Hing ang amăng hrơi: 7/3/2021

VOV4.Jarai - Jơnum ngui huă asơi hle le\ phiăn jơnum ngui yôm phăn hăng prong hloh amăng sa thun mơng djuai ania Hơdang [ơi tơring glông Đak Tô, tơring ]ar Kontum. Tơlơi ngă yang jơnum ngui pơphun hăng lu hơdră kiăng ngă yang hăng hơdôm tơlơi adôh suang ngă brơi hrơi jơnum ngui huă asơi hle hmâo lu tu\ yua bôh thâo hăng ngă kơja\p pran jua plơi pla.

           

Tơdơi kơ yuă prah pơdai giong, djuai ania Hơdang [ơi să Đak Trăm, tơring glông Đak Tô pơphun ngă yang jơnum ngui huă asơi hle. Ăt kah hăng Tết tui phiăn juăt mơn, anai le\ phiăn ngă yang jơnum ngui yôm phăn hloh mơng djuai ania Hơdang [ơi Đak Trăm lăi ha jăn, đơ đam tơring glông Đak Tô lăi hrom. Tui hluai kơ phiăn juăt mơng rim plơi pla mơ\ tơlơi jơnum ngui dưi pơphun anet [udah prong pha ra.

           

Lom pơdai pơphun tơsa\, tha plơi tu\ ư hrom mă hrơi klă kiăng prăp lui pơphun ngă yang huă asơi hle. Hơdôm bôh sang ano# gơgrong hlâo pơkra glăi sang do#, gơnam mă yua amăng sang kiăng ]ơkă yang pơdai lom ba găi mơng hmua. Tơdơi kơ anun, rim sang ano# nao pơ\ hmua pơdai pô, yua phun ale do# asăt dje ngă gru hơdôm anih anom rua] pơdai hăng ngă tui hơdôm phiăn juăt hlâo kơ rua] pơdai. Tơdơi kơ rua] pơdai giong, gơ`u ba glăi pơ\ atông pơdai rak lui, rim sang ano# gui sa bôh rêu pơdai prong glăi pơ\ sang pioh ngă yang huă asơi hle. Phiăn ngă yang huă asơi hle mơng djuai ania Hơdang, juăt pơpha jing 2 ]ra\n, ]ra\n sa le\ huă asơi hle [ơi rim sang ano# hăng ]ra\n dua le\ mơ`um tơpai mơ-ak pơdai hle [ơi sang rông.

           

Gru\p atông ]ing hơgor plơi Đak Rô Gia, să Đak Trăm pơdah atông ]ing hơgor amăng mông ngă yang huă asơi hle 

Mơguah [ơi plơi Đak Rô Gia, tơdơi kơ [ing đah rơkơi kơja\p pran suaih pral pơdong giong go\ng drai [ơi sang rông, abih bang [ing đah rơkơi, ană đah rơkơi mơng tha truh kơ muai amra tum pơ[u\t jing gru\p nao pơ\ rim sang huă asơi hle, hơ-ư\] hmưi pô sang sa thun phrâo bơyan pơdai jor kơtor lu. Tui hăng phiăn juăt, hlâo adih, lom mơnuih [ôn sang do# hui, gru\p mơnuih amra nao rim sang amăng plơi [o\ng huă [u lui lơi sang hơpă ôh. Samơ\ ră anai, plơi hmâo lu mơnuih do# anun hơdră pơphun hyu [o\ng huă ăt hmâo pơplih h^ mơn.

           

Tha plơi A Hiền brơi thâo: “Plơi hmâo 206 bôh sang ano#, tơdah tui tơlơi pơkă, abih bang plơi khom weh nao ]uă [ong huă [ơi 206 bôh sang. Tui anun amra dlêh glar biă, bơdjơ\ nao tơlơi suaih pral, anun plơi pơsit pơpha jing hơdôm gru\p kiăng pơphun rơguăt hloh”.

           

Pơ-iă đăng yang hrơi do\ng, tơdơi kơ huă asơi hle giong [ơi rim gru\p sang ano#, tha plơi A Hiền tum pơ[u\t hơdôm pô sang kiăng lăi pơthâo phiăn ngă yang “Mơ-ak pơdai hle” mơng plơi. Tơdơi kơ hơdôm bôh sang ano# amăng plơi gui ]eh tơpai hăng gơnam pioh ngă yang ]ơkă pơdai hle [ơi sang rông, tha plơi atông hơgor lăi pơthâo jak iâu ană plơi nao gum hrom.

           

Tha plơi A Hiền buh đ^ hăng dlông drơi `u băn ao djuai ania pô, phai yang: “Ơ yang ia krông, ]roh hnoh anăm pioh ia thu ngă krô phun pơdai, anăm ngă ia ling dăo phun kyâu pơtâo ôh. Ơ yang pơdai anăm brơi ]im brim, tơkuih arong hlăt pơ]ra\m pơdai ôh. Hrơi anai bơngat pơdai glăi hăng plơi pla, rơkâo yang pơdai brơi [ing gơmơi truh thun phrâo hmâo pơdai jor, kơtor lu, anăm pioh kơ[ah pơdai pioh huă, ană plơi huăi rơpa. Rơkâo bơngat pơdai do# be\ hăng [ing gơmơi, brơi [ing gơmơi trơi pơđao…”.

           

Tơlơi phai yang pơđut giong, jua ]ing hơgor ăt pơphun tơtar đ^ mơn. Tha plơi A Hiền ba ako# gru\p atông ]ing hơgor tơdơi kơ atông ]ơkă mơ-ak jum dar phun go\ng drai, tha plơi ba gru\p atông ]ing hơgor atông jum dar sang rông kiăng pơdah pran jua bơni kơ yang rơbang hăng phiăn ngă yang huă asơi hle mơng plơi na nao tui anun truh krah mlăm.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương