Hing ang amăng hrơi: 28/2/2021

VOV4.Jarai - Djuai ania Êđê [ơi Dăp Kơdư dưi thâo truh le\ djuai ania hmâo lu gru grua bôh thâo đưm, hmâo tơhnal mut hrom prong, tơlơi anun dưi pơdah tui phiăn juăt hăng tơlơi hơd^p mơda rim hrơi mơng gơ`u. Biă `u, hlâo adih pơphun bruă hơget yôm phăn mơng plơi pla, sang ano#, kơnung djuai leng kơ khom ngă yang pioh rơkâo [ing yang rơbang hlâo, laih anun kah mơng pơphun ngă yang. Mơng hlâo truh kơ ră anai, [ing ta hmư\ lăi lu kơ phiăn ngă yang pơanăn kơ mơnuih, bơ\ ngă yang pơplih anăn le\ hui đo#].

           

Sa hrơi ako# thun, sang dlông mơng Am^ Quang [ơi [ôn Akô Dhông, plơi prong Buôn Ma Thuột, tơring ]ar Daklak jing laih ik ak hăng lu mơnuih, yua kơ [ơi anai giăm pơphun ngă yang yôm phăn, ngă yang pơanăn brơi anăn mơnuih pioh kơ [ing ]ơđai phrâo tơkeng, khă hnun hai phiăn ngă yang anai pha ra biă, anun le\ pơplih anăn mơng Am^ Quang. Hlâo adih, Am^ Quang hmâo sa anăn djuai pơkon, tui anun mơn `u do# rơkơi Êđê, anun ]ang rơmang dưi mă anăn kơnung djuai mơng djuai ania Êđê kiăng ke\ ph^ kơja\p hăng hmâo dong pran gơgrong pioh pơgang bôh thâo phiăn juăt mơng djuai ania Êdê, bruă mă mơ\ `u glăk hor ngă.

           

Amai H’ Kjăp Niê amăng mông ngă yang rơkâo pơplih anăn mơng djuai ania Êđê

Dong mơng mơguah, djop bruă hmâo prăp lui laih sang do# dưi rơmet agaih, [ing mơnuih amăng sang ano# gun kơ bruă djru [ing tha rơma prăp lui gơnam ngă yang. Hlăk ai le\ kă ]eh tơpai, tuh ia; đah rơkơi glăk mơdrah ]uh un, prăp lui gơnam ngă yang; adơi amai tơnă hơbai djop mơta gơnam [ong.

    

Tuai hyu ]uă lăng bruă ngă yang kơ tơlơi suaih pral mơng djuai ania Êđê

Lom gơnam ngă yang (hmâo 1 drơi mơnu\ hơtuk, sa mong asơi sôh, sa mong tơpai) hmâo prăp giong le\ mông ngă yang dưi pơphun. Gah yu\ tơlơi do# lăng mơng djop mơnuih, pô ngă yang jak iâu Am^ Quang nao do# giăm anun hăng pơphun ngă yang hăng phai yang: “Thun sô rơgao laih, thun phrâo truh; Am^ Quang hmâo un [ơi yu\, hmâo mơnu\ [ơi dlông, hăng ]ang rơmang djop tơlơi dưi gêh gal, suaih pral; thun phrâo dưi rơnuk rơnua, hmâo ngăn. Hrơi anai gah yu\ tơlơi lăng [uh mơng abih bang ană tơ]ô, kơnung djuai Am^ Quang amra hmâo anăn phrâo le\ H’ Kja\p Niê. }ang rơmang [ing yang rơbang tu\ ư kơ Am^ Quang dưi yua anăn phrâo H’ Kja\p Niê. Mơng ră anai truh pơ\ anăp pơtrun brơi kơ `u tơlơi suaih pral, ngă [ong gêh gal, sang ano# pơđao pran jua, ană bă tum jơngum…”. Lom mông ngă yang pơđut, mơng ră anai, djop mơnuih amăng sang ano# amra iâu Am^ Quang hăng anăn phrâo le\ H’ Kjăp Niê.

           

Pô ngă yang ơi H’ Nhem [ơi [ôn Sút, să Ea Pôk, tơring glông }ư\ Mgar, tơring ]ar Daklak brơi thâo, tui hăng phiăn juăt mơng djuai ania Êđê, anai le\ sa phiăn juăt yôm phăn, khom ngă yang rơkâo yang rơbang anun kah mơng dưi mă anăn phrâo. Amăng tal thun phrâo anai, Am^ Quang hmâo laih tơlơi ]ang rơmang hmâo sa anăn phrâo le\ H’ Kjăp hăng bôh yua: kơja\p phik.

           

Hơdôm gơnam [ong tui phiăn juăt mơng djuai ania Êđê tơdơi kơ ngă yang

Tơdơi kơ ngă yang pơanăn anăn phrâo mơtăm, pô ngă yang hơduah yang mơ-ak tơlơi suaih pral kơ sang ano# amai H’ Kjăp. Phiăn ngă yang pơphun hmâo dua ]ra\n hăng dlông ]ing hơgor dik dak. Blung hlâo le\ ngă yang kơ [ing yang rơbang, ơi yă hăng hơdôm mơnuih rơgao laih ro\ng lo\n tơnah, lăi pơthâo hăng jak iâo gơ`u nao hmư\ ngă yang hrom hăng pô sang. }răn ngă yang tal dua le\ pioh kơ mơnuih dưi ngă yang brơi tơlơi suaih pral. Gơnam ngă yang hmâo sa drơi un, sa bôh get dưm ia, mong til dưm bă kơ tơpai hăng kông kom. Jua ]ing tơtar đ^, pô ngă yang phai yang hơ-ư\] hmưi kơ pô sang, mơnuih amăng sang ano# kơnung djuai; rim mơnuih dưi ]ut kông kom pioh ba glăi tơlơi tơphă. Pơđut mông ngă yang, djop mơnuih gum hrom mơ-ak hăng mơ`um amăng [rư\ abih bang hơdôm ]eh tơpai kă [ơi hơdôm tơmeh kyâu ngă yang.

           

Rơngiao kơ bôh yua tơlơi pơpu\, pơdah pran jua, tơlơi pơpu\ mơng pô sang pioh kơ kơnung djuai, ngă yang tơlơi suaih pral mơng [ing Êdê do# pơdah tơlơi pơdrong asah, jơnap, bơwih [ong huă đ^ go\ mo\ amăng rim sang ano#. Anai ăt le\ tal pioh [ing ding kơna amăng kơnung djuai dưi tum jơngum, bưp [o# mơta, tơ`a bla. Biă `u thun anai, pô sang jak iâu dong gơyut gơyâu giăm ataih glăi mơ-ak hrom, gơ`u leng kơ hor lom hmâo tơhnal hơduah e\p kơ gru grua bôh thâo, phiăn juăt mơng djuai ania Êđê [ơi Dăp Kơdư./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương