pioh lu gơnam gru grua hiam đưm djuai ania Mnông. {ơi anai, r^m thun mơnuih [ôn sang lêng kơ jơnum pơphun tơlơi ngă yang huă asơi hle, hơdor glăi bruă gru grua hiam đưm djuai ania. Biă mă `u, grup atông ]ing arăng juăt jak iâu hyu pơdah amăng tơring ]ar hăng truh pơ plơi Gru grua djop djuai ania Việt Nam, Đồng Mô-Sơn Tây-Hà Nội. Ơ Y Krai }il, tha plơi {uôn Jiê Yuk hơdor glăi:

Mơ\ng đưm adih djuai ania Yuan iâu le\ Tết, bơ gơmơi iâu le\ ngă yang thun phrâo, mơak thun phrâo, huă asơi hle. R^m wơ\t tui anun, ngă yang pơpu\ kơ drơi jăn, iâu lăi bơngăt pưodai hăng yang rơbang rơnu] thun.

Mơnuih [ôn sang pơphun ngui ngor mơ`um tơpai, atông ]ing adoh suang. Tơlơi ngă yang ngui ngor mơak biă mă, jak iâu abih bang je\ giăm ataih hai, rai huă [ong a`ăm mơnong mơnu\, bui mơak hrom hơbit, jơngum. {ing tha rơma pơtă pơtăn pơtô lăi ană tơ]ô gir mă bruă bơwih [ong huă, hrăm hră truh ki, djop thun le\ nao sang hră yơh”.

Ơi Kpă Phil, [ơi plơi Tân Tuk, să Ia Mlah, tơring glông Krông Pa, tơring ]ar Gialai brơi thâo, gơnam [ong tui phiăn juăt mơng djuai ania Jarai amăng tal Tết hăng hơdôm hrơi jơnum ngă lơphet yôm phăn lu mơta. {ing gơmơi juăt tơnă hơbai mă [ia\, kiăng djă pioh glăi gơnam [ong huă đưm. Ơi Kpă Phil brơi thâo:

 “Tết anai, [ing gơmơi prăp lui gơnam [ong mơnu\ om, a`ăm mơnu\ ]oh ko\p tui phiăn juăt đưm hăng abih bang gơnam yua pơkra a`ăm prăp lui ngă yang pơpu\ ơi yă hmâo amăng sang pô ]ơkă thun phrâo mơ-ak mơ-ai.

Kơnong kơ [a` djop mơta khom hyu blơi pơ\ ]ơ hăng [a` tét anung mă. Hơdôm djuai a`ăm mơnong om, om hla tui phiăn juăt đưm, khom om tơsa\ hơdjă amra [ong huă mơng jơman đok. Rơngiao kơ anun, hmâo a`ăm mơnong tơ]oh, tơ]oh săn tơdơi kơ anun kơhul, kop, tui anun đo#]”.

Nay Jek-Siu H’Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương