Hing ang amăng hrơi: 3/2/2021

VOV4.Jarai- Tlam mơmo\t lơ 2/2, [ơi plơi prong jưh jom Hà Nội, hơmâo pơphun Hơdră adoh suang yôm phara ‘’Ano\ kiăng-Bang bơnga]” pioh ]ơkă hok mơak Jơnum tu\ yua ruah khua ping gah dêh ]ar tal 13 truh kih. Hơdră adoh suang anai, yua kơ Anom Pơtô bruă ping gah dêh ]ar, Ding jum Gru grua, Pơrơguăt rơguăt drơi jăn hăng Tuai ]uă ngui, Jơnum min mơnuih [ôn sang Hà Nội ngă hrom pơphun. Anai le\ hơdră adoh suang hơmâo dăp hơdră prong biă mă, ako\ tơlơi adoh suang: Bơni kơ Ping gah, bơni kơ Wa Hồ khăp [u-eng, bơni kơ tơlơi gum pơgôp djuai ania hơmâo ba glăi boh tu\ yua prong, hiam klă ]ih pioh gru phun mơ\ng tơlơi bơblih phrâo hăng pơđ^ kyar lo\n ia. Hơdră adoh suang hơmâo ngă rai tơlơi mơak, pơsur pran jua amăng ping gah, mơnuih [ôn sang, ling tơhan, ]ơkă hok mơak jơnum prong ruah khua ping gah dêh ]ar tal 13 hăng ]ơkă thun phrâo Tân Sửu 2021.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương