Hing ang amăng hrơi: 23/1/2021

VOV4.Jarai - Plơi prong Đà Lạt (Lâm Đồng) phrâo tu\ yap ngă pơgiong amăng man pơdong plơi pla phrâo hro\m hăng 2 boh plơi prong pơko\n anun le\ Bảo Lộc [ơi tơring c\ar Lâm đồng hăng Lào Cai [ơi tơring c\ar Lào Cai. Kơ-iăng Khua dêh c\ar ta ơi Trịnh Đình Dũng phrâo k^ hră pơsit tu\ yap hơdôm plơi prong ngă pơgiong tui hơnong pơkă plơi pla phrâo amăng thun 2019.

Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar Lâm Đồng amra gơgrong lăi pơthâo hăng git gai plơi prong Đà Lạt hăng plơi prong Bảo Lộc to\ ngă tui hăng hrưn đ^ hơnong pơkă, đing nao hơdôm hơnong pơkă wai pơgang ayuh hyiăng kiăng pơhlôm hơđong amăng man pơdong plơi pla phrâo.

Tui hăng lăi pơthâo mơng Jơnum min mơnuih [on sang plơi prong Đà Lạt, 4 boh să amăng plơi prong hơmâo pơgiong 19/19 hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo. Bruă tuh pơ alin pơkra ming hơnoh ia, dơnao pơko\ng ia hơmâo đing nao kiăng kơ pơhlôm brơi 85%  ia pruih brơi đang hmua mơnuih [on sang; pơhrui r^m ako\ mơnuih [ơi r^m boh să giăm 55 klăk prăk/mơnuih/thun.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương